EACB o powstających ramach praktyk środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ESG)

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych uczestniczy w monitorowaniu i konsultowaniu ramowych regulacji w zakresie raportowania czynników ESG. Zachęcamy do lektury wypowiedzi Niny Schindler, Dyrektor Generalnej EACB oraz wywiadu i komentarza na temat prac Międzynarodowej Rady Standardów Zrównoważonego Rozwoju związanych z ustalaniem standardów raportowania czynników ESG.

Nina Schindler, Dyrektor Generalna EACB:

W ciągu ostatnich kilku lat konsumenci, inwestorzy i inni interesariusze domagali się od firm większej przejrzystości i odpowiedzialności w zakresie ich praktyk środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ESG). Z tego powodu międzynarodowe organy polityczne wysokiego szczebla – takie jak G7, G20, Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), Rada Stabilności Finansowej (FSB) i inne – wezwały do ustanowienia Międzynarodowej Rady Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) w celu ustalenia kompleksowego globalnego poziomu odniesienia dla ujawnień związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Banki spółdzielcze, które są instytucjami zaangażowanymi we wspieranie transformacji w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, popierają działania ISSB służące opracowaniu standardów raportowania dotyczących spraw dbałości o klimat i innych kwestii zrównoważonego rozwoju. EACB aktywnie uczestniczy w konsultacjach publicznych dotyczących projektu standardów zrównoważonego rozwoju IFRS MSSF i zachęca do wypracowania międzynarodowych standardów zrównoważonego rozwoju. Jako odpowiedzialne podmioty gospodarcze, europejskie banki spółdzielcze przywiązują najwyższą wagę do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, aby wykazać swoje zaangażowanie w trzy filary ESG, jednocześnie generując i utrzymując zaufanie swoich interesariuszy.

Międzynarodowe ramy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju są opracowywane równolegle z procesem prac na rzecz ustanowienia europejskich standardów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (ESRS) Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowe (EFRAG) na poziomie europejskim, które będą obowiązkowe dla ponad pięćdziesięciu tysięcy firm w UE. Zapewnienie zgodności europejskiego raportowania ESG z globalną bazą standardów związanych ze zrównoważonym rozwojem jest kwestią o najwyższym priorytecie dla EACB. Kompleksowe i wiarygodne dane na temat zagrożeń i możliwości związanych ze zrównoważonym rozwojem, które są porównywalne w różnych krajach i branżach, umożliwiłyby inwestorom podejmowanie świadomych decyzji i promowanie równych szans na rynkach.

 

Rozmowa z Sue LLOYD, Wiceprzewodniczącą Międzynarodowej Rady Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB)

- Minął rok, odkąd zaczęła Pani pełnić funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Międzynarodowych Standardów Zrównoważonego Rozwoju. Jakie są najważniejsze trendy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym, które Pani zidentyfikowała? Jakich wyzwań spodziewa Pani się w nadchodzących miesiącach?

Po pierwsze, ISSB została utworzona w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych inwestorów na całym świecie. Fundacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) zauważyła rosnące zapotrzebowanie inwestorów na informacje pozwalające lepiej zrozumieć, w jaki sposób czynniki zrównoważonego rozwoju wpływają na spółki.

Obecnie mamy do czynienia z mnogością pomysłów na sposób raportowania tych informacji i ogromną różnorodnością rodzajów informacji dostarczanych na rynek. Informacje te są jednak czasami niespójne i trudne do porównania. Dlatego też, w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych interesariuszy na całym świecie, podjęto decyzję o utworzeniu ISSB w celu zapewnienia wysokiej jakości informacji, które byłyby porównywalne na całym świecie. Cieszymy się, że otrzymaliśmy wsparcie społeczności regulatorów, w tym G7, G20, Rady Stabilności Finansowej i IOSCO (Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych).

Z naszej pracy w ciągu ostatniego roku jasno wynika, że spółki chcą dostarczać informacje przydatne na globalnych rynkach kapitałowych do podejmowania decyzji inwestycyjnych. ISSB dąży więc do tego, aby spółki mogły komunikować się ze swoimi inwestorami, dostarczając użytecznych informacji na temat ryzyk i możliwości związanych ze zrównoważonym rozwojem. Skupiamy się również na wydajności systemu raportowania.

Od czasu utworzenia ISSB jestem bardzo podbudowana szybkimi postępami, jakie czynimy w rozmowach z organami jurysdykcyjnymi. Widać wspólne dążenie do osiągnięcia postępu i dojrzałości tego rodzaju sprawozdawczości. Podczas gdy mamy zamiar opublikować nasze pierwsze dwa standardy, aby ustanowić globalny punkt odniesienia, rzeczywistość jest taka, że wszyscy wciąż jesteśmy na początku drogi do raportowania zrównoważonego rozwoju. Patrząc w przyszłość, skupimy się na zachęcaniu do przyjmowania i stosowania naszych standardów przez firmy i kraje oraz wspieraniu tych, którzy wdrażają nasze standardy, koncentrując się na budowaniu potencjału.

- Jakie postępy poczyniono do tej pory w aspekcie regulacji globalnej linii bazowej i zapewnianiu współpracy z inicjatywami na poziomie poszczególnych jurysdykcji?

Tworząc standardy ISSB, skupiliśmy się na zapewnieniu spółkom wydajnego i skutecznego systemu sprawozdawczości, który zapewnia jasny, identyfikowalny zestaw informacji spełniających potrzeby inwestorów w skali globalnej.

Bardzo ważne jest, aby nasze standardy mogły być stosowane zarówno w gospodarkach rozwijających się, jak i rozwiniętych, zarówno przez duże, jak i mniejsze spółki. Właśnie dlatego włączyliśmy proporcjonalność do naszych standardów, wraz z uruchomieniem oddzielnych inicjatyw skoncentrowanych na budowaniu potencjału.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób jest zainteresowanych informacjami na temat zrównoważonego rozwoju – nie tylko inwestorzy, ale także inni interesariusze – i że mogą istnieć szczególne potrzeby w zakresie informacji dotyczących poszczególnych jurysdykcji. Dlatego też przyjęliśmy podejście „blokowe” do naszych standardów. Opracowaliśmy standardy we współpracy z przedstawicielami poszczególnych jurysdykcji, aby uzyskać wsparcie dla globalnej linii bazowej i aby nasze standardy mogły być stosowane w połączeniu z wymogami jurysdykcyjnymi lub innymi ramami mającymi na celu dostarczanie informacji, które spełniają potrzeby interesariuszy, a nie tylko inwestorów.

W tym względzie ważna jest nasza współpraca z UE. Współpracujemy z Komisją Europejską i EFRAG, aby osiągnąć wspólny cel, jakim jest maksymalizacja interoperacyjności naszych standardów i ujednolicenie w miarę możliwości kluczowych ujawnień klimatycznych w celu zmniejszenia obciążeń sprawozdawczych. Celem tych prac jest umożliwienie naszym interesariuszom spełnienia wymogów zarówno ESRS, jak i standardów ISSB w efektywny sposób, zmniejszając tym samym obciążenie sprawozdawcze.

- Patrząc w przyszłość, jakie są główne, przewidziane przez ISSB, plany do realizacji na 2023 i początek 2024 roku?

W lutym sfinalizowaliśmy decyzje dotyczące treści technicznej naszych dwóch pierwszych standardów (MSSF S1 dla ogólnych ujawnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i MSSF S2 dla raportowania związanego z klimatem). Standardy S1 i S2 przechodzą obecnie szczegółowy proces opracowywania i formalnego zatwierdzania w drodze głosowania przed ich wydaniem pod koniec czerwca (rozmowa została przeprowadzona w maju br. – przyp. red.) i będą natychmiast dostępne do użytku, chociaż organy jurysdykcyjne (krajów) będą decydować o tym, kiedy będą wymagać od spółek stosowania tych standardów.

Wkraczając w nową fazę prac, w której pierwsze dwa standardy ISSB będą wkrótce dostępne, koncentrujemy się na wspieraniu wdrażania standardów, a także na wspieraniu regulacyjnego przyjęcia i dobrowolnego stosowania naszych standardów przez spółki.

Wiemy, że ujawnianie informacji na temat zrównoważonego rozwoju jest nowością dla wielu firm na całym świecie, dlatego wprowadzamy programy wspierające firmy, które dopiero zaczynają raportować te informacje.

Podczas COP27 określiliśmy wstępne ramy partnerstwa przy wsparciu ok. 30 organizacji partnerskich. Ramy te mają na celu wspieranie podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, inwestorów i innych interesariuszy rynku kapitałowego w przygotowaniach do stosowania naszych standardów. Wiemy, że spółki, organy regulacyjne, firmy audytorskie, a także inwestorzy muszą odbyć wiele szkoleń i edukacji na temat tego, jak przygotować te informacje i jak korzystać z informacji wynikających ze standardów ISSB.

W maju ogłosiliśmy również konsultacje z naszymi interesariuszami, aby zapytać ich, na jakich obszarach ich zdaniem powinniśmy skoncentrować naszą pracę w ciągu najbliższych kilku lat. Zidentyfikowaliśmy cztery tematy jako potencjalne obszary priorytetowe dla naszej pracy. Chcemy jednak wiedzieć, czy zgadzacie się, że te tematy są priorytetowe i które z nich uważacie za najważniejsze.

Cztery tematy, które zidentyfikowaliśmy, to trzy zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, które mają na celu rozwinięcie konkretnych ujawnień dotyczących zrównoważonego rozwoju poza klimatem – 1) różnorodność biologiczna, ekosystemy i usługi ekosystemowe, 2) kapitał ludzki, 3) prawa człowieka oraz 4) ewentualny projekt mający na celu wprowadzenie bardziej powiązanej lub zintegrowanej sprawozdawczości, zbliżającej do siebie sprawozdania finansowe i sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju. Tak więc to od naszych interesariuszy zależy, które obszary uznamy za priorytetowe w następnej kolejności.

 

Hirotaka Hideshima

Doradca ds. strategii globalnej w Norinchukin Bank. Członek Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z naturą – TNFD). Członek Zgromadzenia Ogólnego EACB.

Jak wskazuje Wiceprzewodnicząca ISSB Sue Lloyd, ISSB właśnie rozpoczęła konsultacje w sprawie agendy w dniu 4 maja, a jednym z potencjalnych projektów dla następnego dwuletniego planu pracy ISSB jest różnorodność biologiczna, ekosystemy i usługi ekosystemowe (BEES).  W swoim zaproszeniu do konsultacji ISSB zwraca uwagę, że kwestie związane z BEES przyciągają coraz większą uwagę inwestorów. Zwraca się również uwagę, że badania przeprowadzone przez Światowe Forum Ekonomiczne wskazują, że 44 biliony USD generowanej wartości gospodarczej – ponad połowa światowego PKB – jest bezpośrednio zależna od przyrody i usług ekosystemowych.

Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z naturą (TNFD) została utworzona w czerwcu 2021 r. i opublikowała cztery wersje beta swoich ram do konsultacji rynkowych, ostatnio w marcu 2023 r.  Planuje wydać wersję 1.0 pełnych ram do przyjęcia przez rynek we wrześniu 2023 roku. Podejście rynkowe, w połączeniu z wkładem wiodących organów naukowych i danych, oznacza, że ramy TNFD są naukowo precyzyjne i łatwe do przyjęcia zarówno dla przedsiębiorstw, jak i instytucji finansowych. TNFD tworzy zintegrowane ramy, które opierają się na istniejących standardach, wskaźnikach i danych. 

ISSB ogłosiła 14 grudnia 2022 r., że „zgodnie ze swoim podejściem polegającym na opieraniu się na pracach inicjatyw rynkowych opartych na aktualnych najlepszych praktykach i koncepcjach, ISSB przeanalizuje prace grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z przyrodą (TNFD) oraz innych istniejących standardów i ujawnień związanych z przyrodą, jeśli odnoszą się one do potrzeb informacyjnych inwestorów. Obejmie to uwzględnienie ostatnich prac TNFD nad skrzyżowaniem ujawnień dotyczących klimatu i różnorodności biologicznej w zakresie badań ISSB nad uzupełnieniem ujawnień związanych z klimatem w celu uwzględnienia ujawnień związanych z naturalnymi ekosystemami”.

W podsumowaniu i dokumencie końcowym przewodniczącego G20 na spotkaniu ministrów finansów i prezesów banków centralnych G20 w lutym 2023 r. stwierdzono, że: „Zrównoważone finansowanie ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego, odpornego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i sprawiedliwego wzrostu gospodarczego, który zaspokaja potrzeby teraźniejszości bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do spełnienia ich własnych potrzeb. Aby osiągnąć ten cel, a także promować uporządkowaną, sprawiedliwą i przystępną cenowo transformację, podejmiemy działania w celu umożliwienia zwiększonego finansowania celów zrównoważonego rozwoju, w tym i poza klimatem, zgodnie z planem działania na rzecz zrównoważonego finansowania G20. Opierając się na inicjatywach publicznych i prywatnych, zwracamy się do Grupy Roboczej ds. Zrównoważonego Finansowania o opracowanie ram analitycznych umożliwiających finansowanie celów zrównoważonego rozwoju, ze wstępnym naciskiem na dane i sprawozdawczość związane z przyrodą oraz inwestycje o wpływie społecznym, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych”. Grupa robocza G20 ds. zrównoważonego finansowania (SFWG) poinformowała ministrów i gubernatorów, że „będzie pracować nad opracowaniem ram analitycznych dla finansowania dostosowanego do SDG w celu uzupełnienia mapy drogowej SFWG poprzez:  przeprowadzenie analizy inwentaryzacyjnej środków podjętych do tej pory w celu zidentyfikowania i zgłoszenia zagrożeń i możliwości związanych z przyrodą i różnorodnością biologiczną, w tym sposobu, w jaki kwestia ta została potraktowana w praktyce, oraz obecnie realizowanych inicjatyw (np. przez TNFD). Na podstawie analizy inwentaryzacyjnej SFWG przedstawi interesariuszom zalecenia dotyczące sposobu poprawy danych i sprawozdawczości w zakresie zagrożeń dla przyrody i różnorodności biologicznej.

Opracowanie powstało na podstawie materiału EACB: https://25578286.hs-sites-eu1.com/newsletter-eacb-monthly-interviews-n60-may-2023bis 

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót