Zrzeszenie BPS uchwaliło nową Umowę Zrzeszenia

16 listopada 2021 r. odbyło się Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS i Banku Polskiej Spółdzielczości. Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu nowej Umowy Zrzeszenia i uzupełniło skład Rady Zrzeszenia.

Obradom prowadzonym w formule hybrydowej przewodniczył Edward Tybor, Przewodniczący Rady Zrzeszenia Banku BPS. 

Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS, przedstawił Informację Zarządu dotyczącą bieżącej sytuacji Zrzeszenia BPS, w tym sytuację finansową zrzeszonych Banków Spółdzielczych za trzy kwartały 2021 r. Najwięcej miejsca w swoim wystąpieniu Prezes Adamczyk poświęcił założeniom nowej Umowy Zrzeszenia, która wprowadza nowe podejście w zakresie realizacji projektów zrzeszeniowych. 

Po przeprowadzeniu dyskusji, Zgromadzenie Prezesów podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu nowej Umowy Zrzeszenia Banku BPS. Wprowadzenie nowej Umowy Zrzeszenia ma na celu usprawnienie realizacji projektów zrzeszeniowych, zarówno tych zwiększających przychody Banków Spółdzielczych, jak i optymalizujących koszty ich działania. Zgodnie z nową Umową każdy Bank Spółdzielczy może zainicjować projekt, zgłaszając swój wniosek do Rady Zrzeszenia. Inicjatorami projektów ważnych dla całego Zrzeszenia może być również grupa Banków Spółdzielczych lub Bank Zrzeszający. Projekty przechodzić będą określoną w Umowie ścieżkę opiniowania, w ramach której sporządzane będzie studium wykonalności. Finalnie do ustanowienia projektu potrzebna będzie akceptacja 2/3 głosów na Zgromadzeniu Prezesów.

Kolejnym krokiem w procesie nowej Umowy Zrzeszenia będzie uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Zgromadzenie Prezesów przeprowadziło również wybory uzupełniające do Rady Zrzeszenia VII kadencji w grupie krakowskiej. Do Rady dołączyła Pani Anna Karwat, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju. Ponadto uczestnicy Zgromadzenia podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania z pracy Rady Zrzeszenia i Komitetu Finansowego.

Udostępnij artykuł:
« powrót