Konferencja KZBS: Bank spółdzielczy jutra - jak wykorzystujemy czas przemian?

Środowisko bankowości spółdzielczej wieloaspektowo zmienia się, co ważne pod wpływem własnej refleksji, a nie jedynie bodźców zewnętrznych, m.in. taki wniosek płynie z Konferencji zorganizowanej przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych 28 listopada br. pod patronatem Narodowego Banku Polskiego.

Konferencję otworzyła Prezes Zarządu KZBS Krystyna Majerczyk-Żabówka, a w imieniu Narodowego Banku Polskiego Paweł Szałamacha Członek Zarządu NBP.

Pierwsze wystąpienie należało do prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej, Zastępcy Przewodniczącego KNF, która zwróciła uwagę na budowanie relacji między bankiem, a klientem. Teraz kontakt z klientem nie może ograniczać się jedynie do relacji „face to face”. Zdaniem zastępcy przewodniczącego KNF wirtualna przestrzeń stanowi miejsce do komunikacji przede wszystkim w przypadku młodych klientów. Jak natomiast powinien wyglądać bank spółdzielczy jutra?

Z kolei Iwona Kozera Partnerka Zarządzająca EY, „bank spółdzielczy jutra” określiła jako ten pozostający bardzo blisko bazy swoich klientów, ale równocześnie taki, który będzie bankiem opartym o technologie i  wykorzystującym je w dużo większym stopniu niż ma to miejsce dotychczas, chociażby jako kanały komunikacji. Bank będzie częścią zintegrowanej bankowości spółdzielczej, co pozwoli mu na wyjście w kierunku obsługi większych podmiotów, klientów korporacyjnych, jak również  na uczestnictwo w bankowości zintegrowanej, poprzez wykorzystanie wspólnych systemów i centrów usługowych, co przełoży się na zmniejszenie kosztów i zwiększenie rentowności.

Iwona Kozera, Partnerka Zarządzająca EY

Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w swoim wystąpieniu zaznaczył, że konieczne jest ustanowienie nowej podstawy dla funkcjonowania banku zrzeszającego, tj. nowej umowy zrzeszenia, w ramach której funkcjonowałby m.in. Komitet Strategii Rady Zrzeszenia. Nowa umowa zakładałaby również aktywny udział decyzyjny Rady Zrzeszenia i w oparciu o nią zostałby określony minimalny pakiet usług w każdym banku spółdzielczym. Prezes Adamczyk wskazał także kluczowe cele z punktu widzenia zarządzania kapitałem w bankach spółdzielczych, tj.: współpracę w zakresie kreowania biznesu, ograniczanie kosztów celem korzystania z efektu skali, zarządzanie ryzykiem, aktywne angażowanie nadwyżek kapitałowych banków spółdzielczych, optymalizację i oszczędności na wymogach kapitałowych oraz wspieranie członkostwa. 

Dr Michał Król, Prezes Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie, mówiąc o łączeniu banków podkreślił, że to proces, który może wpływać na reputację całego sektora. Aktualnie większość procesów łączeniowych jest spóźniona i w konsekwencji niejako „wymuszana”. Przyczyny tego stanu to m.in. nieprawidłowa identyfikacja możliwości prowadzenia dalszego biznesu samodzielnie przez dany bank, jak i opór/obawa zarządzających przed połączeniem. Zatem warto zadbać, by łączenie odbywało się z poszanowaniem interesariuszy i z korzyścią dla wszystkich banków, które w tym procesie uczestniczą. Banki powinny się łączyć, kiedy znają i rozumieją swoje cele biznesowe. Ważnym elementem tego procesu jest badanie due diligence (należyta staranność). W banku przejmowanym badanie to jest wyczerpującą i wielopłaszczyznową analizą przeprowadzoną pod kątem ustalenia faktycznej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz prawnej i podatkowej. Warto pamiętać, że procesy łączenia to koszt kwalifikowany, dlatego też można skorzystać w tym zakresie z Funduszu Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych BFG.

Do nawiązania partnerskich relacji z organami banku przejmowanego, w tym zaangażowanie w proces przedstawicieli Rady Nadzorczej obu banków zachęcał Piotr Pniewski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Raciążu. Jako istotny element procesu wskazał także zbudowanie strategii utrzymania funduszu udziałowego, zwłaszcza w sytuacji, gdy bank przejmowany ma znaczną ilość udziałowców w stosunku do banku przejmującego oraz występują znaczące dysproporcje w wysokości jednostek udziałowych. Istotnym wyzwaniem jest łączenie systemów informatycznych. Należy jak najszybciej zidentyfikować obszary niedopasowania banków w zakresie informatycznym, w tym także w zakresie głównego systemu bankowego, nawet w przypadku posiadania systemów od tego samego dostawcy. Istotne jest, aby Zarządy obu banków były zaangażowane w komunikację z klientami poprzez organizowanie spotkań informacyjnych, czy też wizyty u klientów strategicznych. 

