UKNF opublikował dane sektora bankowego za 2018 r.

UKNF upublicznił dane dotyczące sytuacji banków za 2018 r., w tym informację o sytuacji banków spółdzielczych.

Z danymi można zapoznać się na stronie UKNF.

Na koniec grudnia 2018 r. działało 549 banków spółdzielczych, z czego 349 było zrzeszonych z BPS SA w Warszawie, a 196 z SGB-Banku SA w Poznaniu. Poza zrzeszeniami działały Krakowski Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Brodnicy. Ponadto Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Poznaniu oraz Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, które stały się samodzielne po zakończeniu 36-miesięcznego okresu przejściowego, o którym mowa w art. 22b ust. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Spośród 549 banków spółdzielczych 504 banki były uczestnikami instytucjonalnych systemów ochrony (308 ze zrzeszenia BPS, 196 ze zrzeszenia SGB). Poza IPS funkcjonowało 45 banków spółdzielczych. Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (j.t. Dz.U 2018 poz. 613) dotychczasowe umowy zrzeszenia przestały już obowiązywać w przypadku banków zrzeszonych ale pozostających poza IPS: w dniu 23 listopada 2018 r. umowa zrzeszenia SGB-Banku S.A. i w dniu 31 grudnia 2018 r. umowa zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oznacza to koniec 36-miesięcznego okresu przejściowego, o którym mowa w art. 22b ust. 12 ww. ustawy. Po zakończeniu wymienionego okresu przejściowego banki, które posiadają fundusze własne o równowartości 5 mln euro oraz nie są uczestnikami IPS i nie uzyskały samodzielności przed upływem okresu przejściowego stają się samodzielne z mocy ustawy, w szczególności nie jest wymagana zgoda KNF na ich samodzielną działalność. Nie wyklucza to ich przystąpienia do IPS, pod warunkiem podpisania nowej umowy zrzeszenia z jednym z banków zrzeszających. Na dzień pisania niniejszej informacji banków spółdzielczych jest 545, z tego: 

  • 512 uczestniczących w IPS (316 w IPS BPS oraz 196 w IPS SGB);
  • 19 banków założycieli PBA SA nie będących uczestnikami IPS, których fundusze własne na koniec grudnia 2018 r. były mniejsze niż 5 mln euro; 
  • 12 banków o funduszach własnych – na koniec 2018 r. – przewyższających 5 mln euro, które stały się samodzielne po zakończeniu 36-miesięcznego okresu przejściowego, o którym mowa w art. 22b ust. 12 ww. ustawy, bez konieczności uzyskania zgody KNF. Spośród tych banków 9 posiada akcje PBA SA;
  • 2 banki działające samodzielnie, które jeszcze przed końcem 2017 r. uzyskały zgodę KNF na samodzielną działalność.

Wynik finansowy netto banków spółdzielczych zmniejszył się w stosunku do grudnia 2017 r. o 0,8% (do 623,9 mln zł). Stratę netto w łącznej kwocie 101,2 mln zł poniosło 9 banków. Głównym czynnikiem wzrostu był wynik odsetkowy. Drugim czynnikiem wzrostu było zmniejszenie rezerw celowych, następnym z kolei zmniejszenie rezerw na przyszłe zobowiązania. Na obniżenie wyniku najsilniej oddziaływał wzrost kosztów operacyjnych, większy niż wzrost wyniku działalności bankowej. Należności banków spółdzielczych od sektorów niefinansowego i samorządowego wzrosły w ciągu 2018 r. o 5,5% do 75,0 mld zł (w całym sektorze bankowym o 5,9%). Kredyty mieszkaniowe stanowią 62,2% kredytów dla osób prywatnych. Ich saldo wynosiło na koniec 2018 r. 11,3 mld zł (17,3% kredytów dla sektora niefinansowego), z czego 14,6 mln zł było denominowane w walutach obcych. Udział należności zagrożonych w należnościach od sektora niefinansowego i samorządowego wyniósł 7,9% (w grudniu 2017 r. 7,7%). Na pogarszanie się jakości należności ma wpływ przede wszystkim jakość należności od sektora niefinansowego. Udział należności zagrożonych w należnościach od sektora niefinansowego wyniósł w grudniu 2018 r. 9,0% (w grudniu 2017 r. 8,5%), co wynikało przede wszystkim z pogorszenia jakości należności od MSP i przedsiębiorców indywidualnych.

Poziom wyrezerwowania należności od sektora niefinansowego zwiększył się z 41,6% do 43,6%. Depozyty w bankach spółdzielczych wzrosły w ciągu 2018 r. o 6,9%, (w sektorze bankowym o 7,9%) do 123,2 mld zł. W bankach spółdzielczych rośnie nadwyżka depozytów sektora niefinansowego nad kredytami dla tego sektora. Jest ona lokowana głównie w bankach zrzeszających i w instrumenty dłużne, przede wszystkim SP i NBP, oraz, w mniejszym stopniu, w kredyty dla samorządów. Fundusze własne banków spółdzielczych w ciągu 2018 r. wzrosły o 5,1% do 12,1 mld zł. Łączny współczynnik kapitałowy banków spółdzielczych wyniósł 17,7% (wobec 17,2% w grudniu 2017 r.), zaś współczynnik Tier1 wyniósł 16,8% wobec 16,3% w grudniu 2017 r. Fundusze własne wyższe niż równowartość 5 mln euro posiadało w grudniu 2018 r. 180 banków wobec 172 w grudniu 2017 r.

Udostępnij artykuł:
« powrót