O nas Statut Historia Kierunki rozwoju Rada Zarząd Kapituła odznaczeń Członkostwo
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Statut

STATUT

 

KRAJOWEGO ZWIĄZKU BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

 

§1

 

1. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych jest izbą gospodarczą działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz. U.  z 2009 r., Nr 84, poz. 710) oraz postanowień niniejszego Statutu, zrzeszającą na zasadach dobrowolności:

1)      banki spółdzielcze;

2)      banki zrzeszające;

2a)    spółdzielnie systemu ochrony instytucjonalnej banków spółdzielczych;

3)      związki rewizyjne banków spółdzielczych;

4)      działające na podstawie prawa polskiego podmioty pracujące lub współpracujące na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 1-3.

2. Pełna nazwa izby brzmi: „Krajowy Związek Banków Spółdzielczych”. Związek może używać nazwy skróconej „KZBS”.

3. KZBS używa:

1)      logo – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Statutu;

2)      sztandaru – którego graficzne odwzorowanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

4. Użyte w dalszej części Statutu określenia oznaczają:  

1)      „Związek” lub „KZBS” – Krajowy Związek Banków Spółdzielczych;

2)      „Walne Zgromadzenie” – Walne Zgromadzenie Członków KZBS;

3)      „Rada” -  Rada KZBS;

4)      „Zarząd” - Zarząd KZBS.

  

§ 2

 

1. KZBS działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać poza jej granicami.

2. Związek może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.

 

§ 3

 

Siedzibą KZBS jest miasto Warszawa.

 

§ 4

 

KZBS posiada osobowość prawną.

 

Rozdział II – Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 5

 

Celem działania KZBS jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów gospodarczych swoich Członków, w szczególności wobec organów władzy publicznej oraz podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju sektora spółdzielczości bankowej.

 

§ 6

 

Cel, o którym mowa w § 5, Związek realizuje w szczególności poprzez:

1)      wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania bankowości spółdzielczej i rynku finansowego;

2)      uczestnictwo, na zasadach określonych w przepisach prawa, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie, o którym            mowa w pkt 1;

3)      kierowanie wystąpień do organów władzy w sprawach dotyczących bankowości spółdzielczej i rynku instytucji finansowych;

4)      delegowanie swoich przedstawicieli do organów władzy, w których Związek ma prawo być reprezentowany na podstawie przepisów          prawa;

5)      kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności gospodarczej swoich Członków;

6)      organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego przed Sądem          Polubownym;

7)      organizowanie i wspieranie działalności szkoleniowej na rzecz swoich Członków;

8)      organizowanie działalności popularnonaukowej w sprawach stanowiących cel działania Związku, w szczególności poprzez                        seminaria i konferencje tematyczne.

9)      współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami;

10)   integrowanie środowiska banków spółdzielczych.

 

§ 7

 

1. KZBS może, za zgodą Rady, prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:

1)      działalność organizacji komercyjnych i pracodawców - 94.11.Z-PKD;

2)      pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B-PKD;

3)      przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z-PKD;

4)      wydawanie książek - 58.11.Z-PKD;

5)      wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 58.14.Z-PKD;

6)      pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z-PKD.

2. Dochody z prowadzonej przez KZBS działalności gospodarczej służą finansowaniu działalności statutowej i nie mogą być przeznaczone do podziału między Członków.

 

Rozdział III – Członkowie KZBS

 

§ 8

 

1. Członkostwo w KZBS może być zwyczajne lub wspierające. Członkostwo w KZBS podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3 jest członkostwem zwyczajnym. Członkostwo podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 jest członkostwem wspierającym.

2. Podstawą nabycia członkostwa w Związku jest uchwała Zarządu w tej sprawie, podjęta w terminie 1 miesiąca od otrzymania przez KZBS pisemnej deklaracji oraz opłacenie składki członkowskiej.

3. Wzór deklaracji członkowskiej ustala Zarząd.

4. Odmowa przyjęcia w poczet Członków KZBS wymaga pisemnego uzasadnienia.

5. O uchwale Zarządu w przedmiocie członkostwa w Związku wnioskodawca jest pisemnie informowany w terminie 14 dni od jej podjęcia.

5. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet Członków KZBS wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady w terminie 30 dni od otrzymania pisemnej informacji w tej sprawie.

6. Odwołanie w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem Zarządu.

7. Zarząd prowadzi rejestr Członków KZBS, który zawiera:

1)      datę przyjęcia w poczet Członków KZBS;

2)      dane identyfikacyjne Członka KZBS zawarte w jego deklaracji członkowskiej oraz ich zmiany;

3)      datę oraz przyczynę ustania członkostwa.

 

§ 9

 

1. Ustanie członkostwa w Związku następuje wskutek i z dniem:

1)      upływu terminu wypowiedzenia;

2)      utraty osobowości prawnej;

3)      połączenia z innym podmiotem będącym Członkiem KZBS;

4)      wykluczenia, z tym że za datę wykluczenia uznaje się dzień podjęcia przez Zarząd KZBS uchwały o wykluczeniu, a  w przypadku          wniesienia odwołania od tej uchwały, zgodnie z ust. 6, dzień podjęcia przez Radę uchwały odmawiającej uwzględnienia odwołania.

2. Członek KZBS ma prawo do wypowiedzenia członkostwa w Związku z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym KZBS otrzymał wypowiedzenie. Pisemne oświadczenie w sprawie wypowiedzenia członkostwa dokonuje się listem poleconym za potwierdzeniem jego odbioru lub przez złożenie w siedzibie Związku.

3. Wykluczenie członka z KZBS następuje w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych przesłanek:

1)      rażącego naruszenia postanowień Statutu i uchwał organów Związku;

2)      działania na szkodę Związku lub innego Członka KZBS, potwierdzonego orzeczeniem Sądu Polubownego lub prawomocnym          orzeczeniem sądu powszechnego;

3)      działania naruszającego ustalone przez Związek zasady etyki zawodowej w działalności gospodarczej członków KZBS,          potwierdzonego ostatecznym orzeczeniem Sądu Polubownego.

4. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd.

5. Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu Członka KZBS, który zalega z zapłatą składki członkowskiej do końca roku, którego dotyczy składka.

6. W przypadku wykluczenia Członkowi KZBS przysługuje, w terminie 30 dni od otrzymania uchwały o wykluczeniu, odwołanie za pośrednictwem Zarządu do Rady. Rada rozpatruje odwołanie w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu. Zarząd powiadamia pisemnie Członka KZBS o uchwale Rady w terminie 14 dni od jej podjęcia.

7. Z dniem ustania członkostwa Zarząd wykreśla Członka KZBS z rejestru Członków.

 

§ 10

 

1. Członkowie KZBS działają w Związku poprzez przedstawicieli ustawowych albo pełnomocników ustanowionych na zasadach określonych w obowiązujących ich przepisach.

2. Pełnomocnikiem Członka KZBS może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego Członka KZBS. Przedstawiciel ustawowy reprezentujący Członka KZBS na Walnym Zgromadzeniu nie może być pełnomocnikiem innego Członka KZBS w trakcie obrad tego samego  Walnego Zgromadzenia.

4. Pełnomocnikiem nie może być pracownik Biura KZBS.

 

§ 11

 

1. Członek zwyczajny KZBS ma czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku, z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 2 pkt. 4).  Prawo to wykonuje się wyłącznie przez przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników, o których mowa w § 10.

2. Ponadto Członek zwyczajny KZBS ma prawo do:

1)      udziału w pracach Związku;

2)      uczestniczenia w posiedzeniach organów KZBS w sprawach Jego dotyczących;

3)      informacji dotyczących Związku oraz jego działalności, w szczególności do zapoznania się z treścią rocznych sprawozdań          finansowych KZBS oraz protokołów Walnego Zgromadzenia;

4)      zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku i żądania informacji o sposobie ich załatwienia;

5)      korzystania z pomocy Związku;

6)      wglądu do rejestru Członków KZBS.

3. Członek wspierający uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu poprzez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

4. Członek wspierający jest zobowiązany do wnoszenia rocznej składki. Przepisy § 12 pkt 7) i 8) oraz § 13 stosuje się odpowiednio.

