Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

24 marca 2016Seminarium "Zarządzanie bankiem spółdzielczym – odpowiedzialność organów banku w świetle zmiany Prawa bankowego"

W dniu 17 marca br. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone „Zarządzaniu bankiem spółdzielczym – odpowiedzialność organów banku w świetle zmiany Prawa bankowego”. Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Gryber, Radca Prawny w Departamencie Prawnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Dorota Sowińska – Kobelak, Główny specjalista w Departamencie Prawnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W seminarium wziął udział przedstawiciel KZBS.
 
Seminarium miało postać prezentacji, która została podzielona na dwie części. Podczas pierwszego panelu ekspert UKNF omówił charakterystykę działalności banku spółdzielczego, statut banku oraz organy banku spółdzielczego. Ponadto, odwołując się do odpowiednich przepisów prawa, przedstawiono licznym przedstawicielom banków spółdzielczych tematykę kontroli i nadzoru nad działalnością banków spółdzielczych.
Drugi panel seminarium poświęcony był w dużej części kontroli wewnętrznej, nadzorczym standardom ostrożnościowym, udzielaniu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia oraz odpowiedzialności organów banku spółdzielczego. Główny specjalista z Urzędu KNF podkreślił, iż system kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustawą Prawo bankowe, funkcjonuje w ramach systemu zarządzania w banku i obejmuje mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych oraz zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. Zgodnie ze zmianą w art. 9 Prawa bankowego pkt 2a i 2b wprowadzono procedurę anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach radzie nadzorczej, naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych. W ramach tych procedur, bank powinien zapewnić pracownikom zgłaszającym naruszenia, ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania. W banku powinien istnieć system, który umożliwiałby bezkarne przekazywanie różnego rodzaju nieprawidłowości z zapewnieniem anonimowości. Ponadto, zgodnie z art. 9 ca Prawa bankowego, zmieniła się kategoria osób, dla których bank ma obowiązek sporządzić i stosować politykę wynagrodzeń. Bank musi dysponować wykazem osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka banku i takie osoby będą wynagradzane zgodnie z ww. polityką. Zgodnie z art. 22i ust. 4 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, na podstawie umowy systemu ochrony banki będące uczestnikami tego systemu powierzają organowi zarządzającemu systemem ochrony czynności kontroli wewnętrznej.
W ustawie o kredycie konsumenckim wprowadzono zmiany dotyczące m.in. definicji poza odsetkowych kosztów kredytu, zwrotu opłat i innych kosztów poniesionych przez konsumenta w okresie przedkontraktowym w przypadku nie zawarcia umowy, odsetek maksymalnych za opóźnienie oraz wzoru na obliczenie maksymalnej wysokości poza odsetkowych kosztów. Od 1 stycznia br. bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu lub utraty przez niego zdolności kredytowej.
Podkreślono, że Członkowie zarządu oraz rady nadzorczej ponoszą odpowiedzialność cywilną oraz karną. Źródłem odpowiedzialności cywilnej jest art. 58 Prawa spółdzielczego oraz ogólne zasady wynikające z Kodeksu cywilnego. Członek zarządu, rady lub likwidator odpowiada za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy. Jak zaznaczył ekspert Urzędu KNF, każdy członek zarządu i rady odpowiada w sposób indywidualny i powinien dbać o to, aby jego głos na zebraniach zarządu i rady był zapisywany oddzielnie. Natomiast źródłem odpowiedzialności karnej są przepisy Prawa spółdzielczego, ustawy Prawo bankowe oraz art. 4a ust.1 i ust.2 ustawy o rachunkowości.
Na zakończenie prowadząca seminarium zachęciła uczestników, aby w razie pytań i wątpliwości kontaktowali się z Urzędem KNF.

Partnerzy