Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2021

Rozpoczęła się tegoroczna edycja Konwentu, który w roku bieżącym organizowany jest w formule trzech zdalnych webinariów.

W wystąpieniu wprowadzającym do pierwszej sesji Konwentu, Prezes Zarządu KZBS, Pani Krystyna Majerczyk-Żabówka, zwróciła uwagę na szereg realnych możliwości usunięcia barier rozwoju, z którymi sektor bankowości spółdzielczej styka się w swoim codziennym funkcjonowaniu. Podkreśliła, że wiele obszarów wymagających poprawy, jak i konkretnych działań koniecznych do realizacji zarówno na poziomie grup, jak i w poszczególnych bankach, jest uwarunkowanych nie tylko ich aktywnością, ale także niezbędnymi zmianami w otoczeniu prawnym sektora.

Pani Prezes wskazała przede wszystkim na działania KZBS w zakresie:

  • doprowadzenia do spójności kompetencyjnej w zakresie kontroli i nadzoru nad sektorem bankowości spółdzielczej, a w konsekwencji uwzględnianie w adekwatny sposób roli jednostek zarządzających systemami ochrony i ograniczanie liczby kontroli zewnętrznych w zrzeszonych bankach spółdzielczych,
  • przyjęcia rozwiązań podatkowych umożliwiających bardziej efektywne udzielanie pomocy przez systemy ochrony instytucjonalnej,
  • ograniczania obowiązków sprawozdawczych oraz dostosowanie ich do wielkości banków,
  • wprowadzenia niezbędnych zmian legislacyjnych umożliwiających podejmowanie inicjatyw międzyzrzeszeniowych m.in. w zakresie wspólnej oferty produktowej,
  • wprowadzenia rozwiązań prawnych zapewniających realne możliwości przeprowadzania efektywnej restrukturyzacji banków z udziałem BFG,
  • uwzględniania specyfiki sektora bankowości spółdzielczej w wydawanych rekomendacjach nadzorczych.

Ponadto, Pani Prezes poinformowała o działaniach KZBS w sprawie notyfikacji do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) standardu moratorium pozaustawowego dla sektora bankowości spółdzielczej.

Udostępnij artykuł:
« powrót