NBP: Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Wyniki ankiety za II kwartał 2021 r. wskazują na poprawę sytuacji gospodarczej i wzrost popytu na kredyt. Banki utrzymały bardziej optymistyczną ocenę sytuacji na rynku kredytów dla gospodarstw domowych niż dla przedsiębiorstw – złagodziły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, natomiast pozostawiły niezmienione wobec przedsiębiorstw.

W dniu 2 sierpnia 2021 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w II kwartale 2021 r., oraz przewidywania banków na III kwartał 2021 r. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą na początku lipca 2021 r. wypełniły 23 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88%.

W II kwartale 2021 r. ankietowane banki utrzymały na dotychczasowym poziomie kryteria udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw i sektora MSP. Jednocześnie banki zwiększyły maksymalną kwotę kredytu i podniosły marżę dla kredytów o podwyższonym ryzyku. Po blisko dwuletnim okresie spadków banki zanotowały stosunkowo wysoki wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, zwłaszcza długoterminowe dla dużych przedsiębiorstw i krótkoterminowe dla MSP. Do wzrostu popytu przyczyniło się ożywienie działalności – wzrost zapotrzebowania zarówno na finansowanie inwestycji, jak i zapasów i kapitału obrotowego.

Banki złagodziły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych pod wpływem prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym i presji konkurencyjnej oraz obniżyły w stosunku do poprzedniego kwartału wymóg dotyczący udziału własnego kredytobiorcy. Z drugiej strony, banki podniosły marżę dla kredytów o podwyższonym ryzyku. W ocenie banków istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe w II kwartale 2021 r. wynikał m.in. z oceny sytuacji na rynku mieszkaniowym, złagodzenia warunków i kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych, oraz poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych.

W II kwartale 2021 r. banki lekko złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, przy zróżnicowaniu polityki kredytowej poszczególnych instytucji. Banki złagodziły również warunki kredytowe, m.in. zwiększyły maksymalną kwotę kredytu i obniżyły marżę kredytową. Zaobserwowany duży wzrost popytu wynikał ze zwiększonego zapotrzebowania na finasowanie zakupu dóbr trwałego użytku i poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych.

Na III kwartał 2021 r. banki deklarują łagodzenie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych i dla MSP oraz utrzymanie dotychczasowych kryteriów udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych (choć w przypadku ostatniej kategorii deklaracje są rozbieżne). Banki oczekują również wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytu, przy czym w najmniejszym stopniu na kredyt mieszkaniowy.

Więcej informacji:

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/kredytowy.html

 


Pliki do pobrania

Udostępnij artykuł:
« powrót