Biuro

Grzegorz PAROL

Dyrektor Biura, Sekretarz Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, Sekretarz Rady Programowej Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej

g.parol@kzbs.org

tel. 604 063 295

Koordynuje pracę Biura Związku, i obsługę organów statutowych Związku. Jako Dyrektor Biura uczestniczy w koordynowaniu i nadzorowaniu większości projektów Biura Związku, jak również reprezentuje Związek przy wspólnych projektach realizowanych we współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Reprezentuje KZBS w pracach licznych gremiów roboczych i instytucji, w tym m.in. był wielokrotnym pełnomocnikiem KZBS na posiedzenia Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB), jest Członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, Sekretarzem Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, wielokrotnym Członkiem Jury Konkursów KZBS.

 

Michał KRAKOWIAK

Doradca Prezesa Zarządu KZBS

m.m.krakowiak@kzbs.org

tel. 604 226 894

Odpowiedzialny m.in. za obszar współpracy zagranicznej. Od 30 lat w sektorze bankowym, od 13 związany z bankowością spółdzielczą, m.in. członek zarządu MR Banku SA, wcześniej w bankowości komercyjnej oraz w NBP dyrektor Departamentu Dewizowego, a następnie Departamentu Zagranicznego (1992-2002). Z wykształcenia prawnik, aplikacja sędziowska oraz seminarium z prawa europejskiego w College of Europe w Brugii. Autor kilku publikacji z dziedziny prawa dewizowego. Konsultant merytoryczny przekładu książki BankRuption J. Waupsha na język polski.

 

Tomasz KUŹMIŃSKI

Doradca Prezesa Zarządu KZBS

t.kuzminski@kzbs.org

tel. 537 053 815

Od ponad 30 lat związany z bankowością. Kierował departamentami zajmującymi się: strategią, projektami, procesami, strukturą organizacyjną, operacjami oraz standardami jakości i obsługi reklamacji. Był członkiem kilku rad nadzorczych, m.in.: Inteligo, TFI PBK Atut.

W KZBS odpowiada za tematy dotyczące przygotowywania projektów stanowisk do dokumentów i regulacji zewnętrznych, proponowania rozwiązań dla bankowości spółdzielczej, współpracę z podmiotami zewnętrznymi, w tym: ministerstwami, urzędami centralnymi, a w szczególności z bankami spółdzielczymi i zrzeszającymi oraz systemami ochrony.

 

Monika NOWOSAD

Kierownik ds. organizacji i współpracy z Członkami

m.nowosad@kzbs.org

tel. 602 283 435

W KZBS odpowiada za zapewnienie właściwego funkcjonowania  Sekretariatu Biura KZBS,  zaplecza administracyjnego oraz warunków do sprawnego działania Biura. Bezpośrednio wspiera od strony organizacyjnej pracę Członków Zarządu oraz pracowników biura. Zaangażowana w większość projektów realizowanych przez Związek, m.in. przy organizacji i obsłudze Walnego Zgromadzenia, Rady i Zarządu KZBS, konferencji, warsztatów oraz szkoleń. Zapewnia wsparcie w realizacji spraw finansowo-księgowych. Uczestniczy w tworzeniu regulacji wewnętrznych Związku. Prowadzi bieżące kontakty z Członkami KZBS oraz odpowiada od strony administracyjnej  za sprawy  członkowskie w Związku. 

 

Tomasz SZYMAŃSKI

Sprawy szkoleniowe i analityczne

t.szymanski@kzbs.org

tel. 534 356 040

Od 10 lat związany z bankowością spółdzielczą. W KZBS odpowiedzialny za działalność szkoleniową. W ramach swoich obowiązków odpowiada m.in. za organizację i koordynację szkoleń w formule stacjonarnej i on-line, współpracę z wykładowcami/trenerami w zakresie opracowywania tematów i materiałów szkoleniowych, rekrutację i utrzymywanie relacji z uczestnikami szkoleń. Jest zaangażowany w organizację konferencji i konkursów inicjowanych przez Związek. Odpowiada również za tworzenie baz danych na potrzeby Związku oraz  Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych. Reprezentuje KZBS w pracach niektórych grup roboczych, w tym m.in. ds. Systemu Ognivo i innych.

 

Barbara CHOSZCZ

Sprawy finansowo-księgowe

b.choszcz@kzbs.org

tel. 534 361 378

Z KZBS związana jest od 2016 r., odpowiada za prowadzenie wszystkich spraw finansowych w Związku. Zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. księgowości oraz kadr i płac. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości, kadr i płac, podatków. Uzyskała certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów o numerze 7258/2004. W Krajowym Związku Banków Spółdzielczych prowadzi księgi rachunkowe, sporządza coroczne sprawozdania finansowe, współpracuje z biegłym rewidentem. Czuwa nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, prowadzi rozliczenia podatkowe oraz współpracuje z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, KRS). Prowadzi dokumentację kadrową. Czuwa nad prawidłową realizacją planu finansowego KZBS. Przygotowuje regulacje wewnętrzne w zakresie finansowo księgowym oraz kadrowo płacowym. Sporządza sprawozdania oraz analizy i raporty na potrzeby Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej KZBS. Współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi biura KZBS od strony finansowo - księgowej.

 

Anna JARMUSZKIEWICZ

Redaktor naczelna „Głosu Banków Spółdzielczych”, komunikacja

a.jarmuszkiewicz@kzbs.org

tel. 534 361 691

Od 2018 roku związana z KZBS i bankowością spółdzielczą. Wcześniej pracowała w redakcjach czasopism specjalistycznych z zakresu psychologii, była także wykładowczynią akademicką i prowadziła badania naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych. Absolwentka filologii polskiej oraz zarządzania własnością intelektualną, doktor nauk humanistycznych. W KZBS jest odpowiedzialna za realizację dwumiesięcznika „Głos Banków Spółdzielczych” oraz innych zadań z zakresu komunikacji zewnętrznej. Uczestniczy w pracach Rady Programowej „Głosu Banków Spółdzielczych”. Wspomaga działania marketingowe Związku. Uczestniczka prac grup roboczych z ramienia KZBS, m.in. w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III Kadencji przy Ministerstwie Rodziny i Pomocy Społecznej. 

 

Aleksandra RĄCZKIEWICZ

Komunikacja i PR, organizacja konferencji

a.raczkiewicz@kzbs.org

tel. 534 355 177

W KZBS odpowiedzialna za strategiczną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz działania o charakterze marketingowym. Dba o rozwój mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, YouTube) oraz stronę internetową Związku. W ramach jej obowiązków jest również utrzymywanie kontaktu i budowanie relacji z Członkami Wpierającymi KZBS, w tym m.in. z BIK, Asseco, Generali. Jest zaangażowana w organizację konferencji KZBS oraz działań promujących banki spółdzielcze m.in. w ramach akcji takich jak „Czerwiec z Bankiem Spółdzielczym”, „Ferie z ekonomią”, „Październik Miesiącem Cyberbezpieczeństwa”, „Dni Seniora ZUS”. Odpowiada za utrzymywanie i budowanie relacji KZBS z mediami, w tym patronaty medialne oraz kształtowanie wizerunku Związku na zewnątrz. Reprezentuje KZBS w dwóch zespołach, tj. Zespole Zadaniowym ds. Rekomendacji w Obszarze Edukacji przy Grupie Roboczej ds. Bezpieczeństwa Płatności NBP oraz Zespole Roboczym powołanym w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

 

Marcin MIECZNIK

Sprawy organizacyjne, Sekretarz Kapituły Odznaczeń KZBS

m.miecznik@kzbs.org

tel. 733 109 126

Pracownik KZBS od 2006 r. Do jego obowiązków należy współpraca z dostawcami usług telekomunikacyjnych oraz informatycznych i wyposażenia Biura KZBS, dbanie o zapewnienie standardów bezpieczeństwa informatycznego  i lokalowego Biura KZBS. Wykonuje także obowiązki kierowcy Zarzadu . Zajmuje się również organizacją uroczystości i spotkań. Pełni także funkcję Sekretarza Kapituły Odznaczeń.  Jako Sekretarz Kapituły Odznaczeń przygotowuje i weryfikuje pod względem formalnym wnioski kandydatów do odznaczeń nadesłanych przez  Banki Spółdzielcze, które prezentuje  Kapitule Odznaczeń.  Prowadzi także  ewidencję odznaczonych osób i Banków. 

 

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

Małgorzata CICHOSZ

radca prawny KZBS

m.cichosz@kzbs.org

tel. 693 750 740

Radca prawny z ponad 20 letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Ekspertka w dziedzinie prawa bankowego oraz prawa usług finansowych, prawa cywilnego i gospodarczego, a także w prowadzeniu postępowań przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Od 2018 r. związana z KZBS. Zapewnia bieżącą obsługę prawną Związku i jego statutowych organów, a także wsparcie prawne dla członków Związku. W imieniu KZBS uczestniczy w procesie stanowienia prawa dotyczącego sektora bankowego, w szczególności spółdzielczego, na wszystkich etapach prac legislacyjnych, zarówno opiniując projekty aktów prawnych i uczestnicząc w komisjach uzgodnieniowych, jak i czynnie biorąc udział w pracach parlamentarnych.

Uczestniczka wielu zespołów roboczych pracujących w zakresie regulacji sektorowych powoływanych przez KZBS, inne izby gospodarcze oraz instytucje rządowe.

Jest wpisana na listę Arbitrów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Karol BERNAT

radca prawny KZBS

bk@bernatkancelaria.pl

tel. 604 211 118

Od ponad 30 lat pracuje na rzecz bankowości spółdzielczej. W latach 1998-2018 pracował na rzecz banku zrzeszającego banki spółdzielcze, Banku Unii Gospodarczej SA, a następnie Banku Polskiej Spółdzielczości SA. W latach 2015 – 2016 uczestniczył o organizacji Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Od 2016r. pracuje dla Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.  

Od 2013r. pracuje na rzecz Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Z ramienia KZBS w latach 2013 - 2015 uczestniczył w pracach komisji sejmowej nad nowym Prawem spółdzielczym. Stale uczestniczy w opiniowaniu projektów ustaw oraz rozporządzeń dotyczących działalności banków spółdzielczych. Prowadzi szkolenia członków rad nadzorczych banków spółdzielczych z zakresu Prawa spółdzielczego i niektórych przepisów związanych z działalnością banków spółdzielczych.

Jest wpisany na listę Arbitrów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.