 

§ 12

 

Członek KZBS ma obowiązek:

1)      stosować się do postanowień niniejszego Statutu i uchwał organów KZBS;

2)      brać udział w Walnym Zgromadzeniu na własny koszt;

3)      przestrzegać ustalonych przez Związek zasad etyki zawodowej;

4)      dbać i utrwalać dobre imię Związku;

5)      udzielać Związkowi pomocy w realizacji zadań statutowych;

6)      zawiadamiać pisemnie Zarząd o każdorazowej zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w deklaracji członkowskiej;

7)      w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku przekazywać określone przez Zarząd dane do ustalenia wymiaru składki          członkowskiej;

8)      terminowo wnosić składki członkowskie w obowiązującej wysokości.

 

§ 13

 

1. Wysokość indywidualnej składki członkowskiej określa Zarząd na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości składki członkowskiej.

2. Pierwsza składka płatna jest w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o jej wysokości.

3. Składkę członkowską wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku na podstawie pisemnego zawiadomienia Zarządu w tej sprawie.

4. W pierwszym roku członkostwa Zarząd ustala wysokość składki członkowskiej proporcjonalnie za okres członkostwa w KZBS w danym roku kalendarzowym, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym  złożono deklarację członkowską do końca danego roku kalendarzowego.

 

Rozdział IV – Organy KZBS

 

§ 14

 

Organami KZBS są:

1)      Walne Zgromadzenie;

2)      Rada;

3)      Zarząd.

 

Decyzje organów zapadają w formie uchwał.

 

§ 15

 

Tryb, zakres i organizację pracy organów KZBS określają właściwe regulaminy.

 

IV.1. Walne Zgromadzenie

 

§ 16

 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku.

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia Członków KZBS poprzez wysłanie zawiadomień pisemnych co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, porządek obrad wraz ze zgłoszonymi wnioskami dotyczącymi jego zmiany oraz sprawozdania organów KZBS Zarząd zamieszcza na oficjalnej stronie internetowej Związku co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków KZBS ustalonej na dzień Walnego Zgromadzenia.

5. Na wypadek braku liczby Członków  KZBS określonej w ust. 4 w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje datę Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie. Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie może odbyć się w tym samym dniu, nie wcześniej niż po upływie pół godziny od stwierdzenia braku wymaganej liczby Członków KZBS, jeżeli w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zamieszczono taką informację. Do Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie postanowień ust. 4 nie stosuje się.

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach. Decyzję w sprawie przerwy w obradach dłuższej niż dwie godziny Walne Zgromadzenie podejmuje większością 2/3 oddanych głosów.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zgodnie z porządkiem obrad. Członek KZBS  może złożyć do Zarządu pisemny wniosek o zmianę zaproponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, nie później niż 16 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. O złożonym wniosku rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Każdy Członek zwyczajny KZBS ma jeden głos.

9. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne odbywa się w następujących przypadkach:

a)       uchwalania absolutorium dla członków Zarządu i Rady;

b)      wyborów do organów KZBS;

c)       na żądanie co najmniej ¼ obecnych Członków KZBS.

10. Zmiana Statutu wymaga podjęcia uchwały większością 2/3 oddanych głosów. Protokół z głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu wymaga formy aktu notarialnego.

 

§ 17

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje:

1)          z własnej inicjatywy;

2)          na wniosek Rady;

3)          na pisemne żądanie co najmniej ¼ Członków KZBS.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku, w takim terminie, aby mogło się odbyć nie później, niż w ciągu 2 miesięcy od otrzymania tego wniosku. 

3. W żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy określić przyczynę żądania, przedmiot oraz proponowany porządek obrad.

4. W przypadku niewykonania przez Zarząd obowiązku określonego w ust. 2, obowiązek ten przechodzi na Radę.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach. Decyzję w sprawie przerwy w obradach dłuższej niż dwie godziny Walne Zgromadzenie podejmuje większością 2/3 oddanych głosów.

 

§ 18

 

Walne Zgromadzenie rozstrzyga o kierunkach działalności i rozwoju Związku.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:

1)      uchwalanie:

a)       Statutu i jego zmian;

b)      porządku obrad Walnego Zgromadzenia – po rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków o jego zmianę zgodnie z § 16 ust.7;

2)      rozpatrywanie  skarg na działalność Rady;

3)      zatwierdzanie regulaminu pracy Rady;

4)      wybieranie i odwoływanie:

a)      Prezesa Zarządu, przy czym wybór Prezesa Zarządu następuje spośród  kandydatów zgłoszonych w formie pisemnej  przez co          najmniej 10 % Członków KZBS. Kandydatem na Prezesa Zarządu może być przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik Członka          KZBS, jak również osoba niebędąca przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem Członka KZBS. Kandydatem na Prezesa          Zarządu nie może być osoba, wobec której zachodzą przesłanki określone w § 20 ust. 5.;

b)      członków Rady;

5)      rozpatrywanie i zatwierdzanie:

a)       sprawozdań z działalności organów KZBS;

b)      sprawozdania finansowego z działalności Związku – po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta;

6)      udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady;

7)      określanie, na wniosek Zarządu,  sposobu ustalania wysokości składki członkowskiej;

8)      podejmowanie uchwał o:

a)       utworzeniu  przedsiębiorcy ze 100 % udziałem Związku;

b)      przystąpieniu Związku do innych podmiotów, w których zaangażowanie kapitałowe KZBS wyniesie powyżej 50.000 zł;

c)       zbyciu lub obciążeniu nieruchomości;

d)      rozwiązaniu Związku;

9)      uchwalanie regulaminów:

a)       obrad Walnego Zgromadzenia;

b)      ustalania składu i wyboru Rady;

c)       trybu i zasad przyznawania odznaczeń honorowych i wyróżnień;

d)      pracy Rady;

10)   podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku lub o sposobie pokrycia straty.

 

IV.2. Rada

 

§ 19

 

1. Rada składa się z  7 do 15 członków, wybieranych spośród przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników Członków KZBS na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata. Po upływie tego okresu członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.

3. Zmniejszenie się składu Rady poniżej wymaganego minimum w czasie trwania kadencji nie stanowi przeszkody do dalszego  działania Rady, jednak Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego w najbliższym terminie. Kadencja członków Rady pochodzących z wyborów uzupełniających upływa z końcem kadencji Rady.

4. Rada wybiera i odwołuje Prezydium Rady w składzie:

1)       Przewodniczący Rady;

2)       Wiceprzewodniczący Rady;

3)       Sekretarz Rady.

Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje oraz prowadzi jej obrady do chwili wyboru Przewodniczącego Rady, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru Rady. Pierwsze posiedzenie Rady winno odbyć się w ciągu siedmiu dni od dnia wyboru członków Rady. Zadaniem Prezydium jest organizacja pracy Rady.

5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:

1)      śmierci;

2)      złożenia pisemnej rezygnacji;

3)      odwołania, w tym także odwołania Członka przez bank zrzeszający, którego wskazał do Rady, zgodnie z ust. 10;

4)      ustania członkostwa w KZBS Banku Spółdzielczego, którego Członek Rady był przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem wybranym do Rady.

6. Członek Rady może być odwołany w każdym czasie. Członek Rady odwoływany jest przed upływem kadencji w przypadku:

1)      odwołania pełnomocnictwa do reprezentowania Członka KZBS;

2)      prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z          oskarżenia prywatnego;

3)      spowodowania udokumentowanych strat w majątku KZBS albo innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej;

4)      gdy został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji          członka Zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub reprezentanta albo pełnomocnika przedsiębiorcy;

5)      jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub Statutu.

 

7. Do kompetencji Rady należy:

 

1)      wybieranie i odwoływanie Wiceprezesów Zarządu, na wniosek Prezesa Zarządu;

2)      podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Związkiem a Prezesem i członkami Zarządu lub          dokonywanych w interesie tych osób oraz reprezentowanie Związku przy tych czynnościach, w tym ustalanie wysokości          wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu. Do reprezentowania Związku wystarczy 2 członków Rady przez nią upoważnionych;

3)      zatwierdzanie:

a)      regulaminu pracy Zarządu;

b)      planu finansowego Związku (budżet) i kontrola jego wykonywania;

c)      struktury organizacyjnej Biura KZBS;

 

d)      regulaminu Sądu Polubownego;

e)      regulaminów powołanych przez siebie komisji.

