Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

20 listopada 2018Stanowisko senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym

W dniu 16 listopada br. senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przegłosowała wniosek o przyjęcie uchwalonej przez Sejm ustawy bez poprawek. Zostanie ona rozpatrzona jeszcze przez Senat na 67. posiedzeniu w dniach 21-23 listopada br.

Ustawa wprowadza istotne zmiany w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który uzyska status państwowej osoby prawnej. Zakres zadań Komisji Nadzoru Finansowego pozostanie bez zmian. Urząd Komisji, jako państwowa osoba prawna, uzyska niezależność w dysponowaniu posiadanymi funduszami. Natomiast skład Komisji Nadzoru Finansowego zostanie rozszerzony o czterech członków, wśród których znajdą się przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych. Ustawa przewiduje również stworzenie Funduszu Edukacji Finansowej, którego głównym celem będzie działanie na rzecz zwiększenia świadomości ekonomicznej Polaków przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym inwestycyjnych.

Ustawa wprowadza także przepisy, na podstawie których możliwe będzie przejmowanie banków, zarówno komercyjnych, jak  i spółdzielczych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, po spełnieniu ustawowo określonych przesłanek lub zagrożonych upadłością, przez banki będące w dobrej kondycji. W tym ostatnim przypadku będzie  istniała  możliwość wsparcia finansowego tych procesów środkami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Przejęcie banku będzie możliwe jedynie za zgodą banku przejmującego, przy jednoczesnym uwzględnieniu, aby w wyniku tego procesu nie powstawało zagrożenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania banku przejmującego oraz dla jego klientów. Jednocześnie Ustawa wprowadza preferencje podatkowe dla podmiotów angażujących się w przejęcia banków w przypadku, gdy będzie odbywało się to ze wsparciem finansowym BFG w postaci udzielenia dotacji na pokrycie różnicy między wartością przejmowanych praw majątkowych i przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach deponentów banku przejmowanego. Wówczas otrzymane przez podmiot środki z tytułu dotacji będą wyłączone z przychodów podatkowych, a środki z tytułu gwarancji będą wolne od podatku.

W przypadku podmiotów w trudnej sytuacji finansowej, ale niezagrożonych upadłością, proponowane przepisy generalnie mają stanowić powrót do rozwiązań funkcjonujących w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe przed zmianami wprowadzonymi ustawą o BFG z 2016 r.

W uzasadnieniu do zgłoszonej poprawki podkreślono, iż uregulowane w ustawie o BFG postępowanie przymusowej restrukturyzacji nie jest uniwersalnym rozwiązaniem mającym zastosowanie w odniesieniu do każdego podmiotu. Dla podmiotów, dla których na podstawie określonych przesłanek, w planie restrukturyzacji nie zostanie przewidziana przymusowa restrukturyzacja albo okazałoby się, że z jakichkolwiek innych względów, np. brak interesu publicznego, nie może być ona przeprowadzona, w aktualnym stanie prawnym, pozostaje jedynie ścieżka upadłościowa i związana z tym wypłata depozytów przez BFG, która jest najdroższym rozwiązaniem dla całego sektora. Jak wynika z uzasadnienia, w ustawie zaproponowano rozwiązania  alternatywne i mniej kosztowne niż upadłość oraz wypłata depozytów, które jednocześnie będą mogły funkcjonować z zachowaniem zgodności z regulacjami unijnymi i unijnymi zasadami pomocy publicznej. Jak podkreślił podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiciel Ministerstwa Finansów,  dofinansowanie przez BFG banku przejmującego stanowi bowiem pomoc publiczną i co do zasady wymaga indywidualnej notyfikacji, zgody Komisji Europejskiej. Jedynie w przypadku banków o aktywach poniżej 3 mld EUR, czyli w polskich uwarunkowaniach  banków spółdzielczych i małych banków komercyjnych, możliwe jest notyfikowanie całego programu pomocowego.

W pracach nad ustawą KZBS wskazywał, iż intencją projektowanych rozwiązań winna być jedynie troska o zapewnienie stabilności sektora bankowego, nie zaś otwieranie drogi do przejmowania banków (w szczególności spółdzielczych), przez podmioty spoza tego sektora. Projektowane przepisy oraz mechanizmy prowadzące do zapewnienia funkcjonowania banków spółdzielczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających  (Dz.U. z 2018 r. poz. 613), powinny  zapewniać możliwość ewentualnego łączenia banków spółdzielczych jedynie w ramach sektora bankowości spółdzielczej.

Przedstawiciel KZBS biorący udział w posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 16 listopada br., podkreślał uzasadnioną potrzebę takiego kierunku ochrony sektora banków spółdzielczych, podnoszoną także na wcześniejszych etapach konsultacji społecznych projektu ustawy.

Pełne wypowiedzi zarówno przedstawiciela Ministerstwa Finansów, jak również Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, dostępne są pod poniższym linkiem:

https://av8.senat.pl/9KBFP1462

 

 

Partnerzy