Mapa Drogowa procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych zaakceptował Mapę Drogową procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks WIRON.

Poniżej prezentujemy podsumowanie oczekiwanej Mapy Drogowej. Dokument przedstawia podstawowe założenia dotyczące prac Narodowej Grupy Roboczej.

Przypomnijmy:

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) została powołana w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych w Polsce, zakładającą m.in. wprowadzenie nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którego danymi wejściowymi są informacje reprezentujące transakcje ON (overnight). Prace NGR mają na celu zapewnienie wiarygodności, przejrzystości i rzetelności opracowywania i stosowania nowego wskaźnika referencyjnej stopy procentowej.

W pracach NGR udział biorą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, GPW Benchmark, a także wiodących banków komercyjnych, banków zrzeszających banki spółdzielcze, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, jak również organizacje branżowe zrzeszające podmioty rynku finansowego, w tym Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Więcej na temat prac Zespołu i wydanych przez niego komunikatów można przeczytać na stronie:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Wskazniki_referencyjne/prace_grupy

 

 


Pliki do pobrania

Udostępnij artykuł:
« powrót