Prawo Materiały z prac Zespołu Międzyzrzeszeniowego
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Prawo

28 września 2017 Konferencja uzgodnieniowa w sprawie zmiany ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw z udziałem KZBS

W dniu 28 września br. odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, której przedmiotem było szczegółowe omówienie uwag zgłoszonych do przedmiotowego projektu przez uczestników konsultacji publicznych. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel KZBS.

 

22 września 2017Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

W związku z zaproponowaną przez Ministerstwo Energii nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, KZBS poparł postulat Krajowej Rady Spółdzielczej dot. powstrzymania usunięcia z ustawy zapisów dotyczących spółdzielni energetycznych, czemu dał wyraz w piśmie skierowanym do KRS.

21 września 2017Spotkanie KZBS z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 21 września br. odbyło się spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Rafałem Romanowskim dotyczące Rozporządzenia z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

18 września 2017Prace Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego z udziałem KZBS

18 września br. w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie odbyło się czwarte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. W posiedzeniu wzięło udział ponad 30 członków Rady, w tym przedstawiciel KZBS, a także obserwatorzy i zaproszeni goście.

18 września 2017Rewizja Pakietu CRDIV/CRR

Z uwagi na trwający proces rewizji Pakietu CRD IV/CRR, KZBS na przełomie sierpnia i września br. skierował do Ministerstwa Finansów kolejne uwagi dotyczące kilku obszarów zawartych w przedmiotowym Pakiecie. Miedzy innymi w zakresie tzw. dużych ekspozycji i współczynnika dźwigni a także obowiązków sprawozdawczych i w zakresie ujawnień. Zaproponowane przez Komisję Europejską zmiany mają uczynić Pakiet CRD IV/CRR bardziej proporcjonalnym i mniej uciążliwym dla mniejszych instytucji finansowych. 

18 września 2017Nadmiernie rozbudowana sprawozdawczość obowiązkowa dużym obciążeniem dla banków spółdzielczych – stanowisko KZBS skierowane do NBP, KNF I BFG

KZBS reaguje na liczne sygnały banków spółdzielczych, dotyczące nadmiernych wymogów sprawozdawczych. W tej sprawie KZBS skierował umotywowane stanowisko do Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

11 września 2017Przejście banków spółdzielczych na międzynarodowe standardy rachunkowości w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych byłoby obecnie – zdaniem KZBS - działaniem przedwczesnym

W dniu 31 sierpnia br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministerstwa Finansów stanowisko sektora bankowości spółdzielczej, dotyczące rozważanej przez Ministerstwo Finansów koncepcji dokonania kompleksowej nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, której konsekwencją byłby obowiązek sporządzania przez wszystkie banki, w tym banki spółdzielcze sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF.

31 sierpnia 2017Komitety audytu w bankach spółdzielczych

W piśmie z dnia 31 sierpnia br. skierowanym do Ministerstwa Finansów, KZBS zwrócił uwagę na istotny problem związany z realizacją postanowień ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie obowiązku tworzenia komitetów audytów w bankach spółdzielczych.

21 sierpnia 2017KZBS zgłosił uwagi do projektu ustawy

W dniu 17 sierpnia br. KZBS przekazał do Ministerstwa Rozwoju i Finansów uwagi do projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

18 sierpnia 2017Stanowisko KZBS w przedmiocie ograniczania możliwości skutecznego zabezpieczenia wierzytelności producentów rolnych

W dniu 18 sierpnia br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju pismo, w którym zwrócił uwagę na istotne skutki gospodarcze i prawne związane z wprowadzeniem rozwiązań przewidzianych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

04 sierpnia 2017Stanowisko KZBS w sprawie reform UGIW

W związku z trwającymi w Ministerstwie Finansów pracami analitycznymi dotyczącymi wypracowania stanowiska Polski odnośnie rozpatrywanych na forum UE propozycji dalszych reform Unii Gospodarczej i Walutowej, KZBS w dniu 4 sierpnia br. przekazał komentarze i stanowiska do wskazanych przez Ministerstwo zagadnień.

27 lipca 2017Uwagi KZBS do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym

W dniu 27 lipca br. KZBS przekazał do Ministerstwa Finansów uwagi i propozycje do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

24 lipca 2017Od soboty obowiązuje ustawa o kredycie hipotecznym

W dniu 22 lipca br. weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. KZBS aktywnie uczestniczył w rządowym procesie legislacyjnym dotyczącym projektu ww. ustawy.

20 lipca 2017KZBS zgłosił uwagi do projektu Rekomendacji Z

W dniu 17 lipca br. KZBS po konsultacjach z przedstawicielami sektora bankowości spółdzielczej przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego uwagi do projektu Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach. Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwsza aktywność Związku dotycząca tytułowego projektu, część uwag o które postulował KZBS w latach 2015-2016 została uwzględniona.
 

03 lipca 2017KONFERENCJA UZGODNIENIOWA – USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH

W dniach 22 – 23 czerwca br. w Ministerstwie Finansów odbyła się Konferencja uzgodnieniowa dotycząca zmiany ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, związanej z implementacją do polskiego porządku prawnego Dyrektywy PSD 2. W Konferencji uzgodnieniowej udział wzięli przedstawiciele KZBS.

« poprzednie 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 ... następne »

Partnerzy