Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

01 marca 2018Rewolucja technologiczna w bankowości – zagrożenie, czy szansa dla banków spółdzielczych?

Bieżący okres jest niespotykany pod względem ilości wchodzących w życie, istotnych regulacji, które w bezpośredni sposób będą ingerowały w modele biznesowe i infrastrukturę technologiczną banków.

Tylko w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy banki będą musiały się dostosować do:

•          STIR – marzec 2018 r. i lipiec 2018 r.,

•          RODO – maj 2018 r.,

•          AML IV – czerwiec 2018 r.,

•          Split payment – lipiec 2018 r.,

•          Podstawowy rachunek płatniczy – sierpień 2018 r.,

•          PSD 2 – wrzesień 2019 r.

STIR. 13 stycznia br. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Przewidziano w niej wprowadzenie tzw. systemu STIR. Banki spółdzielcze od połowy marca br. będą musiały rozpocząć przekazywanie informacji o prowadzonych i otwieranych rachunkach podmiotów kwalifikowanych, a także informacji o rachunkach oszczędnościowych i rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych prowadzonych dla osób fizycznych, niebędących rachunkami podmiotów kwalifikowanych. Jednocześnie od połowy września br. będą musiały rozpocząć przekazywanie dziennych zestawień transakcji dotyczących rachunków podmiotu kwalifikowanego.

RODO. 25 maja br. zacznie obowiązywać europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Przepisy RODO wprowadzają szereg zasad ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania, a także nowe obowiązki dla podmiotów przetwarzających dane osobowe. Określają szereg uprawnień przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane, takie jak prawo do bycia zapomnianym, do przenoszenia danych, czy prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu. Wejście w życie nowych regulacji w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowi wyzwanie dla wszystkich administratorów danych, w tym banków spółdzielczych. Konieczne jest dokonanie pełnej analizy i weryfikacji wewnętrznych procesów przetwarzania danych osobowych, tak by dostosować się do wymogów rozporządzenia pod względem prawnym, technicznym, organizacyjnym i bezpieczeństwa.

AML IV. W Sejmie kończą się prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiącej implementację do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. W Ustawie określone są m.in. szczegółowe obowiązki instytucji zobowiązanych, w tym banków spółdzielczych, w zakresie dotyczącym wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków. Banki zobowiązane będą też do stworzenia rejestru beneficjentów rzeczywistych, w którym wszystkie podmioty wskazane w ustawie, nie tylko instytucje zobowiązane, będą musiały ujawnić dane osób sprawujących faktyczną kontrolę nad nimi. Ograniczony zostanie zakres podmiotów, którym instytucja zobowiązana może powierzyć czynności z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

SPLIT PAYMENT. 1 lipca br. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca mechanizm tzw. płatności podzielonej (split payment), który ma służyć poprawie ściągalności podatku VAT. Zaprojektowane rozwiązanie polega na podziale płatności za nabywany towar/usługę na dwie części - kwotę netto, która trafi do sprzedawcy i podatek, który będzie wpłacany bezpośrednio na odrębny rachunek. Dla umożliwienia wszystkim podatnikom dokonywania płatności w ramach tej koncepcji, banki są zobowiązane do założenia dla każdego rachunku rozliczeniowego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, osobnego rachunku VAT.

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY. Zgodnie z nowelizacją ustawy o usługach płatniczych w sierpniu br. banki będą musiały zaoferować klientom dostęp do podstawowego rachunku płatniczego oraz wdrożyć rozwiązania ułatwiające przenoszenie rachunków płatniczych. Podstawowy rachunek płatniczy będzie mógł być prowadzony wyłącznie w walucie polskiej. Za jego prowadzenie banki nie będą mogły pobierać opłat. Będą również musiały umożliwić klientom dokonywanie miesięcznie 5 darmowych poleceń przelewu, w tym zleceń stałych z rachunku oraz 5 darmowych transakcji wypłaty (wpłaty) gotówki przy użyciu bankomatów (wpłatomatów) nienależących do nich.

PSD 2. Na bieżąco toczą się prace implementujące w Polsce Dyrektywę PSD 2. Zmiany w ustawie o usługach płatniczych są na etapie dyskusji sejmowych. W ciągu kilku tygodni opublikowane zostaną Regulacyjne Standardy Techniczne, które doprecyzowując zapisy PSD 2 zaczną obowiązywać we wrześniu 2019 r. Wdrożenie dyrektywy PSD 2 spowoduje pojawienie się na rynku nowych usług płatniczych, rozszerzy katalog dostawców usług płatniczych o nową kategorię podmiotów, a przede wszystkim nałoży na banki obowiązek stworzenia i udostępnienia specjalnego interfejsu (API), dzięki któremu dostawcy usług płatniczych będą mieli dostęp do prowadzonych przez banki rachunków klientów, po tym jak klienci na taki dostęp wyrażą zgodę. Banki oraz inne podmioty podjęły inicjatywę stworzenia wspólnego, uniwersalnego standardu API, spełniającego wymagania Dyrektywy PSD 2. Prace nad takim standardem zmierzają ku końcowi.

Podkreślić należy, iż każda z wymienionych wyżej regulacji oznacza dla banków konieczność wdrożenia istotnych zmian zarówno po stronie produktowej, jak i w zakresie organizacyjno – technologicznym. Stopień biznesowego wykorzystania wprowadzanych zmian zależy oczywiście od strategii poszczególnych banków. Jednak wszystkie nowe rozwiązania mają jeden element wspólny. Bez względu na to czy mamy do czynienia z dużym bankiem będącym częścią grupy finansowej o globalnym zasięgu, czy małym bankiem spółdzielczym prowadzącym działalność na obszarze jednego powiatu, każdy  musi spełnić brzegowe  wymagania tych regulacji. Spełnienie tych  wymagań nie jest możliwe bez istotnej ingerencji w systemy informatyczne poszczególnych banków.

Nie jest to jedyny skutek zachodzących zmian regulacyjnych. Przykładowo w przypadku wdrażania Dyrektywy PSD 2, istotnym ryzykiem dla banków spółdzielczych może być zachwianie relacji z dotychczasowymi klientami na rzecz innych banków, które w ramach swoich systemów bankowości internetowej udostępnią klientom banków spółdzielczych informacje i umożliwią realizację płatności także z rachunków prowadzonych dla tych klientów przez banki spółdzielcze lub na rzecz podmiotów już dziś wchodzących w obszary zarezerwowane dotychczas dla banków, potocznie określanych jako fintech.

Przy małej skali działania i potencjału  pojedynczego banku spółdzielczego, próby dotrzymania kroku nasilającej się konkurencji mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Zdaniem KZBS banki spółdzielcze nie są jednak wcale skazane na zamykanie peletonu.  Warunek jest jeden – muszą niezwłocznie wypracować, uzgodnić i wdrożyć na wszystkich szczeblach decyzyjnych procesy wspólnego działania. Tak w sferze podejmowanych decyzji biznesowych, jak i rozwiązań back – office’owych. Jedynie to przyniesie oszczędności kosztów, a przede wszystkim połączenie potencjałów  ponad 550 banków, w tym ok.  31 tys. pracowników, wzmagając w ten sposób szanse na utrzymanie a nawet umocnienie pozycji biznesowych, jak również w wymiarze społecznej roli jaką banki pełniły dotychczas w swoich środowiskach. I pamiętajmy liczy się tylko przyszłość!!

Partnerzy