Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

17 lutego 2016Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy -  Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

W dniu 16 lutego 2016 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu w/w ustawy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele KNF, NBP, BFG, RCL, ZBP, KZBS, KK SKOK i organów administracji centralnej.
 
Dyskutowany projekt ma wprowadzić min. rozwiązania mające na celu, jak wynika z uzasadnienia projektu, usprawnienie procesu nadzoru nad rynkiem finansowym, w szczególności bankami. W projekcie proponuje się przyznanie KNF nowego uprawnienia polegającego na możliwości zlecania ponownego badania wyceny zabezpieczeń wierzytelności w stosunku do podmiotów prowadzących działalność depozytowo-kredytową. W projekcie przewiduje się także rozszerzenie katalogu przesłanek powoływania przez KNF zarządu komisarycznego w  banku na wzór przepisów o SKOK. Dodatkowymi przesłankami miałyby  być powstanie groźby zaprzestania spłaty zobowiązań oraz rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa w działalności. Ponadto w projekcie ustawy proponuje się również rozwiązanie, zgodnie z którym do postępowania administracyjnego w przedmiocie decyzji KNF o ustanowieniu zarządu komisarycznego w banku lub SKOK, nie będą miały zastosowania przepisy KPA o udziale strony w postepowaniu administracyjnym (min. art. 10, art. 31, art. 61, art., 78 i inne).
 
Do przedmiotowego projektu KZBS zgłosił zastrzeżenia w opinii z dnia 27 styczna 2015 r. Podczas dyskusji przedstawiciel KZBS zwrócił przede wszystkim uwagę na potrzebę doprecyzowania sformułowań odnoszących się do projektowanych uprawnień KNF zarówno w zakresie warunków uprawniających nadzorcę do zlecania biegłemu ponownej wyceny zabezpieczeń kredytowych w przypadku stwierdzenia występowania nieprawidłowości jak i kwestii rozdziału kosztów ponoszonych z tego tytułu. Wskazywał na potrzebę takiego ujęcia przedmiotowych kwestii, aby nie mogło w praktyce mieć miejsce zjawisko uznaniowości. W toku dyskusji  przyjęto, iż będące podstawą ponownego badania „nieprawidłowości” będą musiały nosić znamiona „rażących”. W zakresie ponoszenia kosztów ponownego badania wyceny zabezpieczeń przez biegłego, wstępnie uzgodniono zarys kompromisu, zgodnie z którym ponoszenie kosztów wyceny przez bank będzie miało miejsce jedynie w przypadku ostatecznej weryfikacji przyjętych zabezpieczeń.  W odniesieniu  do rozszerzonego katalogu przesłanek wprowadzania zarządu komisarycznego, KNF nie podzielił, wnoszonych min. przez KZBS zastrzeżeń. Uzgodniono jednakże w toku dyskusji znaczne doprecyzowanie okoliczności uzasadniających zastosowanie przez KNF instrumentu nadzorczego o charakterze ultima ratio, jakim jest zarząd komisaryczny.  Podnoszone przez większość uczestniczących w konferencji osób, także przedstawiciela KZBS, nadmierne okrojenie uprawnień banku lub SKOK, jako strony postepowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządu komisarycznego, będzie przedmiotem rozstrzygnięć kierownictwa wnioskodawcy projektu ustawy.

Partnerzy