Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

10 grudnia br. odbyło się 13. Posiedzenie Plenarne SRK SF. KZBS uczestniczy w pracach Rady od początku jej istnienia, tj. od grudnia 2016 r. Najważniejsze prace Rady skupiają się wokół standaryzacji procesu nabywania kompetencji zawodowych, ochrony konsumentów poprzez wysokie kwalifikacje pracowników sektora, umacniania bezpieczeństwa obrotu finansowego oraz zwiększenia konkurencyjności polskich finansistów na rynku krajowym i europejskim.

Podczas Posiedzenia zatwierdzono treść porozumienia edukacyjnego na rzecz kompetencji, które zostanie zawarte pomiędzy przedstawicielami uczelni (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich) i środowiskiem pracodawców reprezentowanych przez Radę. Celem porozumienia jest wypracowanie rozwiązań służących lepszemu dostosowaniu kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.

Członkowie Rady zapoznali się z wynikami przygotowanego przez Ernst&Young raportu pt. „Identyfikacja i przegląd certyfikatów funkcjonujących w sektorze finansowym”, a także z wynikami projektu badawczego zrealizowanego w Instytucie Bankowości SGH pod kierownictwem prof. M. Zaleskiej, który dotyczy postrzegania banków jako potencjalnych pracodawców. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie studentów Szkoły Głównej Handlowej. Z inicjatywy SRK SF planowane jest przeprowadzenie rozszerzonego badania, które obejmie również studentów innych polskich uczelni.

Zaprezentowano także wyniki badania kadr bankowych (2017-2018) zrealizowanego na zlecenie ZBP. Jego celem było pozyskanie informacji o stanie kadr banków komercyjnych i określenie dominujących trendów. Kolejnym omawianym raportem było podsumowanie badania ankietowego zrealizowanego przez SRK SF pt. „Dobre praktyki transformacji cyfrowej w instytucjach finansowych”.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem udziału członków Rady w konferencji Digital Finance Summit, która odbyła się w Brukseli w listopadzie br.

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót