Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe

W dniu 28 maja 2020 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,40 pkt proc., tj. do poziomu 0,10%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

• stopa lombardowa 0,50%;
• stopa depozytowa 0,00%;
• stopa redyskontowa weksli 0,11%;
• stopa dyskontowa weksli 0,12%.

NBP będzie także nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.
Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych.
NBP będzie także oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Pełen komunikat prasowy z posiedzenia RPP

Udostępnij artykuł:
« powrót