„Prawo do błędu” od 1 stycznia 2020

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292). Kluczową zmianą jest wprowadzenie nowego rozwiązania, tzw. prawo do popełniania błędu.

Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, w przypadku gdy popełni błąd zagrożony mandatem karnym lub karą pieniężną, dostanie jedynie pouczenie oraz zostanie zobowiązana do usunięcia naruszenia. Przedmiotowe rozwiązanie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Będzie ono obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. 

Instytucja prawa do błędu nie będzie mogła być wykorzystana, w przypadku gdy: 

  • naruszenie dotyczy przepisów prawa, które zostały naruszone przez przedsiębiorcę w przeszłości, 
  • naruszenie przepisów prawa jest rażące, 
  • nie jest możliwe usunięcie naruszeń przepisów prawa lub gdy wywołały one nieodwracalne skutki, 
  • konieczność nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenia lub wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej wynika z ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej, 
  • naruszenie przepisów prawa polega na wykonywaniu działalności gospodarczej pomimo braku uzyskania wymaganych prawem koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej lub na działaniu bez uzyskania wcześniejszej zgody, zezwolenia lub pozwolenia właściwego organu na to działanie, jeżeli przepisy przewidują obowiązek ich uzyskania, lub na działaniu niezgodnym z taką zgodą, zezwoleniem lub pozwoleniem, 
  • przepisy odrębne przewidują nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenie lub wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.
Udostępnij artykuł:
« powrót