O nas Statut Historia Kierunki rozwoju Rada Zarząd Kapituła odznaczeń Członkostwo
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Członkostwo

Deklaracja do pobrania  

Członkowie KZBS według Statutu KZBS przyjętego podczas XVIII WZ KZBS:

1. Członkostwo w KZBS może być zwyczajne lub wspierające. Członkostwo w KZBS  podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3 jest członkostwem zwyczajnym. Członkostwo podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 jest członkostwem wspierającym. 

2. Podstawą nabycia członkostwa w Związku jest uchwała Zarządu w tej sprawie, podjęta w terminie 1 miesiąca od otrzymania przez KZBS pisemnej deklaracji.

3. Wzór deklaracji członkowskiej ustala Zarząd.

4. Odmowa przyjęcia w poczet Członków KZBS wymaga pisemnego uzasadnienia.

5. O uchwale Zarządu w przedmiocie członkostwa w Związku wnioskodawca jest pisemnie informowany w terminie 14 dni od jej podjęcia.

6. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet Członków KZBS wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Związku w terminie 30 dni od otrzymania pisemnej informacji w tej sprawie. Odwołanie w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem Zarządu KZBS.

7. Zarząd KZBS prowadzi rejestr Członków KZBS, który zawiera:

 • datę przyjęcia w poczet Członków KZBS;
 • dane identyfikacyjne Członka KZBS zawarte w jego deklaracji członkowskiej oraz ich zmiany;
 • wysokość aktualnie obowiązującej Członka KZBS składki członkowskiej wraz z ewentualnymi zaległościami;
 • datę oraz przyczynę ustania członkostwa.
 8. Ustanie członkostwa w Związku następuje wskutek i z dniem:
 • upływu terminu wypowiedzenia;
 • zaprzestania działalności;
 • połączenia z innym podmiotem będącym Członkiem KZBS;
 • wykluczenia.

9. Członek KZBS ma prawo do wypowiedzenia członkostwa w Związku z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym KZBS otrzymał wypowiedzenie. Pisemne oświadczenie w sprawie wypowiedzenia członkostwa dokonuje się listem poleconym za potwierdzeniem jego odbioru lub przez złożenie w siedzibie Związku.

10. Związek ma prawo wypowiedzieć członkostwo. O wypowiedzeniu członkostwa decyduje, na wniosek Zarządu, Rada Związku w formie uchwały podjętej w terminie 1 miesiąca od zaistnienia przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia członkostwa wynosi 3 miesiące od podjęcia uchwały. Wypowiedzenie członkostwa wymaga pisemnego uzasadnienia.

11. Wykluczenie członkostwa w KZBS może nastąpić w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych przesłanek:

 • rażącego naruszenia postanowień Statutu i uchwał organów Związku;
 • działania na szkodę Związku lub innego Członka KZBS, potwierdzonego orzeczeniem Sądu Polubownego lub prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego;
 • działania naruszającego ustalone przez Związek zasady etyki zawodowej w działalności gospodarczej członków KZBS, potwierdzonego ostatecznym orzeczeniem Sądu Polubownego.

12. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 5 niniejszego Statutu, Rada Związku, na wniosek Zarządu KZBS, podejmuje uchwałę o wykluczeniu Członka KZBS.

13. W przypadku wypowiedzenia członkostwa lub wykluczenia Członkowi KZBS przysługuje odwołanie za pośrednictwem Rady Związku do Walnego Zgromadzenia o przywrócenie członkostwa w terminie 30 dni od otrzymania uchwały o wypowiedzeniu członkostwa lub wykluczeniu. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu. Zarząd powiadamia pisemnie Członka o uchwale WZ w terminie 14 dni od jej podjęcia.

14. Z dniem ustania członkostwa Zarząd KZBS wykreśla Członka KZBS z rejestru Członków.

15. Członkowie KZBS działają w Związku poprzez przedstawicieli ustawowych albo pełnomocników ustanowionych na zasadach określonych w obowiązujących ich przepisach.

16. Pełnomocnikiem Członka KZBS może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

17. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego Członka KZBS.

18. Członek zwyczajny KZBS ma czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku. Prawo to wykonuje się wyłącznie przez pełnomocników, o których mowa w § 10.

19. Ponadto Członek KZBS ma prawo do:

 • udziału w pracach Związku;uczestniczenia w posiedzeniach organów KZBS w sprawach Jego dotyczących;
 • informacji dotyczących Związku oraz jego działalności, w szczególności do zapoznania się z treścią rocznych sprawozdań finansowych KZBS oraz protokołów Walnego Zgromadzenia;
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku i żądania informacji o sposobie ich załatwienia;
 • korzystania z pomocy Związku;
 • wglądu do rejestru Członków KZBS.  

20. Członek wspierający uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu Członków KZBS bez prawa głosu poprzez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Do członków wspierających nie mają zastosowania przepisy ust. 2, § 13 ust. 1-4 i § 16 ust. 7 zdanie drugie niniejszego Statutu.

21. Członek wspierający jest zobowiązany do wnoszenia rocznej składki. Przepisy § 12 pkt 7 i 8 § 13 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

22. Członek KZBS ma obowiązek:

 • stosować się do postanowień niniejszego Statutu i uchwał organów KZBS;
 • brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków KZBS na własny koszt;przestrzegać ustalonych przez Związek zasad etyki członkowskiej;
 • dbać i utrwalać dobre imię Związku;
 • udzielać Związkowi pomocy w realizacji zadań statutowych;zawiadamiać pisemnie Zarząd KZBS o każdorazowej zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w deklaracji członkowskiej;
 • w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku przekazywać określone przez Zarząd KZBS dane do ustalenia wymiaru składki członkowskiej;
 • terminowo wnosić składki członkowskie w obowiązującej wysokości.

Partnerzy