Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

04 stycznia 2019Rozmowa z Hervé Guiderem, Dyrektorem Generalnym EACB

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) opublikowało w newsletterze – stanowiący swoiste podsumowanie bieżących wydarzeń – wywiad z Dyrektorem Generalnym EACB, Hervé Guiderem. Zapraszamy do lektury.
 
- Panie Guider, w kontekście końca 2018 r., patrząc wstecz – jaka jest Pana opinia na temat wydarzeń tego roku?

W obszarze ram ostrożnościowych rok 2018 był bardzo bogaty w wydarzenia. Po pierwsze, miały miejsce negocjacje w sprawie tzw. pakietu bankowego dotyczącego przeglądu CRR / CRD / BRRD / SRMR, które zakończyły się w grudniu porozumieniem politycznym.

Rewizja wprowadza fundamentalne nowości w zakresie wymogów ostrożnościowych  i restrukturyzacyjnych (resolution). Oczekując ostatecznych tekstów, które dadzą dokładny obraz wykonanej pracy, doceniamy to, że instytucje regulacyjne dostrzegają argumenty za uznaniem specyfiki banków spółdzielczych i proporcjonalności w takich kwestiach jak NSFR, wyznaczanie poziomu MREL / TLAC, czy wskaźnika dźwigni. Te pozytywne nowości zostały wprowadzone w odniesieniu do niektórych aspektów wymogów kapitałowych (np. rozszerzenie zakresu stosowania współczynnika wsparcia MŚP) oraz wielu innych aspektów o technicznym charakterze.

Musimy jednak podkreślić, że tendencja do tworzenia coraz bardziej wszechobecnych regulacji nie została złagodzona. W rzeczy samej, innym ważnym obszarem zmian stały się nowe poziomy rezerw w celu  przeciwdziałania przyrostowi kredytów zagrożonych (Pillar 1 backstop measure), które będą miały niestety zastosowanie do wszystkich banków, niezależnie od skali ich faktycznego portfela kredytów zagrożonych. Z zadowoleniem z kolei przyjmujemy fakt, że ostateczny uzgodniony terminarz zmian jest bardziej elastyczny i bardziej szczegółowy niż pierwotny wniosek Komisji.

Podkreślenia wymaga również bardzo intensywna współpraca którą utrzymywaliśmy zarówno z EBA, jak i SSM, odnośnie do ich nowych wytycznych w zakresie ładu korporacyjnego, w szczególności w ramach odpowiedniości i właściwej oceny członków zarządów i rad (fit&proper), a także ładu wewnętrznego i zarządzania. Widzimy, że dialog ten będzie kontynuowany, ponieważ ład korporacyjny w bankach spółdzielczych jest bardzo charakterystyczną właściwością, która wymaga dogłębnego przedstawienia organom nadzoru i organom regulacyjnym.

Ponadto w 2018 r. rozpoczęto proces, który doprowadzi do wdrożenia elementów umowy bazylejskiej z 2017 r. (Z których najważniejszymi i debatowanymi elementami są nowe ujęcie metody standardowej oceny ryzyka oraz główne  korekty metody modeli wewnętrznych). Kontynuowano wymianę w tej kwestii także z EUNB (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) w ciągu trwania tego roku. Temat ten będzie nadal ważnym punktem programu na lata 2019 i 2020.

W obszarze Płatności istnieje oczywiście druga dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD2), która, jeśli nawet jest już w większości stosowana, to nadal wymaga ona dalszych prac wdrożeniowych w odniesieniu do interfejsu, jaki należy stosować pomiędzy bankami a nową kategorią dostawców usług płatniczych wprowadzoną przez PSD2. W tej kwestii EACB aktywnie działało na wielopodmiotowej płaszczyźnie powołanej przez Komisję Europejską w celu omówienia kluczowych funkcjonalności tych interfejsów, dzięki czemu EACB zdołało być pomocne Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego w sformułowaniu w tej sprawie opinii wydanej w czerwcu oraz wytycznych z grudniu 2018 r. Warto również wspomnieć o przeglądzie rozporządzenia w sprawie płatności transgranicznych. Został on zaproponowany w marcu 2018 r., ale kompromis polityczny osiągnięto w grudniu 2018 r., w którym to EACB (nawet jeśli rozporządzenie dodaje znaczące, a nie zawsze praktyczne wymagania), przekazało sugestie, aby uczynić wdrożenie łatwiej wykonalnym. I wreszcie, jeszcze trzy sprawy warte wspomnienia w obszarze rynków finansowych, czyli Rozporządzenie Benchmarkingowe (BMR), wniosek dotyczący rozporządzenia o jawności w zakresie zrównoważonych inwestycji i ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem oraz EMIR 2. EACB może z satysfakcją zauważyć, że Parlament Europejski i Rada uznały konieczność odroczenia stosowania BMR do kluczowych wskaźników oraz że – w odniesieniu do EMIR 2 – sugestia Komisji, aby zwolnić mniejsze instytucje finansowe z rozliczeń, znajduje powoli poparcie ze strony współregulatorów.
 
