Szkolenie on-line: Windykacja w banku spółdzielczym

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Windykacja w banku spółdzielczym”, które odbędzie się w dniu 9 października 2023 r. w godzinach 09:00 – 15:30. Spotkanie z Prowadzącymi będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie pokazuje podstawowe sposoby identyfikacji przez bank należności nieregularnych, zasady miękkiej i twardej windykacji powadzonej przez bank wobec swoich klientów. Podczas szkolenia pokazane zostaną także problemy związane z wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank. Omówione będą również działania windykacje w zależności od formy prawnej klientów oraz rodzaju zabezpieczeń prawnych spłaty kredytów posiadanych przez bank. Podczas szkolenia pokazane będą także zagadnienia związane ze zbywaniem wierzytelności nieregularnych przez bank oraz zagadnienia uczestnictwa banku w postępowaniach upadłościowych. Szkolenie uwzględniać będzie najnowsze zmiany prawne i orzecznictwo. 

SZKOLENE SKIEROWANE JEST DO:

Pracowników służb kredytowych odpowiedzialnych za działania windykacyjne i restrukturyzacyjne w bankach spółdzielczych, pracowników odpowiedzialnych za ocenę ryzyka kredytowego, pracowników audytu wewnętrznego i compliance, członków Zarządu banków spółdzielczych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Należności nieregularne banku. Przyczyny należności nieregularnych według różnych grup klientów banku. Klasyfikacja klientów w zależności od postawy wobec wierzycieli.
 2. Ogólne zasady postępowania banku w przypadku braku spłaty kredytu w umownym terminie spłaty.
 3. Zasady i prowadzenie rozmów podczas „miękkiej windykacji”. Psychologia i narzędzia miękkiej windykacji.
 4. Wypowiedzenie umowy kredytowej i najczęstsze błędy banku przy wypowiadaniu umów kredytowych. Analiza przed wypowiedzeniem umów kredytowych.
 5. Zaspokajanie roszczeń banku z tytułu niespłaconego kredytu poprzez potrącenie.
 6. Miękka i twarda windykacja.
 7. Przebieg i bariery miękkiej windykacji w obrocie gospodarczym. Psychologia i narzędzia miękkiej windykacji.
 8. Narzędzia  twardej windykacji. Sądowa windykacja singularna prowadzona przez bank. Rodzaje windykacyjnych postępowań sądowych. Pojęcie tytułu wykonawczego i egzekucyjnego.
 9. Specyfika egzekucji w zależności od formy prawnej dłużnika.
 10. Uprawnienia i obowiązki komornika, banku, dłużnika i osób trzecich.
 11. Rzeczowe i osobiste zabezpieczenia wierzytelności a przebieg windykacji.
 12. Zachowania dłużników w trakcie twardej windykacji.
 13. Ryzyka braku skuteczności zabezpieczeń.
 14. Obrót wierzytelnościami nieregularnymi. Pojęcie sekurytyzacji.
 15. Roszczenia pauliańskie i żądanie uznania umowy za bezskuteczną jako narzędzia po stronie banku w ramach windykacji.
 16. Postępowania upadłościowe w przekroju różnych grup klientów.
 17. Rodzaje i przebieg postępowania upadłościowego.
 18. Zarządzanie procesem windykacji.
 19. Ocena efektywności procesu windykacji.

SZKOLENIE POPROWADZĄ:

Barbara Teisseyre - obecnie Dyrektor Departamentu Monitorowania Wsparcia i Dochodzenia Roszczeń w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Odpowiada między innymi za uczestnictwo Funduszu jako wierzyciela w postępowaniach upadłościowych wobec banków i skok-ów. Jest pełnomocnikiem Funduszu w Radach Wierzycieli.

Krzysztof Czerkas - były członek Zarządu Skarbiec TFI odpowiedzialny za ryzyko i księgowość funduszy. Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny – nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932. W latach 1992-2013 wieloletni pracownik sektora bankowego (banki PBK S.A. i BRE Bank Hipoteczny S.A.) odpowiedzialny m.in. za restrukturyzację kredytów, ocenę ryzyka kredytowego i operacyjnego. W BRE Banku Hipotecznym S.A. (obecnie mBank Hipoteczny S.A.) współtworzył zasady finansowania deweloperów mieszkaniowych. W  latach 2009-2012 był członkiem Zarżądu BRE Banku Hipotecznego odpowiedzialnym za obszar ryzyka.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 249 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 349 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 października br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót