Pismo KZBS ws. pomocy kredytobiorcom

W dniu 21 czerwca br. KZBS skierował pismo do Prezydenta RP, Narodowego Banku Polskiego, Ministra Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczące ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

W przedmiotowym piśmie wskazano, iż pomoc powinna być bardziej sprofilowana na najbardziej jej potrzebujących kredytobiorców.

Biorąc pod uwagę powszechność oraz korzyści wynikające z przyjętego rozwiązania należy się spodziewać, że grupa osób, które z niego skorzystają będzie bardzo duża. Zgodnie ze stanowiskiem NBP z 24 maja 2022 r. odnośnie Ustawy przy obecnym poziomie stóp procentowych i założeniu, że z wakacji kredytowych skorzystaliby wszyscy kredytobiorcy, łączny koszt dla sektora bankowego z tytułu wakacji kredytowych przyznanych w latach 2022 – 2023 mógłby sięgać nawet 20 mld zł. W wielu przypadkach utrata przychodów banków związana z wejściem w życie Ustawy może oznaczać powstanie straty bilansowej, a w konsekwencji konieczność wdrożenia planów naprawy.

Zgodnie z założeniami Ustawy to wyłącznie sektor bankowy ma pokryć koszty pomocy kredytobiorcom. Należy jednak pamiętać, że koszty te to nie tylko konieczność dodatkowych wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz utrata przychodów odsetkowych, ale także koszty dostosowania banków, a w szczególności ich systemów informatycznych, do nowych regulacji.

Skutkiem proponowanych zmian będzie obniżenie wyników finansowych banków. W konsekwencji przełoży się to negatywnie na możliwości powiększania przez nie funduszy własnych. Jest to szczególnie istotne dla banków spółdzielczych, dla których zasilanie kapitałów wypracowywanymi corocznie zyskami, jest praktycznie jedyną możliwością zwiększania ich bazy kapitałowej.

W związku z powyższym KZBS proponuje m.in. określenie kryteriów ograniczających możliwość złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu wyłącznie do osób faktycznie potrzebujących pomocy, dla których w wyniku podwyżki stóp procentowych bieżąca rata kapitałowo – odsetkowa stanowi znaczne obciążenie w budżecie domowym oraz doprecyzowanie zakresu zwolnienia z opłat w ramach wakacji kredytowych – podkreślono iż w okresie zawieszenia wykonania umowy kredytobiorca powinien być zwolniony tylko z obowiązku zapłaty kapitału i odsetek. Natomiast pozostałe płatności wynikające z umowy powinny być przez kredytobiorcę regulowane.

Zwrócono się również z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz weryfikacji rozwiązań przyjętych w ustawie i dokonanie w nich odpowiednich zmian tak, aby pomoc, zarówno w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, jak i zawieszenia spłaty kredytu, trafiła do osób faktycznie jej potrzebujących a jednocześnie, aby przyjęte rozwiązania nie stanowiły zagrożenia dla stabilności systemu bankowego oraz nie miały charakteru proinflacyjnego. Poza wszelką wątpliwością należy też pozostawić bezpieczeństwo oszczędności ludności zdeponowanych w bankach.

Pełną treść pisma publikujemy w strefie "Dla członków".

Udostępnij artykuł:
« powrót