Prawo Materiały z prac Zespołu Międzyzrzeszeniowego
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Prawo

30 listopada 2016Zmniejszenie liczby bezpłatnych transakcji w ramach rachunku podstawowego

30 listopada br. Sejm zakończył prace nad ustawą o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. KZBS aktywnie uczestniczył w pracach nad projektem ustawy przedstawiając swoje uwagi i propozycje oraz brał udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. Ustawa uwzględnia główny postulat podnoszony przez Związek, dotyczący zmniejszenia limitu bezpłatnych transakcji z 15 do 5 w miesiącu.

23 listopada 2016Uwagi KZBS

W dniu 23 listopada br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministerstwa Finansów pismo zawierające uwagi dotyczące projektów aktów wykonawczych do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

16 listopada 2016Uwagi KZBS do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów

16 listopada br. KZBS w ramach konsultacji publicznych skierował do Ministerstwa Finansów uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do wykonywania jego zadań, w szczególności informacji o wartości wierzytelności i wartości środków gwarantowanych oraz danych i informacji niezbędnych do wyliczenia obowiązkowych składek.

10 listopada 2016Uwagi KZBS do projektu Rekomendacji S

W dniu 10 listopada br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Komisji Nadzoru Finansowego pismo zawierające uwagi dotyczące projektu nowelizacji Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

09 listopada 2016Uwagi KZBS do projektu Rekomendacji H

W dniu 9 listopada br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Komisji Nadzoru Finansowego pismo w którym zwraca uwagi i propozycje do projektu nowelizacji Rekomendacji H.

28 października 2016Stanowisko KZBS do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji

W dniu 28 października KZBS przekazał stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji.

10 października 2016Uwagi KZBS do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru instrumentów finansowych

W dniu 10 października br. KZBS skierował uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru instrumentów finansowych.

30 września 2016Uzupełnienie uwag KZBS do projektu Ministra Finansów

KZBS w związku z trwającymi pracami uzgodnieniowymi w zakresie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego przekazał w ramach uzupełnienia do uwag z dnia 8 września br. rozwiązanie dot. polityki zmiennych składników wynagrodzeń w bankach spółdzielczych, będących uczestnikami Systemu Ochrony.

29 września 2016Stanowisko KZBS w zakresie Projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

KZBS w piśmie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju w imieniu środowiska banków spółdzielczych przekazał uwagi do przedmiotowego projektu wskazując jednocześnie na możliwe obszary zaangażowania się banków spółdzielczych w realizacje wybranych celów strategii. Związek zasygnalizował m.in. umożliwienie bankom spółdzielczym włączania się na rynkowych zasadach we współfinansowanie adekwatnych projektów realizowanych w ramach Strategii, zwłaszcza tych na obszarach wiejskich.

21 września 2016Stanowisko KZBS do koncepcji założeń wsparcia instrumentu o charakterze gwarancyjnym na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

KZBS w piśmie do Ministerstwa Rozwoju zwraca uwagę na zapisy zawarte w aktualnej koncepcji założeń wsparcia instrumentu o charakterze gwarancyjnym na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Związek wnioskuje m.in. o doprecyzowanie zapisu odnoszącego się do braku obowiązywania wskaźnika szkodowości oraz proponuje zmiany warunków udzielania gwarancji w zakresie prowizji i terminu. Zwraca również uwagę na potrzebę uwzględnienia dotychczas obowiązujących regulacji prawnych i nadzorczych przy konstruowaniu przewidzianych rozwiązań.

20 września 2016Uwagi KZBS do projektu ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

W związku z pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw KZBS w imieniu środowiska banków spółdzielczych przedłożył uwagi do przedmiotowego projektu. Zwraca w nich uwagę m.in. na brak uzasadnienia wprowadzenia limitu 15 bezpłatnych transakcji, (liczba ta nie znajduje odzwierciedlana w Dyrektywie), wnosząc jednoczenie o zmniejszenie limitu do 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu.

09 września 2016Stanowisko KZBS do projektu rozporządzenia Ministra Finansów

KZBS w związku z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji zwrócił uwagę na zagadnienia istotne z punktu widzenia banków spółdzielczych. W swoim stanowisku Związek apelował m.in. o zróżnicowanie sposobu przekazywania informacji przez banki komercyjne i banki spółdzielcze ze względu na ich zróżnicowane zakresy działalności i generowanych ryzyk.

08 września 2016Uwagi KZBS do rozporządzenia Ministerstwa Finansów z zakresu prawa bankowego

KZBS w związku z otrzymanymi w ramach konsultacji publicznych projektami aktów wykonawczych do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe zgłosił swoje propozycje i uwagi w zakresie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego jak również rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej, o którym mowa w art. 133a ustawy – Prawo bankowe.

05 września 2016Stanowisko KZBS do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości składek na BFG

W związku z przedmiotowym projektem KZBS zwrócił uwagę m.in. na uwzględnienie postulatu sektora dotyczącego zastosowania ulgi przy wyliczaniu składek uiszczanych na fundusz gwarancyjny banków przy jednoczesnym zwróceniu uwagi m.in. na możliwość zastosowania względem banków spółdzielczych innego, bardziej adekwatnego do ich modelu biznesowego wskaźnika w przypadku, gdyby to mogło być dla nich korzystne (w oparciu o  § 4 ust. 2 pkt 4  Projektu).

24 sierpnia 2016Stanowisko KZBS ws. projektu ustawy Prawo spółdzielcze

W dniu 23 sierpnia br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Kancelarii Sejmu stanowisko w sprawie projektu ustawy Prawo spółdzielcze.

« poprzednie 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10 ... następne »

Partnerzy