Biuro

Grzegorz PAROL

Dyrektor Biura, g.parol@kzbs.org

tel. 604 063 295

W KZBS odpowiedzialny m.in. za koordynowanie pracy Biura Związku, realizację i nadzorowanie bieżącej gospodarki finansowej, wdrażanie regulacji wewnętrznych Biura, organizację i obsługę organów statutowych Związku, a także zarządzanie zespołem pracowników oraz efektywną realizację celów Biura, opartych o statutową misję KZBS oraz Strategię KZBS. Jako Dyrektor Biura uczestniczy w koordynowaniu i nadzorowaniu większości projektów Biura Związku, jak również reprezentuje Związek przy wspólnych projektach realizowanych we współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Reprezentuje KZBS w pracach licznych gremiów roboczych i instytucji, w tym m.in. był wielokrotnym pełnomocnikiem KZBS na posiedzenia Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB), jest Członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, Sekretarzem Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, wielokrotnym Członkiem Jury Konkursów KZBS, a także pełni funkcję Sekretarza Rady Programowej Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

 

Jacek RAPCIA

Doradca Prezesa Zarządu KZBS, j.rapcia@kzbs.org

tel. 796 999 655

Od 30 lat związany z sektorem bankowym. W KZBS odpowiada za tematy dotyczące rynków finansowych, systemów płatniczych, technologii i bezpieczeństwa. Reprezentuje Związek m. in. w: Narodowej Grupie Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych, Radzie ds. obrotu gotówkowego przy Zarządzie NBP, Grupie roboczej ds. bezpieczeństwa płatności przy Radzie ds. Systemu Płatniczego NBP, Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, Zespole roboczym ds. innowacji finansowych (FinTech) przy UKNF, Zespole roboczym ds. Wskaźnika Finansowania Długoterminowego przy UKNF.

Koordynuje prace Grupy roboczej KZBS ds. sprawozdawczości obowiązkowej.

 

Monika NOWOSAD

Kierownik ds. organizacji i współpracy z członkami, m.nowosad@kzbs.org

tel. 602 283 435

W KZBS odpowiada za zapewnienie właściwego funkcjonowania zaplecza administracyjnego oraz warunków do sprawnego działania Biura. Prowadzi sekretariat, w tym sprawy kancelaryjne oraz archiwum Związku. Nadzoruje m.in. przepływ korespondencji, dokumentów, pism i zestawień, kalendarz oraz zaopatrzenie Biura. Bezpośrednio wspiera od strony organizacyjnej pracę Członków Zarządu oraz pracowników biura. Zaangażowana w większość projektów realizowanych przez Związek, m.in. przy organizacji i obsłudze Walnego Zgromadzenia, Rady i Zarządu KZBS, konferencji, warsztatów oraz szkoleń. Zapewnia wsparcie działu księgowości w zakresie obiegu dokumentacji księgowej, współpracy z biegłym rewidentem oraz procesu inwentaryzacji. Uczestniczy w tworzeniu regulacji wewnętrznych Związku. Prowadzi bieżące kontakty z Członkami KZBS oraz nadzoruje od strony administracyjnej kwestie członkowskie w Związku. 

 

Tomasz SZYMAŃSKI

Specjalista ds. szkoleń, analiz i technologii bankowych, t.szymanski@kzbs.org

tel. 534 356 040

Od 10 lat związany z bankowością spółdzielczą. W KZBS odpowiedzialny za działalność szkoleniową. W ramach swoich obowiązków odpowiada m.in. za organizację i koordynację szkoleń w formule stacjonarnej i on-line, współpracę z wykładowcami/trenerami w zakresie opracowywania tematów i materiałów szkoleniowych, rekrutację i utrzymywanie relacji z uczestnikami szkoleń. Jest zaangażowany w organizację konferencji i konkursów inicjowanych przez Izbę. W ramach swoich obowiązków odpowiada również za tworzenie baz danych na potrzeby Związku oraz  Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych. Reprezentował KZBS w pracach kilku grup roboczych, w tym m.in. ds. Systemu Ognivo przy KIR oraz w ramach Zespołu ds. IF PO WER przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Barbara CHOSZCZ

Specjalista ds. księgowości oraz kadr i płac, b.choszcz@kzbs.org

tel. 534 361 378

Z KZBS związana jest od 2016 r., odpowiada za prowadzenie wszystkich spraw finansowych w Związku. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości, kadr i płac, podatków. Uzyskała certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów o numerze 7258/2004. W Krajowym Związku Banków Spółdzielczych prowadzi księgi rachunkowe, sporządza coroczne sprawozdania finansowe, współpracuje z biegłym rewidentem. Czuwa nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, prowadzi rozliczenia podatkowe oraz współpracuje z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, KRS). Sporządza listy płacy, prowadzi dokumentację kadrową. Czuwa nad prawidłową realizacją planu finansowego KZBS. Sporządza regulacje wewnętrzne w zakresie finansowo księgowym oraz kadrowo płacowym. Przygotowuje sprawozdania oraz analizy i raporty na potrzeby Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej KZBS. Współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi biura KZBS od strony finansowo - księgowej.

 

Anna JARMUSZKIEWICZ

Specjalista ds. wydawnictw, Redaktor naczelna „Głosu Banków Spółdzielczych”, a.jarmuszkiewicz@kzbs.org

tel. 534 361 691

Od 2018 roku związana z KZBS i bankowością spółdzielczą. Wcześniej pracowała w redakcjach czasopism specjalistycznych z zakresu psychologii, była także wykładowczynią akademicką i prowadziła badania naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych.  Dziennikarka, autorka artykułów na temat bankowości spółdzielczej, komunikacji z klientem, historii bankowości spółdzielczej w Polsce i innych. Doktor nauk humanistycznych. W KZBS jest odpowiedzialna za realizację dwumiesięcznika „Głos Banków Spółdzielczych” oraz innych zadań z zakresu komunikacji zewnętrznej. Uczestniczy w pracach Rady Programowej „Głos Banków Spółdzielczych”. Wspomaga działania marketingowe Związku.  Uczestniczka prac grup roboczych z ramienia KZBS, m.in. w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III Kadencji przy Ministerstwie Rodziny i Pomocy Społecznej.

 

Aleksandra RĄCZKIEWICZ

Specjalista ds. Komunikacji i Konferencji, a.raczkiewicz@kzbs.org

tel. 534 355 177

W KZBS odpowiedzialna za strategiczną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz działania o charakterze marketingowym. Dba o rozwój mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, YouTube) oraz stronę internetową Związku. W ramach jej obowiązków jest również utrzymywanie kontaktu i budowanie relacji z Członkami Wpierającymi KZBS, w tym m.in. z BIK, Asseco, Generali. Jest zaangażowana w organizację konferencji KZBS oraz działań promujących banki spółdzielcze m.in. w ramach akcji takich jak „Czerwiec z Bankiem Spółdzielczym”, „Ferie z ekonomią”, „Październik Miesiącem Cyberbezpieczeństwa”, „Dni Seniora ZUS”. Odpowiada za utrzymywanie i budowanie relacji KZBS z mediami, w tym patronaty medialne oraz kształtowanie wizerunku Związku na zewnątrz. Reprezentuje KZBS w dwóch zespołach, tj. Zespole Zadaniowym ds. Rekomendacji w Obszarze Edukacji przy Grupie Roboczej ds. Bezpieczeństwa Płatności NBP oraz Zespole Roboczym powołanym w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

 

Marcin MIECZNIK

Specjalista do Spraw Organizacyjnych, Sekretarz Kapituły Odznaczeń KZBS, m.miecznik@kzbs.org

tel. 733 109 126

Jest pracownikiem KZBS od 2006 r. Pełni funkcję Specjalisty do Spraw Organizacyjnych oraz Sekretarza Kapituły Odznaczeń. Zajmuje się organizacją  logistyczną i techniczną uroczystości i spotkań, w tym jako kierowca.  Jako Sekretarz Kapituły Odznaczeń przyjmuje i przedstawia do zaopiniowania wnioski o odznaczenia. Prowadzi także rejestr przyznanych odznaczeń.