Informacja na temat sytuacji sektora bankowego w 2019 roku

Niniejsza Informacja na temat sektora bankowego dotyczy rozwoju sytuacji ekonomicznofinansowej banków i oddziałów instytucji kredytowych w 2019 r. Wydarzenia mające miejsce po dacie sprawozdawczej nie zostały uwzględnione w raporcie. W 2019 r.:


• Wynik netto sektora bankowego wyniósł 14 225,9 mln zł i był wyższy od wyniku
osiągniętego w 2018 r. o 9,0% tj. o 1 179,7 mln zł.
• Efektywność sektora, wyrażona wskaźnikiem ROE, wzrosła o 0,4 p.p. w stosunku do
końca 2018 r., do 6,9%. Utrzymujący się w sektorze bankowym w 2019 r. poziom
rentowności poniżej 7% wynikał m.in. ze wzrostu obciążenia wyniku netto
zawiązanymi rezerwami m.in. z tytułu ryzyka prawnego związanego z kredytami
hipotecznymi w CHF oraz zwrotem części pobranych prowizji od spłacanych przed
terminami umownymi kredytów konsumenckich.
• Należności netto od sektora niefinansowego1 wzrosły w skali roku o 51,2 mld zł (4,8%).
• Jakość należności sektora niefinansowego poprawiła się: udział należności z fazy 3 / z
utratą wartości w należnościach ogółem zmniejszył się z 6,8% na koniec 2018 r. do
6,6% na koniec 2019 r., przy czym poprawa wystąpiła zarówno w przypadku
należności od przedsiębiorstw jak i od gospodarstw domowych.
• Depozyty sektora niefinansowego wzrosły w skali roku o 111,6 mld zł (9,6%), co
przełożyło się na obniżenie w tym okresie wskaźnika kredyty / depozyty o 3,6 p.p.
• Adekwatność kapitałowa sektora bankowego na koniec 2019 r. (zmiana r/r):

 • Fundusze własne: 210,8 mld zł (+7,2 mld zł, +3,5%), w tym kapitał Tier I: 188,1
  mld zł (+4,9 mld zł, +2,7%)
 • Łączna kwota ekspozycji na ryzyko: 1 102,3 mld zł (+33,1 mld zł, +3,1%), w tym
  kwota ekspozycji z tyt. ryzyka kredytowego: 1 002,2 mld zł (+32,5 mld zł,
  +3,4%)
 • TCR: 19,12% (+7,8 p.b.), T1: 17,07% (-6,8 p.b.)
 • Dwa banki komercyjne i cztery banki spółdzielcze nie spełniały wymogów
  regulacyjnych w zakresie minimalnych poziomów współczynników
  kapitałowych (ich udział w aktywach sektora bankowego ‒ 1,1%)
 • Cztery banki komercyjne i siedemnaście banków spółdzielczych nie spełniało
  minimum regulacyjnego powiększonego o połączony bufor (udział w aktywach
  sektora bankowego ‒ 5,5%). Niedobór kapitału wynosił łącznie 3,2 mld zł.
  Pozostałe banki miały nadwyżkę kapitału ponad minimum regulacyjne
  powiększone o połączony bufor w wysokości 52,8 mld zł.

• W 2019 r. polski sektor bankowy charakteryzował się bardzo dobrą pozycją
płynnościową. Na koniec 2019 r. wszystkie banki spełniały obowiązującą je normę
wskaźnika LCR, a jego średnia wartość w sektorze banków komercyjnych wyniosła
156%.


Pliki do pobrania

Udostępnij artykuł:
« powrót