UKNF: Dane miesięczne sektora bankowego

Na koniec grudnia 2018 r. działalność prowadziły 32 banki komercyjne, 549 banków spółdzielczych oraz 31 oddziałów instytucji kredytowych.

Wynik finansowy netto sektora bankowego na koniec grudnia 2018 r. osiągnął 14,7 mld zł i był wyższy o ponad 1,0 mld zł (o 7,5%) od osiągniętego w 2017 r.

Na koniec grudnia 2018 r. aktywa sektora bankowego osiągnęły wartość 1,9 bln zł i były wyższe od stanu na koniec grudnia 2017r. o 119,4 mld zł tj o 6,7%. 
W miesiącu grudniu suma bilansowa wzrosła o 4,2 mld zł. Portfel (brutto) kredytów konsumpcyjnych w skali miesiąca zmniejszył się o 321,4 mln zł podczas gdy portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wzrósł w tym samym czasie o 2,2 mld zł. W ramach należności od przedsiębiorstw niefinansowych portfele (brutto) kredytów operacyjnych i inwestycyjnych zmniejszyły się odpowiednio o 2,2 mld zł i 1,2 mld zł po wzroście o 0,5 mld zł i 0,8 mld zł w miesiącu poprzednim. W grudniu 2018 r., wzrosła (o 1,7 mld zł) wartość brutto portfela kredytów na nieruchomości udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym. 
Wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła w tym miesiącu o 25,1 mld zł. 

Łączny współczynnik kapitałowy sektora banków komercyjnych i spółdzielczych na koniec III kwartału 2018 r. wyniósł 19,21% w porównaniu do 18,96% na koniec grudnia 2017 r. 

Źródło: UKNF