EACB o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego finansowania

Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) zasadniczo zmieni krajobraz sprawozdawczości europejskich przedsiębiorstw, ponieważ będzie wymagać od wielu organizacji ze wszystkich sektorów, w tym banków, ujawniania ryzyk i możliwości związanych ze zrównoważonym rozwojem w oparciu o Europejskie Standardy Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju zostanie podniesiona do tego samego poziomu, co sprawozdawczość finansowa. Ponieważ nienotowane na giełdzie MŚP nie są bezpośrednio objęte zakresem CSRD, aspekty tego, w jaki sposób te mniejsze firmy mogą przyczynić się do rozwoju zrównoważonych praktyk i w jaki sposób inne firmy, zwłaszcza banki, mogą ocenić zrównoważony rozwój swoich partnerów biznesowych z sektora MŚP, stają się najważniejsze.

Patrick de Cambourg

Przewodniczący Rady ds. Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju EFRAG (SRB)

- Jaki jest cel projektu dobrowolnego standardu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP opracowanego przez EFRAG i kto jest jego głównym adresatem? Dlaczego VSME ESRS jest tak ważny? Jaki jest oczekiwany harmonogram przyjęcia VSME ESRS i jakie będą dalsze działania po jego przyjęciu?

Celem VSME ESRS jest zapewnienie nienotowanym na giełdzie mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) prostego narzędzia do raportowania, aby rozpocząć swoją podróż w zakresie zrównoważonego rozwoju i monitorować swoje wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju, jednocześnie odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na dane dotyczące zrównoważonego rozwoju ze strony partnerów biznesowych, które są albo uruchamiane przez obowiązki sprawozdawcze ESRS, albo niezbędne do zarządzania ryzykiem i zobowiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju w portfelach kredytowych i inwestycyjnych lub w łańcuchu dostaw. VSME ma ambicję stać się wspólnym punktem odniesienia dla pożyczkodawców, inwestorów i kontrahentów korporacyjnych w łańcuchu wartości, gdy definiują oni swoje żądania dotyczące danych ESG dla MŚP. Konkretnie oznacza to zastąpienie obecnej mnogości kwestionariuszy ESG, które stanowią istotne obciążenie dla mniejszych przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o harmonogram, EFRAG obecnie finalizuje VSME ESRS, a zatwierdzenie przez SRB planowane jest na koniec listopada. Czteromiesięczne konsultacje publiczne rozpoczną się na początku stycznia 2024 roku. Równolegle organizowane będą wydarzenia informacyjne i testy terenowe. Po ponownym rozpatrzeniu EFRAG planuje przedłożyć VSME Komisji Europejskiej jesienią 2024 roku.

Volker HARTKE

Przewodniczący grupy roboczej EACB ds. sprawozdawczości i audytu w zakresie zrównoważonego rozwoju

CSRD nakłada na spółki objęte jej zakresem obowiązek raportowania nie tylko własnej działalności gospodarczej, ale także działalności prowadzonej w ramach łańcucha wartości. Wpływa to na spółki, które nie są zobowiązane do raportowania, poprzez dodatkowe wymogi dotyczące ujawniania informacji o łańcuchu wartości nałożone przez podmioty raportujące CSRD. Sytuacja ta stanowi zagrożenie dla MŚP o ograniczonych zasobach finansowych i/lub ludzkich, potencjalnie szkodząc różnorodności i stabilności gospodarki. Uznając to, europejski prawodawca potwierdza możliwość dobrowolnego przyjęcia przez MŚP nienotowane na giełdzie standardu zrównoważonego rozwoju dla MŚP notowanych na giełdzie (LSME) w motywie 21 CSRD oraz środki państw członkowskich wspierające MŚP i mikroprzedsiębiorstwa w stosowaniu sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju w motywie 22.

W odpowiedzi na liczne prośby interesariuszy EFRAG wykracza poza te wymogi prawne, opracowując VSME – standard, który definiuje dobrowolne wymogi sprawozdawcze dla nienotowanych MŚP i mikroprzedsiębiorstw oraz uwzględnia możliwości i szczególne cechy MŚP. VSME składa się z trzech części: Modułu Podstawowego, Modułu Polityki, Działań i Celów (PAT) oraz Modułu Partnera Biznesowego.

Moduł podstawowy stanowi podstawowy standard ujawniania informacji dla MŚP nienotowanych na giełdzie i nie wymaga oceny istotności w celu określenia istotnych informacji o wszystkich wpływach, ryzykach i szansach (IRO) w kwestiach środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym, które mają być raportowane w oświadczeniu o zrównoważonym rozwoju, ponieważ wszystkie punkty danych mają być raportowane. Moduł ten jest przeznaczony dla mikroprzedsiębiorstw. Dodatkowe moduły dla nienotowanych MŚP obejmują ocenę istotności. Moduł Narrative-PAT umożliwiłby interesariuszom raportowanie istniejących polityk, działań i celów w odniesieniu do istotnych kwestii zrównoważonego rozwoju. Moduł dla partnerów biznesowych jest dostosowany do potrzeb banków i większych przedsiębiorstw niefinansowych w zakresie danych.

Dobrowolne raportowanie przez MŚP może być zatem korzystne dla banków, pod warunkiem, że raport zrównoważonego rozwoju zawiera istotne informacje, jest przedstawiony prostym językiem i jest łatwy w obsłudze. Ponadto, raport zrównoważonego rozwoju powinien być wysokiej jakości i zawierać wiarygodne informacje umożliwiające skuteczną komunikację z klientami, dostawcami i bankami. Konieczne jest jednak uznanie, że raport zrównoważonego rozwoju nie może ujawniać wszystkich danych, zwłaszcza informacji poufnych lub wrażliwych biznesowo.

W ramach zbliżającego się procesu konsultacji, projekt standardu VSME zostanie przedstawiony opinii publicznej. Kluczowe jest, aby szerokie grono potencjalnych raportujących, grup interesu i adresatów raportu skorzystało z tej możliwości i aktywnie uczestniczyło w konsultacjach. W szczególności Moduł Partnerów Biznesowych powinien mieć na celu dostarczenie informacji, które są odpowiednie i przydatne dla własnych wymagań banków w zakresie danych i które ograniczają dodatkowe indywidualne raportowanie do poufnego minimum. Grupa robocza ds. sprawozdawczości i audytu w zakresie zrównoważonego rozwoju EACB będzie zaangażowana na wszystkich etapach procesu konsultacji publicznych, aby pomóc w kształtowaniu ram sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, które umożliwią bankom spółdzielczym i MŚP aktywną rolę w budowaniu ekologicznej i odpornej gospodarki.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót