Prawo Materiały z prac Zespołu Międzyzrzeszeniowego
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Prawo

30 września 2016Uzupełnienie uwag KZBS do projektu Ministra Finansów

KZBS w związku z trwającymi pracami uzgodnieniowymi w zakresie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego przekazał w ramach uzupełnienia do uwag z dnia 8 września br. rozwiązanie dot. polityki zmiennych składników wynagrodzeń w bankach spółdzielczych, będących uczestnikami Systemu Ochrony.

29 września 2016Stanowisko KZBS w zakresie Projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

KZBS w piśmie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju w imieniu środowiska banków spółdzielczych przekazał uwagi do przedmiotowego projektu wskazując jednocześnie na możliwe obszary zaangażowania się banków spółdzielczych w realizacje wybranych celów strategii. Związek zasygnalizował m.in. umożliwienie bankom spółdzielczym włączania się na rynkowych zasadach we współfinansowanie adekwatnych projektów realizowanych w ramach Strategii, zwłaszcza tych na obszarach wiejskich.

21 września 2016Stanowisko KZBS do koncepcji założeń wsparcia instrumentu o charakterze gwarancyjnym na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

KZBS w piśmie do Ministerstwa Rozwoju zwraca uwagę na zapisy zawarte w aktualnej koncepcji założeń wsparcia instrumentu o charakterze gwarancyjnym na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Związek wnioskuje m.in. o doprecyzowanie zapisu odnoszącego się do braku obowiązywania wskaźnika szkodowości oraz proponuje zmiany warunków udzielania gwarancji w zakresie prowizji i terminu. Zwraca również uwagę na potrzebę uwzględnienia dotychczas obowiązujących regulacji prawnych i nadzorczych przy konstruowaniu przewidzianych rozwiązań.

20 września 2016Uwagi KZBS do projektu ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

W związku z pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw KZBS w imieniu środowiska banków spółdzielczych przedłożył uwagi do przedmiotowego projektu. Zwraca w nich uwagę m.in. na brak uzasadnienia wprowadzenia limitu 15 bezpłatnych transakcji, (liczba ta nie znajduje odzwierciedlana w Dyrektywie), wnosząc jednoczenie o zmniejszenie limitu do 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu.

09 września 2016Stanowisko KZBS do projektu rozporządzenia Ministra Finansów

KZBS w związku z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji zwrócił uwagę na zagadnienia istotne z punktu widzenia banków spółdzielczych. W swoim stanowisku Związek apelował m.in. o zróżnicowanie sposobu przekazywania informacji przez banki komercyjne i banki spółdzielcze ze względu na ich zróżnicowane zakresy działalności i generowanych ryzyk.

08 września 2016Uwagi KZBS do rozporządzenia Ministerstwa Finansów z zakresu prawa bankowego

KZBS w związku z otrzymanymi w ramach konsultacji publicznych projektami aktów wykonawczych do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe zgłosił swoje propozycje i uwagi w zakresie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego jak również rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej, o którym mowa w art. 133a ustawy – Prawo bankowe.

05 września 2016Stanowisko KZBS do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości składek na BFG

W związku z przedmiotowym projektem KZBS zwrócił uwagę m.in. na uwzględnienie postulatu sektora dotyczącego zastosowania ulgi przy wyliczaniu składek uiszczanych na fundusz gwarancyjny banków przy jednoczesnym zwróceniu uwagi m.in. na możliwość zastosowania względem banków spółdzielczych innego, bardziej adekwatnego do ich modelu biznesowego wskaźnika w przypadku, gdyby to mogło być dla nich korzystne (w oparciu o  § 4 ust. 2 pkt 4  Projektu).

24 sierpnia 2016Stanowisko KZBS ws. projektu ustawy Prawo spółdzielcze

W dniu 23 sierpnia br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Kancelarii Sejmu stanowisko w sprawie projektu ustawy Prawo spółdzielcze.

23 sierpnia 2016Uwagi KZBS do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie nadania Statutu BFG

W dniu 23 sierpnia br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wystosował pismo do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów przedstawiając w nim uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie nadania Statutu BFG.

03 sierpnia 2016Konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR

W dniu 2 sierpnia br. odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel KZBS.

03 sierpnia 2016Posiedzenie Zespołu ds. proporcjonalności

W dniu 18 lipca i 1 sierpnia br. odbyły się inicjujące posiedzenia zespołu utworzonego z inicjatywy Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, pod nazwą Zespół ds. proporcjonalności, którego celem jest wypracowanie szczegółowych wniosków i rekomendacji pod adresem stosownych władz w odniesieniu do zasady proporcjonalności, której stosowanie w procesie zarówno tworzenia jak i praktycznej realizacji prawa oraz rekomendacji nadzorczych, skierowanych do sektora bankowego a w szczególności banków spółdzielczych, napotyka na istotne trudności.

29 lipca 2016Konferencja uzgodnieniowa w sprawie treści projektu ustawy o kredycie hipotecznym

W dniach 22 oraz 25 lipca br. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie treści projektu ustawy o kredycie hipotecznym.

15 czerwca 2016Ustawa o BFG - zmiana art. 10 c

W dniu 10 czerwca br. Sejm RP uchwalił ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (zwana dalej Ustawą), która następnie została skierowana do podpisu Prezydenta RP. Z perspektywy funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej, istotną zmianą wprowadzaną przez ustawę, postulowaną przez KZBS, jest nowelizacja art. 10 c ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2015 r. poz. 2170 ze zm.) w sposób umożliwiający zaliczanie funduszu udziałowego do kapitału Tier 1.

01 czerwca 2016Posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie ustawy o BFG

W dniu 1 czerwca br. na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie  ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, gwarantowaniu depozytów i przymusowej restrukturyzacji dyskutowane był wszystkie uwagi zgłoszone przez podmioty biorące udział w procesie dotyczącym ww. ustawy.

01 czerwca 2016Pismo KZBS w sprawie konsekwencji wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia br.  o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

W dniu 25 maja br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministra Rolnictwa pismo, w którym wskazał, iż liczne zmiany wprowadzane tytułową ustawą, m.in. w ustawie kodeks cywilny, o księgach wieczystych i hipotece oraz o kształtowaniu ustroju rolnego, negatywnie wpłyną na rozwój obszarów wiejskich, jak również na bezpieczeństwo sektora bankowego, a w szczególności sektora bankowości spółdzielczej, który stanowi podstawę finansowania przedsięwzięć realizowanych w obszarach oddalonych od miejskich aglomeracji.

« poprzednie 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10 ... następne »

Partnerzy