4)      wybór biegłego rewidenta;

5)      podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na nabywanie nieruchomości, tworzenia i  przystępowania do przedsiębiorców          innych niż określonych w § 18 ust. 2 pkt 8 lit. a) i b);

6)      rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia w poczet Członków Związku;

7)      powoływanie ekspertów i ustalanie zakresu ich działania;

8)      opracowywanie regulaminu pracy Rady;

9)      wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd;

10)   ustalanie najwyższej sumy, do jakiej Zarząd bez zgody Rady może zaciągnąć zobowiązania;

11)   opracowywanie projektu regulaminu ustalania składu i wyboru Rady;

12)   rozpatrywanie odwołań w sprawie przywrócenia członkostwa;

13)   nadzorowanie i kontrolowanie działalności Związku poprzez:

a)     ocenę realizacji planów, w tym budżetu;

b)      badanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych;

c)      okresowe oceny wykonywania przez Zarząd jego zadań statutowych;

d)      kontrolowanie stanu majątkowego i gospodarności Związku;

e)      kontrolowanie prawidłowości podejmowanych przez Zarząd uchwał oraz ocenę wykonywania uchwał organów Związku;

f)       załatwianie skarg i wniosków na działalność Zarządu  Związku;

g)      składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności zawierających w szczególności wyniki kontroli oraz ocenę          rocznych zamknięć rachunkowych;

h)      zawieszanie w czynnościach Prezesa Zarządu, zgodnie z § 20 ust. 7;

i)       delegowanie członka Rady, w sytuacjach określonych w § 20 ust. 8 i 9, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

14)    wykonywanie czynności w innych sprawach wynikających z niniejszego Statutu, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

8. W celu wykonywania zadań kontrolnych Rada może ze swojego składu powołać Komisję Rewizyjną i inne komisje stałe albo komisje do wykonania określonych zadań. Regulaminy działania tych komisji określa Rada.

9. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej składu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, przy czym nie dotyczy to uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.

10. W skład Rady wchodzi po 1 członku wskazanym przez każdy z banków zrzeszających, pozostałych członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie, zgodnie z przyjętym regulaminem ustalania składu i wyboru Rady, który powinien być uchwalany na Walnym Zgromadzeniu poprzedzającym jej wybór.

 

IV.3. Zarząd

 

§ 20

 

1. Zarząd reprezentuje Związek i kieruje jego bieżącą działalnością.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym z Prezesa i Wiceprezesów Zarządu.

3. W przypadku nieuzupełnienia składu Zarządu przez Radę do co najmniej 3 osobowego składu Zarządu, na zasadach określonych w § 19 ust. 7 pkt 1, w ciągu 3 miesięcy od daty wyboru Prezesa Zarządu, Zarząd zobowiązany jest zwołać w ciągu miesiąca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W razie niezwołania  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd, w tym terminie, zobowiązana do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest Rada.

4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Po upływie tego okresu członkowie Zarządu mogą być wybrani ponownie.

Członek Zarządu, powołany przez Radę, może być odwołany przez Radę w każdym czasie. Rada odwołuje członka Zarządu w szczególności, gdy:

a)      został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka          Zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub reprezentanta albo pełnomocnika przedsiębiorcy;

b)      jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub Statutu;

c)      był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z          oskarżenia prywatnego;

d)      spowodował udokumentowane straty w majątku KZBS albo innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.

6. Prezes Zarządu może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

7. Rada może zawiesić w czynnościach Prezesa Zarządu do czasu podjęcia uchwały w sprawie wniosku o jego odwołanie przez Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu, tylko:

a)      w razie skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub przestępstwa skarbowego, z          wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego,

b)      gdy nie wypełnia on swych obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej ponad 3 miesiące,

c)      został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub reprezentanta albo pełnomocnika przedsiębiorcy.

8. Rada, zawieszając Prezesa Zarządu, może jednocześnie delegować do Zarządu swojego członka na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu lub powierzyć pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu jednemu z Wiceprezesów.

9. W przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu, Rada może delegować do Zarządu swojego członka na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu lub powierzyć pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu jednemu z wiceprezesów.

10. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu przed upływem kadencji poniżej wymaganego minimum, właściwy organ dokonuje wyboru uzupełniającego na okres pozostały do zakończenia kadencji Zarządu.

11. Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej właściwości innych organów Związku. Zarząd w szczególności:

1)      opracowuje projekty planów działalności Związku, zapewniające realizację celu określonego w § 5 Statutu;

2)      realizuje zatwierdzone plany działalności Związku, w tym plan finansowy;

3)      zawiera umowy i podejmuje inne czynności faktyczne i prawne niezbędne do realizacji zadań Związku;

4)      opracowuje regulamin pracy Zarządu;

5)      wykonuje uchwały organów KZBS;

6)      ustala porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz przygotowuje projekty uchwał na posiedzenia organów KZBS i zapewnia          kancelaryjną obsługę tych posiedzeń;

7)      opracowuje plan finansowy (budżet) i plan działalności KZBS;

8)      organizuje Biuro KZBS;

9)      tworzy zespoły i grupy robocze oraz określa regulaminy ich funkcjonowania;

10)   zarządza majątkiem KZBS;

11)   powołuje pełnomocników, o których mowa w ust. 12;

12)   zatwierdza  politykę rachunkowości;

13)   zgłasza właściwym organom zmiany Statutu oraz inne wymagane prawem w terminach przepisanych;

14)   przyjmuje i załatwia skargi na działalność KZBS, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 pkt 2 oraz § 19 ust. 7 pkt 13 lit. f;

15)   podejmuje decyzję o wykluczeniu Członka KZBS.

 

12. Oświadczenia woli za Związek składają łącznie dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i pełnomocnik ustanowiony bezpośrednio przez Zarząd.

 

§ 21

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby i są protokołowane, a ich treść utrwalana na nośnikach informacji w sposób zapewniający oczekiwaną trwałość i jakość tego utrwalenia.

2. W posiedzeniach Zarządu obowiązani są brać udział wszyscy jego członkowie. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa jego członków.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Zarząd powołuje, na wniosek Prezesa Zarządu, komisje problemowe działające jako ciała konsultacyjno-doradcze dla Zarządu. Pracami komisji kierują poszczególni członkowie Zarządu. W skład komisji oprócz członków organów Związku mogą wchodzić wyłącznie przedstawiciele ustawowi albo pełnomocnicy Członków KZBS.

 

§ 22

 

1. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

1)      kierowanie pracami Zarządu;

2)      wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Związku w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji          organów KZBS.

2. Prezes Zarządu jest upoważniony do wykonywania czynności w ramach stosunku pracy wobec pracowników Biura KZBS.

 

Rozdział V - Sąd Polubowny

 

§ 23

 

Rada może powołać przy KZBS Sąd Polubowny, działający zgodnie z Regulaminem, uchwalonym przez Radę. Koszty funkcjonowania Sądu Polubownego pokrywa się z uzyskanych przez niego dochodów.

 

Rozdział VI – Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 24

 

1. Związek prowadzi samodzielnie  gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego (budżet), w sposób zapewniający pokrycie kosztów działalności i zobowiązań z uzyskanych środków finansowych.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

3. Związek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

4. Związek sporządza sprawozdanie finansowe, które pod względem rzetelności i prawidłowości może podlegać badaniu przez biegłego rewidenta, który na tę okoliczność sporządza opinię zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

5. Źródłami finansowania KZBS są:

1)      składki członkowskie;

2)      dobrowolne wpłaty Członków KZBS;

3)      darowizny i spadki;

4)      inne przychody.

 

Rozdział VII – Odznaki Honorowe i Wyróżnienia

 

§ 25

 

1. Ustanawia się następujące odznaki Honorowe i Wyróżnienia:

1)      Odznaka im. Franciszka Stefczyka „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej”;

2)      Krzyż Zasługi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka „Zasłużonemu w rozwoju spółdzielczości bankowej”;

3)      Złoty Medal za Zasługi dla Bankowości Spółdzielczej im. Franciszka Stefczyka.

2. Tryb i zasady przyznawania odznaczeń określają odrębne regulaminy.

 

Rozdział VIII – Święto Spółdzielczości Bankowej

 

§ 26

 

1. Ostatnia niedziela czerwca każdego roku jest dniem Święta Spółdzielczości Bankowej.

2. Miejsce i termin obchodów Święta Spółdzielczości Bankowej ustala corocznie Zarząd w formie uchwały.

 

Rozdział IX – Postanowienia końcowe

 

§ 27

 

1. KZBS może zostać rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością dwóch trzecich (2/3) oddanych głosów.

2. Majątek KZBS pozostały w wyniku likwidacji powinien być przeznaczony na cele związane z potrzebami banków spółdzielczych.

3. KZBS może być rozwiązany przez sąd w wypadkach przewidzianych w ustawie.

4. Jeżeli uchwała o rozwiązaniu, o której mowa w ust. 1 lub orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 3, nie powołuje likwidatora, likwidator jest powoływany przez Radę.

Partnerzy