Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

25 maja 2018Warsztat KNF i KZBS

W dniu 23 maja br. odbył się warsztat pt. „Wpływ zmian regulacyjnych na dalszy rozwój banków spółdzielczych – perspektywa nadzorcza”. Organizatorami wydarzenia był Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

W wydarzeniu uczestniczyli Prezesi oraz Członkowie Zarządów banków spółdzielczych, a także Przewodniczący i Członkowie Prezydiów Rad Nadzorczych. Wśród uczestników były obecne banki zrzeszające, IPS-y oraz  banki spółdzielcze obu zrzeszeń, zarówno będące w strukturach IPS, jak i pozostające poza nimi.  Wystąpienia wprowadzające należały do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego prof. Marka Chrzanowskiego oraz Prezes Zarządu KZBS Krystyny Majerczyk-Żabówka.

Otwierając warsztat Przewodniczący KNF wielokrotnie podkreślał, iż celem spotkania jest prowadzenie otwartego dialogu pomiędzy Urzędem, a bankami spółdzielczymi. W tym celu warsztat został podzielony na pięć bloków tematycznych. Po każdym z nich uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań ekspertom UKNF. Wśród omawianych tematów znalazły się:

  • zasada proporcjonalności w obszarze regulacyjnym,
  • zarządzanie ryzykiem kredytowym z punktu widzenia BION - nowa metodyka BION,
  • jakość zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach spółdzielczych w świetle ustaleń inspekcji,
  • ocena organu zarządzającego banku spółdzielczego z perspektywy nadzorczej,
  • kierunki dalszego rozwoju bankowości spółdzielczej wobec wymogów rynku i procesów konsolidacji sektora bankowego.

Prelegentami w zakresie  poszczególnych tematów byli przedstawiciele UKNF z Departamentu Bankowości Spółdzielczej, Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i SKOK, Departamentu Inspekcji Bankowych oraz Departamentu Licencji Bankowych.

Podczas warsztatu poruszone zostały zagadnienia najbardziej istotne z punktu widzenia banków spółdzielczych. W zakresie  zasady proporcjonalności w obszarze regulacyjnym, wskazano na przykłady jej stosowania przez  UKNF  w polityce nadzorczej. Podkreślono, iż banki spółdzielcze nie otrzymują już formularzy BION w przypadkach, w których związane z nimi regulacje ich nie dotyczą. Ponadto obowiązek wypełniania formularzy związanych z ryzykami został rozłożony na trzy lata, a ilość wszystkich formularzy BION została istotnie ograniczona. Poruszona została również kwestia sprawozdawczości obowiązkowej. Poinformowano, iż na szczeblu europejskim trwają prace nad uproszczeniem sprawozdawczości tak, by banki które nie wykonują określonych czynności, bądź nie oferują określonych produktów, nie musiały przekazywać sprawozdań w tym zakresie.

Ważną częścią warsztatu był temat dotyczący zarządzania ryzykiem kredytowym oraz omówienie nowej metodyki oceny nadzorczej stosowanej przez UKNF, w której kluczowym kryterium jest stabilność funkcjonowania banku. Podkreślono, iż obszarem szczególnej uwagi nadzorczej w cyklu BION 2018 w odniesieniu do banków spółdzielczych i zrzeszających jest ocena funkcjonujących w bankach systemów limitów wewnętrznych w zakresie ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji kredytowej. Zwracano również uwagę m.in. na podejście banków do: ustalania kosztów utrzymania kredytobiorców przy ocenie ryzyka kredytowego, klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, testów warunków skrajnych, weryfikacji operatów szacunkowych dla wyceny zabezpieczeń w postaci nieruchomości oraz traktowania ekspozycji podlegających restrukturyzacji i windykacji.

Podczas warsztatu poruszono także kwestię oceny organu zarządzającego banku spółdzielczego, w tym kryteriów kwalifikacyjnych osób pełniących najważniejsze funkcje w banku spółdzielczym. Zwracano uwagę m.in. na adekwatność doświadczenia w zarządzaniu działalnością bankową i sytuacje prowadzące do ewentualnego konfliktu interesów.

W końcowej części warsztatu omówione zostały możliwe  kierunki dalszego rozwoju bankowości spółdzielczej z punktu widzenia nadzoru. Podkreślono, iż banki spółdzielcze powinny dążyć do zwiększonej integracji, w myśl zasady „duży może więcej” przy czym obszarem, który w pierwszej kolejności wymaga sektorowej współpracy jest stosowanie wspólnych rozwiązań informatycznych oraz wspólnych regulacji. Priorytetem banków spółdzielczych powinno być również ostrożne oraz odpowiedzialne podejście do zarządzania ryzykiem kredytowym, a integracja w tym zakresie możliwa jest np. poprzez zawieranie konsorcjów kredytowych z sąsiadującymi bankami spółdzielczymi, będącymi w dobrej kondycji finansowej. Istotną kwestią, na którą zwrócono uwagę jest także zastępowalność kadr, nie tylko na szczeblu zarządów, ale także na wszystkich kluczowych stanowiskach w banku. Poruszony został też temat banków pozostających poza strukturami IPS.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów i dyskusji o najbardziej istotnych problemach środowiska bankowości spółdzielczej, umożliwiło również nawiązanie partnerskiego dialogu z przedstawicielami UKNF i wyjaśnienie szeregu wątpliwości banków spółdzielczych. KZBS dziękuje Przewodniczącemu KNF oraz ekspertom UKNF za współpracę przy organizacji wydarzenia. Podziękowania za aktywny udział w spotkaniu kieruje również do banków spółdzielczych uczestniczących w warsztacie.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę skalę zainteresowania przejawiającą się ilością zgłoszeń banków i osób zainteresowanych uczestnictwem w warsztacie, istotnie przekraczającą możliwości organizacyjne, KZBS podjął rozmowy z UKNF, by dla banków, które nie miały możliwości uczestnictwa, zorganizowana została druga edycja warsztatu o podobnej tematyce.

fot. źródlo: UKNF

Partnerzy