Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

30 listopada 2018NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2018 r.

W dniu 30 listopada br. Narodowy Bank Polski opublikował Raport o stabilności systemu finansowego.
 

Najnowsza edycja Raportu o stabilności systemu finansowego przedstawia wyniki analiz i ocen przeprowadzonych na podstawie danych dostępnych do 30 września br. Gospodarka realna i system finansowy Polski pozostają zrównoważone. Relacja zadłużenia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw do PKB jest umiarkowana. Tempo wzrostu kredytów nie kreuje nierównowag w gospodarce i systemie finansowym, jak również nie stanowi bariery wzrostu gospodarczego. W niektórych kategoriach kredytu występują jednak tendencje wymagające szczególnego monitorowania. Dotyczy to dynamicznego wzrostu wysokokwotowych kredytów konsumpcyjnych o długich (kilkuletnich) terminach zapadalności. Uwagi wymagają również kredyty mieszkaniowe udzielane w warunkach niskich stóp procentowych i wysokiej aktywności na rynku nieruchomości. Ryzyko ekonomiczne związane z walutowymi kredytami mieszkaniowymi systematycznie się obniża wraz z postępującym spadkiem portfela i jego dobrą jakością. Zagrożeniem związanym z tym portfelem byłoby natomiast wprowadzenie rozwiązań prawnych, które negatywnie wpłynęłyby na stabilność sektora bankowego.

Polski system bankowy charakteryzuje się dobrym wyposażeniem w kapitał czemu towarzyszy niski poziom dźwigni finansowej. Wyzwaniem dla banków, szczególnie tych o niższym poziomie zyskowności, w średnim terminie może być zdolność do akumulacji kapitału i spełnienie wymogu MREL.

Strukturalne cechy polskiego systemu finansowego sprzyjają jego stabilności, choć skala powiązań międzysektorowych w ostatnim czasie wzrosła. Mając na uwadze rolę sektora rządowego w sieci bezpieczeństwa finansowego, nowym uwarunkowaniem jest rosnące zaangażowanie Skarbu Państwa w systemie finansowym. W tej sytuacji ważne jest rozdzielenie funkcji nadzorczych i właścicielskich.

Narodowy Bank Polski rekomenduje działania mające służyć utrzymaniu stabilności polskiego systemu finansowego. Dotyczą one:

 • prowadzenia przez banki ostrożnej polityki kredytowej i monitorowania ryzyka związanego z:
  • wysokokwotowymi i długoterminowymi kredytami konsumpcyjnymi, w tym poprzez szczegółową weryfikację celu zaciągania tych kredytów,
  • kredytami na nieruchomości, w tym poprzez uwzględnienie konieczności posiadania przez kredytobiorców buforów dochodowych na wypadek istotnego wzrostu stóp procentowych,
 • restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych na drodze dobrowolnych porozumień, zgodnie z Rekomendacją Komitetu Stabilności Finansowej z 13 stycznia 2017 r.,
 • ściślejszej integracji sektora bankowości spółdzielczej oraz możliwie szerokiego udziału banków spółdzielczych w Systemach Ochrony Instytucjonalnej (IPS),
 • podjęcia przez banki spółdzielcze, które dotychczas nie przystąpiły do IPS, działań zapewniających zgodność ich działania z wymogami ustawowymi w obliczu wygasających w tym roku dotychczasowych umów zrzeszeń,
 • kontynuacji restrukturyzacji sektora SKOK przy minimalizacji kosztów publicznych,
 • ograniczenia przez instytucje finansowe ryzyka utraty reputacji poprzez dopasowanie oferowanych produktów do profilu klienta oraz adekwatne informowanie klienta o ryzyku związanym z danym produktem inwestycyjnym,
 • stopniowej realizacji wymogu w zakresie MREL w celu uniknięcie efektu kumulacji (cliff effect) przed datą graniczną wyznaczoną na 2023 r.,
 • włączenia w struktury NBP nadzoru nad systemem finansowym.

 

Pełna treść raportu jest do pobrania na stronie internetowej NBP:

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2018/stabilnosc-XII-2018.html


Partnerzy