Nowa gwarancja BGK dla MŚP

W Ministerstwie Finansów trwają końcowe prace nad projektem rozporządzenia „w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytu w ramach Funduszu InvestEU”. Wejście w życie tego projektu planowe jest na 29 marca br. Na przełomie I i II kwartału br. BGK zamierza podpisać umowy portfelowe z bankami udzielającymi kredyty.

KZBS we współpracy z bankami zrzeszającymi uczestniczy w pracach nad tą regulacją.

Nowa gwarancja, stanowiąca pomoc publiczną, jest instrumentem inwestycyjnym Unii Europejskiej w ramach Programu InvestEU. Celem tego Programu jest uzupełnienie luki inwestycyjnej i poprawa poziomu inwestycji, dzięki zapewnieniu gwarancji na wzrost akcji kredytowej inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i podwyższonym profilu ryzyka.

BGK będzie udzielał gwarancji z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), dla dwóch segmentów klientów:

1) przedsiębiorców z sektora mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców (MŚP), w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym,

2) mikrofinansowanie i finansowanie podmiotów ekonomii społecznej.

Gwarancje te będą zabezpieczać kredyty w ramach portfela kredytowego obejmującego kredyty obrotowe i inwestycyjne, zaciągane w bankach spółdzielczych i komercyjnych. Łączna kwota limitu gwarancji dla portfela kredytowego oraz przeznaczenie kredytów wchodzących w jego skład, będzie określona w umowie zawieranej pomiędzy BGK a bankami udzielającymi tych kredytów.

Kluczowe parametry gwarancji dla MŚP:

· zakres gwarancji do 80% kwoty kredytu,

· maksymalna kwota gwarancji: 1,6 mln EUR,

· zakres regwarancji: nie mniej niż 50% i nie więcej niż 80% gwarancji (w zależności od regionu, w którym znajduje się siedziba kredytobiorcy),

· całkowita kwota kredytów objęta gwarancją, nie może przekroczyć 8,25 mln euro.

Udzielenie gwarancji wymaga złożenia w banku udzielającym kredyt, wniosku zawierającego:

1) informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 312, z późn. zm.),

2) kwotę i przeznaczenie kredytu,

3) wysokość i termin obowiązywania gwarancji,

4) inne informacje wskazane przez bank udzielający kredytu, niezbędne do dokonania oceny wniosku, niestanowiące danych osobowych.

Gwarancja udzielana będzie w portfelowym trybie decyzyjnym, za pośrednictwem banku udzielającego kredytu współpracującego z BGK na podstawie umowy portfelowej. Bank kredytujący będzie jedynym punktem kontaktu dla przedsiębiorcy, z którym będą zawierane wszystkie formalności związane z uzyskaniem kredytu i gwarancji.

Maksymalna akcja gwarancyjna dla segmentu MŚP wyniesie 1,93 mld zł, w tym z regwarancją EFI 1,35 mld zł. Pozwoli to na zabezpieczenie akcji kredytowej o wartości 2,41 mld zł.

Gwarancje będą udzielane do 30 czerwca 2027 r.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót