Więcej czasu na dostosowanie bankomatów do zmian dzięki staraniom KZBS

W dniu 21 września br. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. 2023, poz. 1947) (dalej „Rozporządzenie z 21.09.2023 r.).

Nowelizacja wydłużyła vacatio legis przepisów wprowadzających dodatkowe wymogi związane z systemem neutralizacji papierowych wartości pieniężnych. Przepisy pierwotnie miały wejść w życie z dniem 24 września 2023 r. Nowelizacja wydłużyła ten termin do dnia 1 stycznia 2024 r.

Dzięki przedmiotowej zmianie podmioty objęte Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (dalej "Rozporządzenie z 15.09.2023 r."), w szczególności banki spółdzielcze, zyskały dodatkowy czas na dostosowanie swojej infrastruktury do nowych parametrów.

Rozporządzenie z 15.06.2023 r., które ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., nakłada m.in. na banki dodatkowe wymagania związane z systemem neutralizacji papierowych wartości pieniężnych. Nowe przepisy przewidują obligatoryjne wyposażenie bankomatów szczególnie zagrożonych, jednak nie mniej niż 40% wszystkich posiadanych przez bank bankomatów, z wyłączeniem bankomatów znajdujących się wewnątrz obiektów i pomieszczeń objętych stałą, bezpośrednią ochroną fizyczną, w systemy neutralizacji papierowych wartości pieniężnych IBNS (Intelligent Banknote Neutralisation Systems). Rozwiązanie to zwiększyć ma stopień bezpieczeństwa banknotów przechowywanych w bankomatach.

O wydłużenie vacatio legis w przedmiotowej sprawie wnioskował KZBS wraz ze środowiskiem bankowości spółdzielczej, kierując w dniu 7 lipca br. oraz w dniu 10 sierpnia br. pisma do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pismo z dnia 7 lipca br. zostało opublikowane w zakładce Strefa Członkowska, dostępnej na stronie internetowej KZBS:

https://kzbs.pl/Pismo-KZBS-do-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji_dcc.html

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót