Dwudniowe szkolenie on-line: Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości – wybrane zagadnienia

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje dwudniowe szkolenie on-line „Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości – wybrane zagadnienia”, które odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2023 r. w godzinach 09:00 – 15:30. Spotkanie z Prowadzącą będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Na szkoleniu zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia dot. nieruchomości, ksiąg wieczystych i hipoteki.

Omawiane zostaną przepisy prawne regulujące tę tematykę oraz problemy praktyczne jakie występują przy ich stosowaniu i interpretacji. Przedstawione zostaną także różnorodne casusy dot. obciążenia nieruchomości zarówno hipoteką, jak i innymi prawami rzeczowymi i obligacyjnymi. Omawiana będą również treści dokumentów, na mocy których ustanawiana jest hipoteka. Przeanalizowane zostaną najczęściej spotykane błędy popełniane przy jej ustanawianiu. Omówiony zostanie także wpływ hipoteki na ważność lub skuteczność zastawu, przewłaszczenia i cesji.

Słuchacze zapoznają się również z bogatym orzecznictwem sądowym dot. ksiąg wieczystych, hipoteki oraz nieruchomości, ich części składowych i przynależności.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

Pracowników sektora bankowości spółdzielczej, które stosują hipotekę jako prawne zabezpieczenie zawieranych przez siebie umów, w tym kredytów hipotecznych jak również do podmiotów, które ustanawiają hipotekę.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Księgi wieczyste prowadzone w systemie teleinformatycznym.
2. Definicja hipoteki oraz jej cechy charakterystyczne.
3. Przedmiot hipoteki:
1) Nieruchomość:
− pojęcie nieruchomości,
− pojęcie nieruchomości rolnej i możliwość obciążania jej hipoteką,
− nieruchomości będące współwłasnością łączną,
− nieruchomości kościelne,
− nabycie własności nieruchomości – forma umowy oraz wpis do księgi wieczystej.
2) Ułamkowa część nieruchomości.
3) Użytkowanie wieczyste z uwzględnieniem ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.
4) Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu.
5) Problem garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.
6) Obciążenie hipoteką kilku nieruchomości – hipoteka łączna oraz repartycja hipoteki.
7) Podział nieruchomości a hipoteka.
4. Zakres obciążenia nieruchomości:
1) Części składowe.
2) Przynależności.
3) Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji.
4) Wzajemne relacje pomiędzy hipoteką a zastawem i przewłaszczeniem oraz cesją wierzytelności.
5. Inne niż hipoteka obciążenia nieruchomości:
1) Dożywocie.
2) Służebności osobiste, w tym służebność mieszkania.
3) Służebności gruntowe, w tym służebność przejazdu oraz służebność drogi koniecznej.
4) Użytkowanie, najem, dzierżawa.
5) Forma ustanowienia praw wymienionych w pkt. 1 – 4.
6) Wpływ obciążeń nieruchomości na możliwość i celowość obciążenia nieruchomości hipoteką, z uwzględnieniem art. 88 ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz art. 1000 - 1002 oraz 1025 kodeksu postępowania cywilnego.
6. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i wyjątki od tej zasady oraz jej skutki dla hipoteki i innych obciążeń nieruchomości.
7. Wierzytelność hipoteczna:
1) Pojęcie wierzytelności hipotecznej.
2) Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności tego samego wierzyciela.
3) Zabezpieczenie jednej wierzytelności kilkoma hipotekami.
8. Ustanowienie hipoteki:
1) Forma ustanowienia hipoteki.
2) Kwota i waluta hipoteki oraz problematyka nadzabezpieczenia.

3) Kwota hipoteki w przypadku nieruchomości rolnej.
4) Niedozwolone klauzule umowne i skutki ich umieszczenia:
− określenie innego niż postępowanie egzekucyjne sposobu zaspokojenia roszczeń z nieruchomości,
− zakaz obciążania lub zbywania nieruchomości,
− zakaz rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.
5) Dozwolone klauzule umowne.
9. Powstanie hipoteki:
1) Ustanowienie a powstanie hipoteki.
2) Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej:
− charakter postępowania wieczystoksięgowego,
− uczestnicy postępowania,
− forma wniosku o wpis hipoteki,
− forma wniosku o wpis hipoteki notarialnej,
− treść wniosku o wpis hipoteki,
− oświadczenie wierzyciela o poparciu wniosku.
3) Postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym:
− w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez właściciela nieruchomości,
− w przypadku składania wniosku przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
4) Zasada związania sądu treścią wniosku oraz kolejnością jego wpływu.
5) Środki odwoławcze od orzeczeń sądu wieczystoksięgowego.
10. Pierwszeństwo hipotek i innych praw ujawnionych w księdze wieczystej:
1) Pojęcie pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych.
2) Stałe pierwszeństwo hipotek.
3) Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III kw.
4) Zmiana pierwszeństwa.
5) Podstawienie wierzytelności.
11. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej i hipoteki:
1) Zmiana waluty.
2) Zmiana kwoty.
3) Zmiana terminu zapłaty.
4) Zmiana oprocentowania.
5) Zmiana wierzyciela hipotecznego (przelew wierzytelności hipotecznej).
6) Zamiana wierzytelności hipotecznej.
7) Dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej.
12. Zmiana treści hipoteki – zmiana kwoty i waluty hipoteki.
13. Wygaśnięcie hipoteki.
14. Opróżnione miejsce hipoteczne:
1) Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego oraz wtórnie opróżnionego miejsca hipotecznego.

2) Powstanie opróżnionego miejsca hipotecznego.
3) Uprawnienie właściciela nieruchomości do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.
4) Roszczenie o przeniesienie albo wpisanie hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę.
5) Dopuszczalność przeniesienia lub wpisania hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, w wypadku ustanowienia hipoteki w kwocie wyższej lub w innej walucie niż kwota lub waluta opróżnionego miejsca hipotecznego.
6) Wygaśnięcie opróżnionego miejsca hipotecznego.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Izabela Heropolitańska - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Banku Polska Kasa Opieki S.A. Od ponad 20 lat wykładowca z zakresu: weksli krajowych i zagranicznych, czeków krajowych i zagranicznych, gwarancji bankowych, prawnych zabezpieczeń wierzytelności, hipoteki. Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Rzeczoznawca i konsultant z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Autorka i współautorka ponad 20 książek z dziedziny bankowości, z których większość miała po kilka wydań.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 549 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 799 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 9 czerwca br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników. 

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót