Prawo Materiały z prac Zespołu Międzyzrzeszeniowego
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Prawo

06 grudnia 2016Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków spółdzielczych

W dniu 6 grudnia br. KNF przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków w 2017 r. KZBS kilkukrotnie przekazywał uwagi i propozycje do polityki dywidendowej banków spółdzielczych.

06 grudnia 2016Uwagi KZBS do projektu uchwały Zarządu NBP  

KZBS 6 grudnia br. skierował do NBP uwagi do projektu uchwały Zarządu NBP w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

05 grudnia 2016Uwagi KZBS dotyczące nowelizacji rozporządzenia CRR

W dniu 5 grudnia br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministerstwa Finansów uwagi dotyczące propozycji nowelizacji rozporządzenia CRR.
 

30 listopada 2016Zmniejszenie liczby bezpłatnych transakcji w ramach rachunku podstawowego

30 listopada br. Sejm zakończył prace nad ustawą o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. KZBS aktywnie uczestniczył w pracach nad projektem ustawy przedstawiając swoje uwagi i propozycje oraz brał udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. Ustawa uwzględnia główny postulat podnoszony przez Związek, dotyczący zmniejszenia limitu bezpłatnych transakcji z 15 do 5 w miesiącu.

23 listopada 2016Uwagi KZBS

W dniu 23 listopada br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministerstwa Finansów pismo zawierające uwagi dotyczące projektów aktów wykonawczych do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

16 listopada 2016Uwagi KZBS do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów

16 listopada br. KZBS w ramach konsultacji publicznych skierował do Ministerstwa Finansów uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do wykonywania jego zadań, w szczególności informacji o wartości wierzytelności i wartości środków gwarantowanych oraz danych i informacji niezbędnych do wyliczenia obowiązkowych składek.

10 listopada 2016Uwagi KZBS do projektu Rekomendacji S

W dniu 10 listopada br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Komisji Nadzoru Finansowego pismo zawierające uwagi dotyczące projektu nowelizacji Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

09 listopada 2016Uwagi KZBS do projektu Rekomendacji H

W dniu 9 listopada br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Komisji Nadzoru Finansowego pismo w którym zwraca uwagi i propozycje do projektu nowelizacji Rekomendacji H.

28 października 2016Stanowisko KZBS do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji

W dniu 28 października KZBS przekazał stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji.

10 października 2016Uwagi KZBS do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru instrumentów finansowych

W dniu 10 października br. KZBS skierował uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru instrumentów finansowych.

30 września 2016Uzupełnienie uwag KZBS do projektu Ministra Finansów

KZBS w związku z trwającymi pracami uzgodnieniowymi w zakresie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego przekazał w ramach uzupełnienia do uwag z dnia 8 września br. rozwiązanie dot. polityki zmiennych składników wynagrodzeń w bankach spółdzielczych, będących uczestnikami Systemu Ochrony.

29 września 2016Stanowisko KZBS w zakresie Projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

KZBS w piśmie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju w imieniu środowiska banków spółdzielczych przekazał uwagi do przedmiotowego projektu wskazując jednocześnie na możliwe obszary zaangażowania się banków spółdzielczych w realizacje wybranych celów strategii. Związek zasygnalizował m.in. umożliwienie bankom spółdzielczym włączania się na rynkowych zasadach we współfinansowanie adekwatnych projektów realizowanych w ramach Strategii, zwłaszcza tych na obszarach wiejskich.

21 września 2016Stanowisko KZBS do koncepcji założeń wsparcia instrumentu o charakterze gwarancyjnym na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

KZBS w piśmie do Ministerstwa Rozwoju zwraca uwagę na zapisy zawarte w aktualnej koncepcji założeń wsparcia instrumentu o charakterze gwarancyjnym na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Związek wnioskuje m.in. o doprecyzowanie zapisu odnoszącego się do braku obowiązywania wskaźnika szkodowości oraz proponuje zmiany warunków udzielania gwarancji w zakresie prowizji i terminu. Zwraca również uwagę na potrzebę uwzględnienia dotychczas obowiązujących regulacji prawnych i nadzorczych przy konstruowaniu przewidzianych rozwiązań.

20 września 2016Uwagi KZBS do projektu ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

W związku z pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw KZBS w imieniu środowiska banków spółdzielczych przedłożył uwagi do przedmiotowego projektu. Zwraca w nich uwagę m.in. na brak uzasadnienia wprowadzenia limitu 15 bezpłatnych transakcji, (liczba ta nie znajduje odzwierciedlana w Dyrektywie), wnosząc jednoczenie o zmniejszenie limitu do 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu.

09 września 2016Stanowisko KZBS do projektu rozporządzenia Ministra Finansów

KZBS w związku z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji zwrócił uwagę na zagadnienia istotne z punktu widzenia banków spółdzielczych. W swoim stanowisku Związek apelował m.in. o zróżnicowanie sposobu przekazywania informacji przez banki komercyjne i banki spółdzielcze ze względu na ich zróżnicowane zakresy działalności i generowanych ryzyk.

« poprzednie 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10 ... następne »

Partnerzy