Rok 2018 był także rokiem intensywnych prac w nowej dziedzinie zrównoważonych finansów (Sustainable Finance).  Na początku roku intensywnie pracowaliśmy nad przedłożeniem naszych wspólnych wniosków i dopracowaniem naszego poglądu odnośnie do planu działania Komisji Europejskiej (opublikowanego w marcu) oraz na temat inicjatywy własnej Parlamentu Europejskiego w zakresie sprawozdania o zrównoważonym finansowaniu (które uznaje rolę zdecentralizowanych banków spółdzielczych w finansowaniu zielonej transformacji). Ponadto EACB odniosło sukces w obsadzeniu miejsca w nowej grupie ekspertów technicznych KE ds. Zrównoważonych finansów, w której nasz przedstawiciel odpowiada za prace nad standardami tzw. zielonych obligacji (Green Bonds). W odniesieniu do pierwszych środków legislacyjnych, które Komisja Europejska poczyniła w maju, opublikowaliśmy dokument przedstawiający stanowisko w sprawie wniosku dotyczącego taksonomii KE i śledziliśmy jego rozwój, jak również tych dotyczących rozporządzenia w sprawie jawności informacji w kontekście zrównoważonego rozwoju, na poziomie PE i Rady. EACB popiera i przyjmuje z zadowoleniem tę inicjatywę, jednocześnie wyraża obawy co do zaproponowanego  zakresu spójności. Aby uniknąć niepewności prawnej wskazanym byłoby mieć słownik (ustaloną terminologię) i uzgodnienia, przed ustanowieniem kolejnych obowiązków sprawozdawczych. Ponadto, podczas gdy członkowie EACB nie są przeciwni dostosowaniu banków do ram ujawniania, to uważają jednak, że należy to zrobić w taki sposób, aby nie powodowało to niespójności i nakładania się z innymi przepisami, takimi jak MIFID2 i przepisami ostrożnościowymi. Wysiłki EACB w tych kierunkach będą kontynuowane w roku 2019. Uważamy, że w tych kwestiach należy zachować szczególną ostrożność – aby zapewnić osiągnięcie ambitnych rezultatów wynikających z celów porozumień paryskich – w szczególności w odniesieniu do przepisów dotyczących taksonomii, które powinny być zarówno przejrzyste, jak i proste (nieobciążające). Wreszcie, przez pryzmat partnerstwa z UNEP FI, w grudniu 2018 r. EACB oficjalnie zaznaczył swoje wsparcie dla nowo wprowadzonego programu UNEP FI Principle for Sustainable Banking.
 
- Jaka była kondycja banków spółdzielczych w 2018 r., jakie są główne trendy i jakie są Pana oczekiwania dotyczące przyszłości?

Kwestia zgodności (compliance) jest dużym wyzwaniem dla naszych banków. Zbyt rzadko oglądamy się na innych, zbyt rzadko współpracujemy. Co więcej, stajemy przed bardzo złożonym zestawem regulacji pokryzysowych: PRIIPS, EMIR, CRR, CRD, PSD2, MiFID oraz całym zestawem innych standardów technicznych wydanych przez EUNB i ESMA, które wymagają ciężkich i kosztownych inwestycji, zarówno w zakresie wiedzy specjalistycznej, jak i technologii informatycznych, aby okiełznać tę obfitość przepisów.

Według agencji Thomson Reuters liczba zmian regulacyjnych, z którymi bank musi się zmierzyć każdego dnia, wzrosła z 10 w 2004 r. do 185 – obecnie. To oznacza zmiany regulacyjne, które muszą być interpretowane i wdrażane co 12 minut. Czy to jest zdroworozsądkowe?

Dlatego EACB domaga się mniej złożonych regulacji, większej przejrzystości i większej stabilności otoczenia prawnego z dużą dozą proporcjonalności, aby zapobiec zakłóceniom w krajobrazie bankowym – szkodom dla lokalnych i regionalnych banków, takich jak banki spółdzielcze. Chciałbym przypomnieć, że rozporządzenie nie powinno mieć ma wpływu na model działalności bankowej, jeśli chcemy chronić różnorodność.

Co więcej, istnieją dowody na to, że bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona danych pozostaną kluczowymi problemami w programie banków spółdzielczych na najbliższą przyszłość, a także efektem cyfryzacji naszego procesu i sieci. EACB jest dobrze wyszkolone przez wysokiej rangi ekspertów od członków organizacji wspierających sekretariat, aby kontynuować dialog z europejskimi władzami, pod jednym hasłem: banki spółdzielcze są zróżnicowane i sprawne, aby sprostać potrzebom obywateli i MŚP.
 

Partnerzy