Informacje

Ustawa antylichwiarska – uwagi KZBS

2019-08-27

W dniu 6 sierpnia br. KZBS skierował do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu pismo zwierające uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie.

Czytaj więcej »

Powstał wspólny standard w zakresie klauzul awaryjnych wymaganych przez Rozporządzenie BMR

2019-08-01

Standard jest efektem prac grupy roboczej ds. implementacji Rozporządzenia BMR, która powstała przy Związku Banków Polskich w 2017 roku. W pracach grupy roboczej uczestniczył przedstawiciel KZBS.

Czytaj więcej »

KZBS zwraca uwagę na problemy związane z finansowaniem rolnictwa

2019-07-26

W dniu 24 lipca br. w związku z licznymi sygnałami zgłaszanymi do KZBS, Związek skierował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym zwrócił uwagę na istotne problemy związane z finansowaniem rolnictwa, w szczególności dotyczących dostępności kredytów restrukturyzacyjnych oraz klęskowych, zwłaszcza w okresie rodzących się potrzeb w następstwie widocznych już skutków tegorocznej suszy.

Czytaj więcej »

Wystąpienie Wiceprezesa Zarządu KZBS podczas Zgromadzenia Prezesów Zrzeszenia Banku BPS

2019-07-15

W dniu 26 czerwca br. odbyło się Zgromadzenie Prezesów Zrzeszenia Banku BPS S.A. W porządku obrad znalazło się wystąpienie Wiceprezesa Zarządu KZBS pt. „Główne wyzwania – tempo zmian w bankach spółdzielczych w UE”.

Czytaj więcej »

Uwagi KZBS do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe

2019-07-11

W dniu 9 lipca br. KZBS przedłożył uwagi do przedmiotowego projektu ustawy.

Czytaj więcej »

Wystąpienie prezes zarządu KZBS podczas posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych na temat wymogów sprawozdawczych ciążących na bankach spółdzielczych

2019-07-10

W dniu 9 lipca br. podczas 168. Posiedzenia senackiej Komisji Finansów Publicznych poświęconego obowiązkom sprawozdawczym spółdzielczych instytucji finansowych w Polsce – uwagi de lege lata i de lege ferenda, KZBS przedstawił uwagi i wnioski do skali i zakresu wymogów sprawozdawczych wobec sektora bankowości spółdzielczej. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie oraz zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele NBP, KNF, BFG.

Czytaj więcej »