M. Mikołajczyk: Dostrzegamy potrzebę zwiększania bazy udziałowców

Wypowiedź Marcina Mikołajczyka, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiedzialnego w Urzędzie KNF za nadzór nad sektorem bankowym dla portalu bs.net.pl w ramach artykułu: Czy znasz powody, dla których warto zostać udziałowcem banku spółdzielczego?

Liczba udziałowców banków spółdzielczych systematycznie się obniża, a powody tego stanu rzeczy mają wiele przyczyn, związanych m.in. z zachodzącymi zmianami społeczno-kulturowymi, w tym demograficznymi, z kwestiami ekonomicznymi i technologicznymi oraz także polityką samych banków.

Większość banków spółdzielczych przez wiele lat nie dzieliła się wypracowanymi zyskami z udziałowcami, wzmacniając swoją pozycję kapitałową. Brak wypłaty dywidendy może być postrzegany jako jedna z przyczyn spadku liczby udziałowców, braku ich zainteresowania sprawami banku i braku napływu nowych członków. W tym zakresie przed organami banków stoi zadanie określenia właściwej strategii ułożenia relacji banku ze swoimi udziałowcami, zarówno obecnymi, jak i przyszłymi.

Obecny poziom wyników finansowych i ogólna dobra kondycja ekonomiczno-finansowa banków spółdzielczych, pozwalają na zadbanie również o tę grupę interesariuszy. Dostrzegając wskazane wyzwania i dobrą sytuację finansową banków, nadzór już od jakiegoś czasu dokonuje łagodzenia zasad wypłaty dywidendy w bankach spółdzielczych.

Kwestie związane z polityką właścicielską są domeną banków i organ nadzoru nie rości sobie kompetencji do ingerowania w relacje banków z ich właścicielami, o ile są one realizowane z poszanowaniem prawa i zasad ładu korporacyjnego.

Z punktu widzenia Urzędu KNF, w skład bazy członkowskiej banków spółdzielczych powinno wchodzić jak najwięcej udziałowców, którzy będą troszczyć się o ich dobro i rozwój, jak również zapobiegać działaniom na szkodę banku.

Dlatego też, chociaż nadzór nie jest organem powołanym w celu nadawania kierunku zmianom w obszarze właścicielskim, dostrzegamy potrzebę zwiększania bazy udziałowców. Jednocześnie udziałowcy banku powinni mieć pełną informację i świadomość swojej roli, jaką pełnią jako właściciele. Powinni aktywnie uczestniczyć, w ramach kompetencji określonych w przepisach prawa i statucie banku, w wyborze kierunków rozwoju banku i odpowiedzialnie kształtować skład jego rady nadzorczej.

Osoby przystępujące do spółdzielni i obejmujące udziały członkowskie powinny mieć także pełną świadomość, że udziały te są instrumentami nie podlegającymi gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i mogą służyć do pokrycia straty banku, a w przypadku jego likwidacji lub upadłości, wierzytelności z tego tytułu zaspokajane są w ostatniej kolejności.

Podsumowując, aby dalszy rozwój sektora bankowości spółdzielczej był możliwy i jednocześnie, aby następowała poprawa konkurencyjności względem sektora banków komercyjnych, konieczne jest nowe spojrzenie na bankowość spółdzielczą, jej problemy oraz możliwe kierunki rozwoju. Być może również potrzebna jest rewizja relacji banków spółdzielczych z ich właścicielami.

Uwzględniając lokalny charakter banków spółdzielczych, ważne jest, aby banki spółdzielcze pełniły funkcję instytucji międzypokoleniowych i aby były miejscem atrakcyjnym także dla osób z młodszego pokolenia. Przy czym ważne jest także, żeby członek banku spółdzielczego przede wszystkim czuł się jego współwłaścicielem ze wszystkimi obowiązkami i prawami z tego wynikającymi.

W tym celu to same banki muszą wypracować podejście do instytucji członkostwa, które będzie wartościowe dla obecnych i przyszłych udziałowców.

Marcin Mikołajczyk, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiedzialny w Urzędzie KNF za nadzór nad sektorem bankowym.

Źródło: bs.net.pl

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót