RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

I. Administrator danych osobowych

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych z siedzibą w Warszawie, przy ul. T. Boya–Żeleńskiego 6/22-23, 00-621 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127435, NIP 5251535221, Regon 630536603.

II. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania Państwa danych osobowych

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO (tj. przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Krajowego Związku Banków Spółdzielczych), tj. m.in. w celu:

- realizacji zadań statutowych Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, o których mowa w § 5 w zw. z § 6 Statutu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych;

- wykonywania praw i obowiązków wynikających z członkostwa w Krajowym Związku Banków Spółdzielczych;

- związanym z udzielaniem odpowiedzi na kierowane zapytania do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych;

 • Zakres danych osobowych przetwarzanych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, a w niektórych przypadkach PESEL oraz telefon kontaktowy;
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizowania celów statutowych przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych lub do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania;
 • Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty, które zawarły z KZBS umowę powierzenia przetwarzania danych, w szczególności podmiot realizujący obsługę w zakresie IT, biegli rewidenci.


III. Przysługujące prawa

Przysługuje Państwu prawo do:

 • uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo żądania ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, przenoszenia danych oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt:
  - telefoniczny, za pośrednictwem Biura KZBS pod numerem tel.: (22) 875 30 30;
  - w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej sekretariat@kzbs.org;
 • wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych dotyczących Państwa narusza przepisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych;
 • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.