Jeżeli chcemy, aby sukces bankowości spółdzielczej był długofalowy, odporny na zmienność i nieprzewidywalność rynku, musimy pamiętać, że rozwój to maraton, a nie sprint – mówił w swoim wystąpieniu Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB-Bank S.A. Oczywiście zastosowanie jednej strategii dla wszystkich, nie jest możliwe. Banki spółdzielcze, które przystawały do aktualnych warunków rynkowych mogą zmieniać się ewolucyjnie, te, które nie nadążały powinny przyśpieszyć. Firma dobrze postrzegana na rynku ma łatwiejszy dostęp do talentów, co przekłada się na efektywniejszy proces rekrutacji. Banki spółdzielcze m.in. dzięki kampanii wizerunkowej są coraz częściej postrzegane na rynku nie jako banki ostatniego wyboru, a jako te pierwszego wyboru.   

Dariusz Konofalski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, odnosząc się do kwestii sukcesji w banku spółdzielczym podkreślił, że co do zasady zmiany na stanowisku prezesa powinny być przewidywalne, zaplanowane i nie mogą rzutować na wizerunek i zaufanie instytucji. W jakim momencie najlepiej dokonać sukcesji? Wtedy gdy: bank jest w dobrej kondycji, ma się możliwość wpływu na powołanie następcy, kiedy swojego następcę można przez jakiś czas wspierać wiedzą i doświadczeniem. 

Mnogość systemów, żywiołowy rozwój firm technologicznych, otwarta bankowość, a także oczekiwania klienta zmieniają warunki działania bankowości spółdzielczej – mówił w swoim wystąpieniu Błażej Mika, Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A., otwierając tym samym blok wypowiedzi związanych z technologiami i optymalizacją procesów w sektorze bankowości spółdzielczej. BS API to dopiero początek drogi. Docelowo, dzięki otwartej architekturze BS API będzie zbudowana platforma usług, np. CRM, Front end, sprzedaż w kanałach zdalnych. Wspólna platforma będzie służyła realizacji głównie celów biznesowych banków spółdzielczych, zapewniając oszczędności, optymalizację, dodatkowe dochody i  poprawę bezpieczeństwa.

Praktyczne zastosowanie technologii i rozwiązań, o których mówił Wiceprezes Mika, przedstawił Kierownik Biura Bankowości Mobilnej i Płatności Mobilnych w SGB-Banku S.A. Artur Józefowski. Przybliżył on możliwości i funkcjonalności nowej zrzeszeniowej aplikacji mobilnej, podkreślając nie tylko cele biznesowe i wizerunkowe, które będą dzięki niej realizowane, ale również zastosowanie nowoczesnych, agile’owych metod pracy wykorzystywanych przy jej opracowaniu.

Standaryzacja produktów i procesów, bankowość mobilna i płatności, optymalizacja kosztów IT, cyberbezpieczeństwo: to cztery obszary w zakresie innowacyjności, na które w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę Jerzy Frydlewicz, Dyrektor Departamentu Informatyki w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Ważne, by nowe, nowoczesne produkty były bezpieczne oraz odpowiadały oczekiwaniom klientów, a innowacyjność nie była celem samym w sobie. Nowoczesny bank to technologia, sprawne procesy, a przede wszystkim kapitał ludzki.

Temat ten podniósł również w swoim wystąpieniu Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru Bankowego KNF Paweł Rudolf. Sama technologia o niczym nie rozstrzyga, to kadry są czynnikiem decydującym o powodzeniu. Kompetencje, zaangażowanie, dobre praktyki i świadomość realizowanych zadań to istotne komponenty. Szczególnie w kontekście sukcesji, co jest istotne nie tylko w przypadku zarządów, lecz także rad nadzorczych. Kwestia następstwa nie powinna być postrzegana jedynie jako wymóg formalny, lecz dobro banku.

Warto pamiętać, że wprowadzenie bankowości mobilnej wiąże się z ryzykiem przyjęcia klientów których bank nie zna, dlatego też proces ten należy prowadzić z należytą ostrożnością, banki spółdzielcze powinny dostosowywać działania do swoich możliwości - mówiła Urszula Leszczyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu  Bankowości Spółdzielczej UKNF. Opierając się na doświadczeniach nadzorczych, zwróciła również uwagę na kluczowe aspekty z perspektywy bezpiecznego oraz stabilnego zarządzania bankiem, tj. troska o budowanie kapitałów banku, podejmowanie nowych wyzwań z uwzględnieniem realnych możliwości w zakresie absorbcji potencjalnych ryzyk, bezpieczne zarządzanie oraz monitorowanie ustanowionych zabezpieczeń.  

Jak Konferencję KZBS oceniają jej uczestnicy? Zapraszamy do zapoznania się z ich wypowiedziami:

Katarzyna Siemaszko, Prezes Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego

Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie

 

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych dziękuje za obecność

wszystkim uczestnikom Konferencji

Podziękowania za wsparcie Konferencji kierujemy również do

Narodowego Banku Polskiego

oraz partnera Konferencji

Biura Informacji Kredytowej

 

*Informacja nie stanowi pełnej relacji z Konferencji, przedstawia jej wybrane aspekty. Rozszerzoną wersję opublikujemy wkrótce. Zapraszamy do odwiedzania mediów KZBS.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót