Zmiany dotyczące sukcesji firm rodzinnych

Z dniem 1 stycznia br. wszedł w życie Pakiet Przyjazne Prawo, zmieniający 69 ustaw, którego celem jest ograniczenie zbędnych i nadmiernych obciążeń regulacyjnych, co ma umożliwić wygenerowanie oszczędności po stronie obywateli i przedsiębiorców [1]. Jedną z kluczowych zmian z perspektywy pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego jest nowelizacja ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

Nowelizacja przewiduje ułatwienia w sukcesji tzw. firm rodzinnych (przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) poprzez wprowadzenie:

 • zasad przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa osoby wpisanej do CEIDG

Od 1 stycznia do przejęcia decyzji wystarczające będzie: 

 •  złożenie przez nabywcę wniosku w terminie trzech miesięcy od nabycia przedsiębiorstwa,
 • przedstawienie dowodów potwierdzających spełnianie przez niego wymagań do wydania decyzji, 
 • złożenie oświadczenia o akceptacji obowiązków wynikających z decyzji, 
 • uzyskanie zgody pozostałych właścicieli na przejęcie decyzji przez nabywcę, jeżeli przedsiębiorstwo jest własnością kilku osób.

Nabywcą przedsiębiorstwa może być osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna. 

 • możliwości powołania tymczasowego przedstawiciela po śmierci jednego z małżonków w firmach, które należą do przedsiębiorcy i jego małżonka. 

Wprowadzona zmiana umożliwi zarządzanie spadkiem po małżonku przedsiębiorcy w części dotyczącej udziału w przedsiębiorstwie, do czasu załatwienia formalności spadkowych u notariusza albo w sądzie.

Co istotne, w odróżnieniu od zarządcy sukcesyjnego tymczasowy przedstawiciel udziału zmarłego małżonka nie otrzymuje statusu przedsiębiorcy, w konsekwencji nie podlega wpisowi do CEIDG. 

Uprawnienie do powołania takiego przedstawiciela przysługuje w terminie sześciu miesięcy od śmierci małżonka przedsiębiorcy: samemu przedsiębiorcy, spadkobiercom, którzy przyjęli spadek oraz zapisobiercom windykacyjnym, którzy przyjęli zapis. 

Po potwierdzeniu praw do spadku, takie prawo przysługuje wyłącznie osobom, którym prawomocnie przyznano udział w spadku, obejmujący składniki przedsiębiorstwa. 

Tymczasowy przedstawiciel przestaje pełnić funkcję: 

 1. z dniem śmierci, 
 2. z dniem ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych, 
 3. z chwilą odwołania, 
 4. po upływie dwóch tygodni od złożenia rezygnacji, 
 5. z dniem ogłoszenia testamentu, w którym spadkodawca powołał wykonawcę testamentu, jeżeli jego umocowanie obejmuje zarząd udziałem małżonka w przedsiębiorstwie - jednak nie później niż z dniem wygaśnięcia umocowania do pełnienia funkcji tymczasowego przedstawiciela. 

[1] ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495)

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót