XXIX Walne Zgromadzenie Członków KZBS

W dniu 25 czerwca br. w Hotelu Sangate w Warszawie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Walne Zgromadzenie, podobnie jak w latach ubiegłych, obradowało w przyjaznej i konstruktywnej atmosferze. Przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady za 2018 rok, sprawozdanie finansowe KZBS za rok 2018 oraz udzielono absolutorium władzom Związku. Przeprowadzono również wybory uzupełaniające do Rady KZBS podejmując uchwałę o wyborze nowego Członka Rady KZBS, którym został Pan Marcin Wojewoda, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy.

Delegaci WZ KZBS podjęli uchwałę m.in. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej,  utworzenia Funduszu Rozwoju i Promocji Sektora Bankowości Spółdzielczej, który będzie odrębnym funduszem własnym KZBS.  Fundusz będzie źródłem finansowania działań związanych ze wspólną promocją i umacnianiem wizerunku oraz marki banku spółdzielczego. Ponadto, w związku z przyszłorocznymi wyborami, przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalania składu i wyboru Rady KZBS na kadencję 2020-2024.

Prezes Zarządu KZBS podziękowała wszystkim uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu Członkom za aktywny udział w obradach oraz duże zaangażowanie w sprawy Związku. Osobne podziękowania skierowano również do Partnerów WZ KZBS, którymi byli:

•      Biuro Informacji Kredytowej – Partner Generalny,

•      Krajowa Izba Rozliczeniowa,

•      Centrum Rozwoju Usług Wspólnych,

•      Asseco Poland.