Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła metodę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków

Podczas posiedzenia KNF w dniu 18 lutego po rozpatrzeniu wniosku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jednogłośnie zatwierdziła metodę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków (dalej: Metoda), na podstawie art. 289 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków należnych w danym roku od poszczególnych banków objętych systemem gwarantowania depozytów są wyznaczane w oparciu o łączną kwotę składek, która zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji jest określana corocznie przez Radę Funduszu w formie uchwały. W każdym kwartale ¼ tej kwoty podlega podziałowi pomiędzy banki i oddziały banków zagranicznych na podstawie wolumenów ich środków gwarantowanych według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, za który należna jest składka. 

Sposób określania profilu ryzyka banku został w sposób ramowy określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględnienia tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków, wymaga jednak uszczegółowienia w ramach metody wyznaczania składek, opracowanej przez Fundusz, która podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zatwierdzania metod wyznaczania składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów w bankach i oddziałach banków zagranicznych oraz ich udostępniania, zmiany niewynikające ze zmian przepisów lub zakresu sprawozdawczości wymagają zatwierdzenia przez KNF.

Wskazany powyżej wniosek BFG obejmował m.in. kwestie zmiany definicji wskaźnika wykorzystywanego w Metodzie dotyczącego oceny nadzorczej banku oraz terminu uwzględniania korekt składek należnych od banków. Wprowadzone zmiany nie mają istotnego wpływu na wysokość składek wnoszonych przez poszczególne banki.

źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

Udostępnij artykuł:
« powrót