Zgromadzenie Prezesów Zrzeszenia BPS zatwierdziło kartowy projekt zrzeszeniowy oraz wybrało nową Radę Zrzeszenia

22 maja odbyło się Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS i Banku BPS, pierwsze w ramach obowiązywania nowej Umowy Zrzeszenia. Zgromadzenie wybrało nową Radę Zrzeszenia na trzyletnią kadencję oraz zatwierdziło ważny projekt zrzeszeniowy dotyczący funkcjonalności kartowych online w systemach Zrzeszenia.

W Zgromadzeniu Prezesów uczestniczyło 256 osób uprawnionych do udziału – Prezesi Zarządów Banków Spółdzielczych lub upoważnieni Członkowie Zarządów zrzeszonych Banków Spółdzielczych i Prezes Banku Zrzeszającego. Obrady prowadził Edward Tybor, Przewodniczący Rady Zrzeszenia Banku BPS. Głos zabrali zaproszeni goście: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz Bartosz Kublik, Wiceprezes Związku Banków Polskich i Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. 

Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS, przedstawił Informację dotyczącą bieżącej sytuacji Zrzeszenia, a także omówił projekty zrzeszeniowe będące przedmiotem obrad ZP. 

– Rok 2022 był dla Zrzeszenia BPS czasem wyjątkowym: Banki Spółdzielcze osiągnęły rekordowo dobre wyniki finansowe, a jednocześnie stanęliśmy przed wieloma wyzwaniami o charakterze rynkowym, regulacyjnym i geopolitycznym – powiedział Prezes Adamczyk. – Symbolicznym dla naszego Zrzeszenia wejściem w nową dekadę było przyjęcie nowej Umowy Zrzeszenia. Pozwoli nam ona szybciej i skuteczniej realizować projekty ważne dla całego Zrzeszenia BPS.

Projekt zrzeszeniowy – Funkcjonalności kartowe online w systemach Zrzeszenia

Zgromadzenie Prezesów podjęło decyzję o realizacji projektu zrzeszeniowego Funkcjonalności kartowe online w systemach Zrzeszenia. Usługi w ramach tego projektu zostaną przygotowane w taki sposób, aby były gotowe do integracji z systemami dostawców lokalnych w poszczególnych Bankach Spółdzielczych. Celem jest obsługa funkcjonalności kartowych online, czyli rozszerzenie oferty o usługi, których obecnie oczekują klienci. 

– Ten projekt pozwoli nam unowocześnić i wystandaryzować ofertę kartową Zrzeszenia w kanałach cyfrowych, także pod względem procesowym – mówi Artur Adamczyk. – Banki Spółdzielcze uzyskają możliwość dotarcia do nowych klientów, wzrost akwizycji kart i ich transakcyjności. Jednoczenie procesy obsługi kart będą efektywniejsze, m.in. dzięki poprawie jakości danych. Ujednolicona architektura kartowa w całym Zrzeszeniu pozwoli nam w przyszłości szybciej wprowadzać do oferty nowe produkty, a dane, które będziemy zbierać w systemach wykorzystamy do realizacji innych projektów. Klienci Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS będą mogli zarządzać swoimi kartami, zarówno debetowymi, jak i kredytowymi, z poziomu bankowości elektronicznej i mobilnej. Do oferty wprowadzimy karty wirtualne, wielowalutowe, przedpłacone. Możliwe też będzie rozliczanie karty w czasie rzeczywistym. 

Nowa Rada Zrzeszenia

Podczas obrad podziękowano Członkom Rady Zrzeszenia VII kadencji. Pamiątkowe listy wręczyli Piotr Kaczyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS oraz Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS. Zgromadzenie wybrało Członków Rady na kolejną kadencję. 

Rada Zrzeszenia to organ o charakterze doradczym. W zakresie obowiązków Rady leży m.in. opiniowanie strategii Zrzeszenia oraz kierunków wspólnych działań, wniosków o realizację projektów zrzeszeniowych, projektów zmian do Umowy Zrzeszenia, rocznych planów finansowych Banku Zrzeszającego, czy wysokości wpłat na Fundusz Promocyjny Zrzeszenia. Rada składa się z przedstawicieli Banków Spółdzielczych reprezentujących poszczególne grupy regionalne. 

Na nową, trzyletnią kadencję wybrana została Rada Zrzeszenia w następującym składzie:

·         Stanisław Bachurek
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku

·         Jacek Drzyzga 
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie

·         Jerzy Filipowicz  
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu

·         Grzegorz Flanz 
Prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku

·         Tomasz Gromada
Prezes Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju

·         Zofia Jakubczyk 
Prezes Zarządu Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie

·         Kamil Jałocha 
Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie

·         Dorota Kanach 
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzeszowie

·         Anna Karwat 
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju

·         Krzysztof Karwowski 
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie

·         Kazimierz Majewski 
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

·         Tomasz  Kasprzycki  
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ropczycach

·         Dariusz Konofalski 
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku

·         Marek Kuklewski
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gogolinie

·         Tomasz Łazarski 
Prezes Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego

·         Piotr Mulawa 
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnogrodzie

·         Dorota Niewiadomska 
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie

·         Mirosław Podebry 
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Cycowie

·         Edward Tybor 
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA

·         Piotr Żebrowski 
Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

·         Artur Adamczyk 
Prezes Zarządu Banku BPS

 

Na pierwszym posiedzeniu Rada Zrzeszenia wybrała Prezydium w składzie: 

Edward Tybor – Przewodniczący Rady Zrzeszenia

Kazimierz Majewski – Wiceprzewodniczący Rady Zrzeszenia

Jacek Drzyzga – Sekretarz  Rady Zrzeszenia

 

Zgromadzenie Prezesów wybrało też Komisję Etyki Zrzeszenia BPS, w jej skład weszli przedstawiciele każdego regionu: 

·         Danuta Kucewicz

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich

·         Grzegorz Jasiński

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Biszczy

·         Katarzyna Siemaszko 

Prezes Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego 

·         Grzegorz Mazgaj 
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokołowie Małopolskim

·         Bogumiła Szklarska 
Prezes Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego 

·         Joachim Greger 
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem 

·         Piotr Skoczylas 
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mykanowie 

a także przedstawiciel Banku BPS

·         Bartosz Hałaczkiewicz 
Dyrektor Departamentu Zgodności Banku BPS 

 

Komisja Etyki to nowy organ Zrzeszenia, powołany do rozstrzygania w sprawach naruszeń przez Uczestników Zrzeszenia postanowień Umowy Zrzeszenia lub Dobrych Praktyk. Komisja Etyki może nakładać na Uczestników Zrzeszenia sankcje przewidziane w postanowieniach Umowy Zrzeszenia. 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót