Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej

W dniu 9 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Przedmiotem posiedzenia Rady było w szczególności omówienie tematu sprawozdawczości na potrzeby tworzonego w Narodowym Banku Polskim Krajowego Rejestru Kredytowego. Na zaproszenie Przewodniczącej Rady, w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, na czele z Wiceprezes NBP Anną Trzecińską.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich członków Rady Konsultacyjnej, w tym Zarządów, Rad Zrzeszeń i Rad Nadzorczych banków zrzeszających, Zarządów i Rad Nadzorczych systemów ochrony instytucjonalnej oraz KZBS i ZBP.

Przedstawiciele NBP zaprezentowali koncepcję tworzonego w banku centralnym Krajowego Rejestru Kredytowego, będącego bazą danych przekazywanych przez poszczególne instytucje. W ramach prezentacji omówiono przede wszystkim model danych KRK, z uwzględnieniem rozróżnienia na dane statyczne i dynamiczne, zakresu atrybutów, sposobu udostępnienia danych, rodzajów ekspozycji, częstości sprawozdawania, progu sprawozdawczego, rodzajów kontrahentów oraz technologii. W trakcie dyskusji Członkowie Rady poruszali tematy związane z możliwym wyeliminowaniem części dotychczas sporządzanych sprawozdań po wprowadzeniu rejestru, spójności danych w nowym modelu z wymogami EBA czy też niezbędnymi zmianami informatycznymi po stronie banku. Podkreślono, iż w kontekście i tak licznych już obowiązków sprawozdawczych ciążących na bankach, wprowadzana zmiana powinna być szansą do zdigitalizowania niektórych czynności i w konsekwencji możliwie jak największym odciążeniu banków. Z uwagi na liczne zagadnienia wymagające szczegółowego, technicznego omówienia, postanowiono, iż utworzona zostanie grupa robocza, koordynowana przez KZBS, w celu wypracowania oczekiwań sektora bankowości spółdzielczej w odniesieniu do projektu NBP oraz potrzeby bieżącego dialogu i współpracy sektora banków spółdzielczych z NBP w przedmiotowej kwestii.

Ponadto, Rada Konsultacyjna zapoznała się z informacją banków zrzeszających na temat postępu prac w zakresie realizacji wspólnych, sektorowych rozwiązań informatycznych dla bankowości spółdzielczej (projekt BS API). Istotnym punktem posiedzenia była również dyskusja o aktualnych działaniach i procesach legislacyjnych mających wpływ na funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej, w trakcie której zwrócono uwagę m.in. na problemy związane z wymogami w zakresie obrotu gotówkowego, stanowisko UOKIK w sprawie produktów zrzeszeniowych, działania związane z bankowością mobilną i możliwością odmiejscowienia rachunków oraz zagadnienia związane z omawianymi coraz szerzej kwestiami zrównoważonego finansowania. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych omówił priorytety legislacyjne środowiska banków spółdzielczych reprezentowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB), a także wskazał na reprezentowanie z ramienia KZBS przedstawicieli polskiego sektora bankowości spółdzielczej w pracach grup roboczych EACB.

Rada Konsultacyjna omówiła także stan przygotowań do Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w Józefowie, jak również ramowy harmonogram prac i kwestie wymagające podjęcia przez Radę Konsultacyjną w 2020 roku.

Rada zapoznała się z informacją przedstawioną przez Związek Banków Polskich dotyczącą funkcjonowania Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej i doświadczeń z wizyty studialnej banków zrzeszających oraz przedstawicieli banków spółdzielczych do niemieckiej grupy BVR, w ramach którego uczestnicy wysoko ocenili możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem i współpracą pomiędzy bankami spółdzielczymi, bankiem zrzeszającym i systemem ochrony w Niemczech.

Udostępnij artykuł:
« powrót