EACB: uwagi do wytycznych EUNB w sprawie udzielania i monitorowania kredytów

EACB (Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych), którego KZBS jest członkiem, współdziałając z europejskimi izbami bankowymi (EBF, ESBG ), skierowało do Andrei Enria, szefa rady nadzorczej Europejskiego Banku Centralnego, uwagi do wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i ich stosowania ws. udzielania i monitorowania kredytów.

EACB zgłosiło następujące uwagi do opublikowanych 27 czerwca br. przez EUNB wytycznych dotyczących udzielania i monitorowania kredytów (EBA/GL/2020/06):

  • EACB postuluje przesunięcie terminu wdrożenia wytycznych dotyczących nowych pożyczek do końca czerwca 2022 r., co uzasadnia faktem, że pierwotna data złożenia wniosku o nowe pożyczki, czyli 30 czerwca 2021 r., stanowi zbyt duże wyzwanie informatyczne i operacyjne dla mniejszych instytucji finansowych. Jednocześnie podkreślono, że w nocie wyjaśniającej EUNB, dołączonej do wytycznych, wzywa się również właściwe organy do „kierowania się własnym osądem oraz zachowania pragmatyczności i proporcjonalności w monitorowaniu wdrażania wytycznych (...) z uwzględnieniem wyzwań operacyjnych i priorytetów, jakie instytucje mogą mieć w wyniku pandemii COVID619”. 
  • W piśmie EACB powołano się na brak wystarczającej elastyczności w stosowaniu wytycznych, a więc niestosowanie zasady proporcjonalności. Podkreślono, że należy umożliwiać większą elastyczność w stosowaniu wytycznych, np. w odniesieniu do pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw lub małych przedsiębiorstw, ponieważ kryteria udzielania pożyczek są podobne do kryteriów stosowanych w przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw.
  • W ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego należy uznać, że w niektórych przypadkach wytyczne opublikowane przez EUNB nie są zgodne z innymi przepisami z poziomu I UE, takimi jak dyrektywa w sprawie kredytu konsumenckiego i dyrektywa w sprawie udzielania kredytów hipotecznych lub nawet prawem krajowym niektórych państw członkowskich UE. Dlatego też europejski nadzorca powinien przyjrzeć się  zgodności wytycznych z tymi przepisami.  Zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EUNB), celem EUNB powinno być wydanie wytycznych, które pomogą w interpretacji i zapewnieniu jednolitego i spójnego stosowania prawa unijnego. EUNB nie jest jednak uprawniony do regulowania i dodawania nowych obowiązków wykraczających poza prawodawstwo poziomu I. 
  • EACB jako przedstawiciel banków spółdzielczych zwrócił również uwagę na fakt, że w ust. 70 określono kryteria konfliktu interesów, bez podania podstawy prawnej, w bardzo ogólny sposób. Zastosowanie tych regulacji byłoby bardzo problematyczne dla banków regionalnych, które są bankami lokalnymi i mają z natury i prawa ścisłe powiązania z lokalną strukturą gospodarczą i polityczną. 
  • W tym miejscu warto przypomnieć, że do końca sierpnia 2020 r. SSM oraz władze państw członkowskich, które są poza strefą Euro, mają termin do zgłoszenia do EUNB zamiaru zgodności albo odstępstw od stosowania pełnego zakresu wytycznych.
Udostępnij artykuł:
« powrót